Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Kraków kluczy wokół in vitro

Ra­da Mia­sta Kra­ko­wa po raz ko­lej­ny przy­ję­ła Gmin­ny Pro­gram Le­cze­nia Nie­płod­no­ści Me­to­dą Za­płod­nie­nia Po­za­ustro­jo­we­go dla miesz­kań­ców Kra­ko­wa na la­ta 2021–2022. Cho­dzi o za­płod­nie­nie tak zwa­ną me­to­dą in vi­tro. Uchwa­ła te­raz tra­fi­ła do Wo­je­wo­dy Ma­ło­pol­skie­go, któ­ry ma zba­dać ją od stro­ny prawnej.

Wiadomości

Anglia i Walia: 75 tys. domowych aborcji w czasie pandemii

Ko­ali­cja dzie­wię­ciu or­ga­ni­za­cji pro-li­fe we­zwa­ła rząd Wiel­kiej Bry­ta­nii do de­le­ga­li­za­cji abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nej, któ­rą w związ­ku z pan­de­mią Co­vid-19 moż­na do­ko­nać w do­mu. Od mar­ca ubie­głe­go ro­ku prze­pro­wa­dzo­no po­nad 75 tys. do­mo­wych abor­cji, a bli­sko 12 tys. ko­biet tra­fi­ło do szpi­ta­la, gdzie wy­kry­to u nich tzw. abor­cję niekompletną.

Wiadomości

Piłatowy sąd nad dzieckiem nienarodzonym

Za­miast Je­zu­sa, oskar­żo­nym jest nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko, któ­re­mu za­rzu­ca się, że „do­ma­ga się opie­ki ze stro­ny ko­bie­ty i in­nych lu­dzi, któ­ra to opie­ka ogra­ni­cza ich pra­wo do bez­tro­skie­go roz­ko­szo­wa­nia się do­bra­mi te­go świa­ta”. Tłum za­miast „Ukrzy­żuj! Ukrzy­żuj!” krzy­czy „Abor­cja! Abor­cja!”- mó­wił ks. abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski pod­czas ho­mi­lii roz­po­czy­na­ją­cej tra­dy­cyj­ną Dro­gę Krzy­żo­wą w Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej. Me­tro­po­li­ta kra­kow­ski swo­je roz­wa­ża­nia po­świę­cił „Pi­ła­to­we­mu są­do­wi nad dziec­kiem nienarodzonym”.

Wiadomości

Hiszpania zalegalizowała eutanazję

Kon­gres De­pu­to­wa­nych za­le­ga­li­zo­wał w Hisz­pa­nii pra­wo do eu­ta­na­zji. Prze­ciw­ni te­mu by­li je­dy­nie de­pu­to­wa­ni dwóch naj­więk­szych ugru­po­wań opo­zy­cji par­la­men­tar­nej: cen­tro­pra­wi­co­wej Par­tii Lu­do­wej oraz kon­ser­wa­tyw­ne­go Vox.

Wiadomości

Okna Życia ratują dzieci

Okna Ży­cia są bez­piecz­nym miej­scem, gdzie mat­ka mo­że po­zo­sta­wić ano­ni­mo­wo swo­je no­wo na­ro­dzo­ne dziec­ko. Kra­kow­skie okno ży­cia dzia­ła już od 15 lat. W prze­cią­gu tych lat ura­to­wa­no w nim 23 dzieci.

Wiadomości

Prośmy o opiekę dla spraw obrony życia w Polsce

Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, Woj­ciech Zię­ba w wy­wia­dzie w au­dy­cji „Głos z Kra­ko­wa” Ra­dia Ma­ry­ja za­chę­cał do włą­cze­nia się w Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia: „Chce­my pro­sić za wsta­wien­nic­twem św. Jó­ze­fa, aby w na­szej oj­czyź­nie nie za­bi­ja­no nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, że­by każ­dy miał pra­wo się na­ro­dzić, a na­stęp­nie o god­ne wa­run­ki do życia”.

Wiadomości

USA: Zakaz aborcji w Arkansas

Gu­ber­na­tor sta­nu Ar­kan­sas Asa Hut­chin­son pod­pi­sał usta­wę, któ­ra za­ka­zu­je w tym sta­nie abor­cji. Je­dy­ną prze­słan­ką do jej prze­pro­wa­dze­nia bę­dzie za­gro­że­nie zdro­wia i ży­cia matki.

Wiadomości

Zamknięto centrum aborcyjne w Londynie

Za­mknię­to dru­gie co do wiel­ko­ści cen­trum abor­cyj­ne po­ło­żo­ne w Stre­atham w po­łu­dnio­wym Lon­dy­nie, któ­re zna­ne by­ło pod na­zwą: „The Lod­ge”. Kli­ni­ka abor­cyj­na w cią­gu ostat­nich trzech lat uśmier­ci­ła po­nad 1200 nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w wie­ku 20 ty­go­dni lub więcej.

