fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Debata w PE na temat aborcji

W Par­la­mencie Euro­pejskim odbyła się debata w związku z orze­czeniem Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, który 22 paź­dziernika stwierdził nie­zgodność aborcji euge­nicznej z ustawą zasad­niczą. Rezo­lucja potę­piająca, przy­go­towana została przez grupy lewicowe.

Takie frakcje jak: Odnowić Europę, Zieloni, GUE, a także Socja­liści i Demo­kraci przy­go­towali rezo­lucję, w której stwier­dzono, że orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego uzna­jącego za nie­kon­sty­tu­cyjną moż­liwość zabicia nie­na­ro­dzonego dziecka z podej­rzeniem ciężkiej choroby jest przy­kładem łamania przez Polskę praw pod­sta­wowych: „Nie­uza­sad­nione prze­kro­czenie ogra­niczeń w dostępie do aborcji, wyni­kające ze wspo­mnianego orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego nie chroni przy­ro­dzonej i nie­zby­walnej god­ności kobiet, gdyż narusza Kartę Praw Pod­sta­wowych, orzecz­nictwo Euro­pej­skiego Try­bunału Praw Czło­wieka, liczne kon­wencje mię­dzy­na­rodowe, których Polska jest sygna­ta­riuszem, a także Kon­sty­tucję RP”.

Rezo­lucję kry­tykują euro­po­słowie Prawa i Spra­wie­dli­wości. Orze­czenie Try­bunału musi być usza­nowane – pod­kre­śliła Jadwiga Wiśniewska, euro­poseł PiS: „Try­bunał zbadał zgodność ustawy z kon­sty­tucją. Kon­sty­tucją pod­pisaną – nota bene – przez byłego lewi­cowego pre­zy­denta i uchwaloną przez Sejm za rządów lewicy. Nawet byli człon­kowie Try­bunału ocenili, że Try­bunał nie mógł orzec inaczej w tej sprawie, tak więc dziś tzw. obrońcy kon­sty­tucji pro­te­stują de facto prze­ciwko orze­czeniu Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, ale i samej kon­sty­tucji – prze­ko­nywała podczas debaty Jadwiga Wiśniewska.

Postawa Unii Euro­pej­skiej nie dziwi obrońców życia. Od dłuż­szego już czasu narzuca ona świa­to­pogląd lewicowy: „ Od wielu lat widzimy, że ochrona osób nie­peł­no­sprawnych, nie mówiąc już o ochronie dzieci przed naro­dzeniem, abso­lutnie nie jest agendą dzia­łal­ności Unii Euro­pej­skiej. Wprost prze­ciwnie – widzimy od wielu lat podej­mowane różne decyzje, których celem jest po prostu depo­pu­lacja, reali­zo­wanie polityki anty­na­ta­li­stycznej, często także przez ugru­po­wania cha­deckie”. zwraca uwagę Mag­dalena Guziak-Nowak z Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka.

Gło­so­wanie w sprawie rezo­lucji zostanie prze­pro­wa­dzone w czwartek 26 listopada.

Unia Euro­pejska nie może narzucać Polsce swoich poglądów. Wyroki Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego są suwe­renne i nie mogą być pod­ważane przez żadne ciało Unii Euro­pej­skiej. Śro­do­wiska lewicowe nie­dawno krzy­czały: „Kon­sty­tucja, kon­sty­tucja!” a dziś obu­rzają się na orze­czenie TK, który właśnie orzekł w kwestii prze­strze­gania Kon­sty­tucji RP. Wyrok Try­bunału musi zostać uszanowany.

 

JB

Źródło: radiomaryja.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj