Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Teksas chroni dzieci od momentu bicia serca

W Tek­sa­sie we­szła w ży­cie usta­wa za­ka­zu­ją­ca abor­cji po wy­kry­ciu bi­cia ser­ca u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka tj. od 6. ty­go­dnia cią­ży. Usta­wa ta ro­ku­je prze­łom w do­tych­cza­so­wym pra­wie do­ty­czą­cym abor­cji w USA.

Wiadomości

RPO: Wyrok TK nie zamyka dyskusji o aborcji

„Jest kil­ka pro­jek­tów obec­nie w Sej­mie, któ­re do­ty­czą przy­wró­ce­nia moż­li­wo­ści do­ko­na­nia abor­cji w przy­pad­ku wad le­tal­nych pło­du. Par­la­ment po­wi­nien po­wró­cić do prac nad tą spra­wą” – uwa­ża no­wy Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich Mar­cin Wiącek.

Wiadomości

Rosyjski lekarz kontra aborcja farmakologiczna

W Ro­sji prze­pro­wa­dza się pół mi­lio­na abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nych rocz­nie. Wie­le ko­biet za­raz po przy­ję­ciu ta­blet­ki po­ron­nej za­czy­na ża­ło­wać swo­jej de­cy­zji. To wła­śnie dla nich po­wsta­ła ro­syj­sko­ję­zycz­na wer­sja ame­ry­kań­skiej stro­ny in­ter­ne­to­wej, in­for­mu­ją­cej, jak ura­to­wać dziec­ko już po za­ży­ciu pi­guł­ki abor­cyj­nej przez matkę.

Wiadomości

Raport Ministerstwa Zdrowia: 1076 aborcji w Polsce w 2020 r.

Zna­my sta­ty­sty­ki abor­cyj­ne za rok 2020. W pol­skich szpi­ta­lach prze­pro­wa­dzo­no wte­dy 1076 abor­cji. To o 40 mniej niż w ro­ku po­przed­nim. Czy na tej pod­sta­wie moż­na już wy­cią­gać wnio­ski do­ty­czą­ce zmia­ny po­staw po orze­cze­niu Try­bu­na­łu Konstytucyjnego?

Wiadomości

Ks. abp Henryk Hoser odważnie bronił prawdy o człowieku

Zmarł w wie­ku 78 lat ks. ar­cy­bi­skup se­nior die­ce­zji war­szaw­sko-pra­skiej i wi­zy­ta­tor apo­stol­ski w Me­dju­gor­je Hen­ryk Ho­ser. Był wiel­kim obroń­cą ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Wiadomości

W obozie śmierci upomniał się o prawo do życia

O. Mak­sy­mi­lian Kol­be miał za­le­d­wie 47 lat, gdy od­dał ży­cie za współ­więź­nia w Oświę­ci­miu. Mia­ło to miej­sce 80 lat te­mu, 14 sierp­nia. Jak wy­glą­da­ło to krót­kie ży­cie czło­wie­ka, któ­ry zdo­był się na naj­bar­dziej naj­pięk­niej­sze poświęcenie?

Wiadomości

Hospicja perinatalne

Ro­dzi­ce, któ­rzy już na eta­pie pre­na­tal­nym do­wia­du­ją się o nie­ule­czal­nej cho­ro­bie swo­je­go dziec­ka, mo­gą li­czyć na pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie. Ho­spi­cjum za­pew­nia kom­plek­so­wą po­moc przez ca­łą cią­żę, aż do po­ro­du. Póź­niej po po­ro­dzie dziec­ko rów­nież zo­sta­je ob­ję­te ca­ło­do­bo­wą opieką.

Wiadomości

Uzdrowienie po aborcji

3–5 wrze­śnia 2021r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio; ro­dzeń­stwa, dziad­ków, le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek czy doradców.

Wiadomości

Pigułka aborcyjna zabiła nastolatkę

Zroz­pa­czo­ny oj­ciec 16-let­niej cór­ki we­zwał mi­ni­ster­stwo zdro­wia do zba­da­nia pro­ce­de­ru sprze­da­ży pi­gu­łek abor­cyj­nych na te­re­nie Pa­pui No­wej Gwi­nei po tym, jak je­go na­sto­let­nia cór­ka zmar­ła po za­ży­ciu misoprostolu. 

Wiadomości

Baby boom w Teksasie

W szpi­ta­lu An­drews Wo­me­n’s po­ło­żo­nym w Tek­sa­sie w cią­gu 91 go­dzin przy­szło na świat 107 nie­mow­ląt. Jest to praw­dzi­wy ba­by boom!

Wiadomości

Szkodliwość antykoncepcji

Sto­so­wa­nie sztucz­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych po­wo­du­je wie­le ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cji dla zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go ko­biet. Pro­wa­dzą do we­wnętrz­ne­go nie­po­ko­ju i kon­flik­tów, apa­tii oraz sta­nów depresyjnych.

Wiadomości

Aborcja nadal główną przyczyną zgonów na świecie

Tyl­ko w okre­sie pierw­szych 6 mie­się­cy w 2021 ro­ku za­bi­to aż 24 mln nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. In­for­ma­cję tę po­dał Worl­do­me­ter, któ­ry sza­cun­ko­we da­ne uzy­skał od Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdrowia.

Wiadomości

Rodzinny pochówek

Roz­mo­wa z Pio­trem Guzd­kiem fa­mi­lio­lo­giem z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Wiadomości

Zespół Downa to nie wyrok

Ma­ciej z dzieć­mi – 11-let­nią Ma­ją i 13-let­nim Ka­ro­lem prze­je­chał 532 ki­lo­me­try ze Świ­no­uj­ścia na Hel i póź­niej do Wła­dy­sła­wo­wa w dniach 16–25 lip­ca 2021 r. „To był su­per czas!” mó­wi Ka­rol. „Naj­lep­sza w ży­ciu przy­go­da” do­da­je Ma­ja. Z Mać­kiem i Mar­tą Ko­mo­row­ski­mi roz­ma­wia Aga­ta Gołda.

Wiadomości

Zabiegi w łonie matki

W Pol­sce dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na stoi na bar­dzo do­brym po­zio­mie, po­łoż­ni­cy mo­gą wy­kryć wa­dy u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka od­po­wied­nio wcze­śnie. Bez dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej te­ra­pia nie by­ła­by moż­li­wa. Le­cze­nie pre­na­tal­ne roz­wi­ja się z du­żym po­wo­dze­niem. W na­szym kra­ju prze­pro­wa­dza się wszyst­kie moż­li­we ro­dza­je ope­ra­cji w ło­nie matki.

Wiadomości

Aborcja nie jest „prawem człowieka”

Sto­li­ca Apo­stol­ska od­rzu­ci­ła twier­dze­nie za­war­te w ra­por­cie przy­ję­tym przez Par­la­ment Eu­ro­pej­ski, ja­ko­by abor­cja by­ła „pra­wem czło­wie­ka” – stwier­dził se­kre­tarz ds. sto­sun­ków z pań­stwa­mi, abp Paul Ri­chard Gallagher.

Wiadomości

Rodzinna wakacyjna akcja dla życia

Ma­ciej i Mar­ta ra­zem ze swo­imi dzieć­mi Ka­ro­lem, Ma­ją i We­ro­ni­ką chcą uświa­do­mić spo­łe­czeń­stwu, że cho­re dzie­ci ma­ją pra­wo do ży­cia. Choć ich naj­młod­sza cór­ka We­ro­ni­ka ma ze­spół Do­wna, jest dla nich ogrom­nym darem.

Wiadomości

1,4 mld dolarów na promowanie aborcji

Fun­da­cja Bil­la i Me­lin­dy Ga­te­sów prze­ka­że w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat 1,4 mi­liar­da do­la­rów, aby zwięk­szyć do­stęp do an­ty­kon­cep­cji i aborcji.