Wiadomości

Wielka Brytania: raport o cierpieniu abortowanych dzieci

Gru­pa bry­tyj­skich po­słów pro-li­fe opra­co­wa­ła wnio­sek par­la­men­tar­ny, przed­sta­wia­ją­cy naj­now­sze do­wo­dy na od­czu­wa­nie bó­lu przez dziec­ko w ży­ciu pło­do­wym. Od­no­to­wu­jąc naj­now­sze usta­le­nia na­ukow­ców wzy­wa­ją rząd do pil­ne­go prze­glą­du ofi­cjal­nych wy­tycz­nych w dzie­dzi­nie me­dycz­nych in­ter­wen­cji, w tym aborcji.

Wiadomości

Niemiecki konstytucjonalista z uznaniem o wyroku TK ws. aborcji

Od­rzu­ce­nie przez pol­ski Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży ze wzglę­du na prze­słan­ki em­brio­pa­to­lo­gicz­ne jest słusz­ną de­cy­zją, któ­ra wy­ni­ka z kon­sty­tu­cyj­nych gwa­ran­cji god­no­ści każ­de­go człowieka.

Wiadomości

Pierwsza modelka z zespołem Downa

Mi­kay­la Holm­gren by­ła pierw­szą ko­bie­tą z ze­spo­łem Do­wna, któ­ra za­wal­czy­ła o ty­tuł miss w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Te­raz pra­gnie zo­stać pierw­szą mo­del­ką re­kla­mu­ją­cą ko­stiu­my kąpielowe.

Wiadomości

Premiera nowego filmu pro-life

Pod­czas Kon­fe­ren­cji Kon­ser­wa­tyw­nej Ak­cji Po­li­tycz­nej (CPAC) w Or­lan­do na Flo­ry­dzie, od­był się pierw­szy po­kaz dłu­go wy­cze­ki­wa­ne­go fil­mu o spra­wie Roe v. Wa­de, któ­ra uto­ro­wa­ła dro­gę do le­ga­li­za­cji abor­cji w USA. Pod­czas kon­fe­ren­cji prze­mó­wił by­ły pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Do­nald Trump. Film do Pol­ski za­wi­ta już wkrótce.

Wiadomości

Zakaz reanimacji dla osób z niepełnosprawnościami

W Wiel­kiej Bry­ta­nii zde­cy­do­wa­no, że oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną nie bę­dą pod­da­wa­ne re­ani­ma­cji w przy­pad­ku cięż­kich ob­ja­wów ko­ro­na­wi­ru­sa. Spra­wę ba­da rzą­do­wa ko­mi­sja ds. ja­ko­ści opie­ki. Głos za­brał rów­nież epi­sko­pat An­glii i Walii.

Wiadomości

Stanowisko PO ws. aborcji

Za­rząd Kra­jo­wy Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy­jął sta­no­wi­sko ws. abor­cji. Par­tia opo­wie­dzia­ła się za pro­po­zy­cją, by wpro­wa­dzić prze­słan­kę do abor­cji z po­wo­du trud­nych wa­run­ków ży­cio­wych bądź za­gro­że­nia dla zdro­wia psy­chicz­ne­go kobiety.

Wiadomości

Polska wyśle patologa

Na ko­niec lu­te­go zo­sta­ła za­pla­no­wa­na sek­cja zwłok Pa­na Sła­wo­mi­ra, któ­re­go w stycz­niu an­giel­ski szpi­tal w Ply­mo­uth odłą­czył od apa­ra­tu­ry pod­trzy­mu­ją­cej ży­cie. In­for­ma­cję tę prze­ka­za­ła na Twit­te­rze sio­stra mężczyzny.

Wiadomości

Wielkopostny dzień skupienia dla małżeństw niepłodnych

13 mar­ca 2021 r. Kra­kow­skie Dusz­pa­ster­stwo Mał­żeństw Nie­płod­nych oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Abra­ham i Sa­ra” or­ga­ni­zu­ją re­ko­lek­cje on­li­ne pt. „Bli­scy, od­da­le­ni, pogodzeni”.

Wiadomości

Rząd przyjął Strategię na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Re­ali­za­cja dzia­łań za­war­tych w stra­te­gii ma je­dy­nie umoż­li­wić oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi nie­za­leż­ne ży­cie i peł­ny udział we wszyst­kich je­go sfe­rach. Nie­po­kój bu­dzi jed­nak ni­ska war­tość świad­czeń opiekuńczych.

Wiadomości

Wolność wyraża się w obronie życia

„Na­sze­mu spo­łe­czeń­stwu na­le­ży po­móc w uzdro­wie­niu ze wszyst­kich za­ma­chów na ży­cie, aby mo­gło być ono chro­nio­ne na każ­dym je­go eta­pie”- za­ape­lo­wał Pa­pież Fran­ci­szek po od­mó­wie­niu mo­dli­twy „Anioł Pański”.