Tylko życie ma przyszłość!

Okna Życia ratują dzieci

Okna Życia są bez­piecznym miejscem, gdzie matka może pozo­stawić ano­nimowo swoje nowo naro­dzone dziecko. Kra­kowskie okno życia działa już od 15 lat. W prze­ciągu tych lat ura­towano w nim 23 dzieci. Dziewięć dziew­czynek zna­lazło swój nowy dom, dzięki szcze­ciń­skiemu Oknu Życia. W tym roku minie 12 lat odkąd takie miejsce znajduje się przy parafii Świętej Rodziny.

15 lat temu w Kra­kowie z ini­cjatywy kard. Sta­ni­sława Dzi­wisza powstało pierwsze w Polsce Okno Życia. Dotychczas ura­towano w nim 23 dzieci. Powstało w odpo­wiedzi na infor­macje o mar­twych nowo­rodkach znaj­do­wanych na par­kingach, w parkach czy w śmiet­nikach. W pierwszą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, Caritas Archi­die­cezji Kra­kow­skiej wraz z Wydziałem Dusz­pa­sterstwa Rodzin Kurii Metro­po­li­talnej, posta­nowiły w Domu Samotnej Matki utworzyć bez­pieczne miejsce, gdzie zde­spe­rowana matka mogłaby pozo­stawić swoje nowo­na­ro­dzone dziecko.

Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamon­towane ogrze­wanie i wen­ty­lacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opie­kujące się oknem osoby. Potem nie­zwłocznie uru­cha­miane są pro­cedury medyczno-admi­ni­stra­cyjne, to znaczy powia­do­mione zostają pogo­towie ratunkowe i sąd rodzinny.

Nato­miast dziewięć dziew­czynek udało się ura­tować, dzięki szcze­ciń­skiemu Oknu Życia. W tym roku minie 12 lat odkąd takie Okno znajduje się przy parafii Świętej Rodziny. Szcze­cińskie Okno Życia otwarto w Dniu Papieskim – 16 paź­dziernika 2009. W styczniu 2011 roku zna­le­ziono tam pierwsze dziecko. Miejscem opiekują się Siostry Uczennice Krzyża. „Zda­rzało się, że do Okna Życia były przy­no­szone dzieci, które były rodzone w domu, które nie miały zabez­pie­czonej pępowiny. Siostry musia­łyśmy to wówczas robić same” – mówi siostra Marta Baczewska.

Dziecko trafia do szpitala, potem do rodziny zastępczej i po decyzji sądu do adopcji. Jak przy­znaje ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archi­die­cezji Szcze­cińsko-Kamień­skiej, to wielka wartość, jeśli pomy­ślimy o ura­to­wanych życiach, rodzicach, którzy zna­leźli się w dra­ma­tycznej sytuacji i o rodzicach adopcyjnych.

Na terenie archi­die­cezji szcze­cińsko-kamień­skiej są jeszcze dwa Okna Życia: przy Caritas w Star­gardzie oraz przy szpitalu w Goleniowie.

Nie­stety, wciąż zda­rzają się przy­padki pozo­sta­wienia nie­mowląt w przy­pad­kowych miej­scach, gdzie grozi im śmierć z wychło­dzenia, dlatego ape­lujemy o roz­po­wszech­nianie infor­macji o Oknach.

W Okna Życia pro­wa­dzonych przez Caritas Polska zna­le­ziono ponad 110 dzieci.

Lista Okien Życia wraz z ich adresami znajduje się na stronie Caritasu – www.caritas.pl/projekty/okna-zycia

 

JB
Źródło: KAI, Archi­die­cezja Krakowska

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj