fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Argentyna: rośnie liczba aborcji

Mini­sterstwo zdrowia Argentyny opu­bli­kowało kon­tro­wer­syjny dokument, który poszerza i ułatwia doko­nanie aborcji zarówno w pla­cówkach pań­stwowych, jak i pry­watnych. Tam­tejsza Kon­fe­rencja Epi­skopatu wyraziła bardzo poważne zanie­po­ko­jenie tym dokumentem.

„Pro­tokół kom­plek­sowej opieki nad osobami mającymi prawo do legalnego prze­rwania ciąży”, to tytuł kon­tro­wer­syjnego doku­mentu, który z dnia na dzień wpro­wadził aborcję w całej Argentynie.

Pro­tokół mówi o prawie do legalnego prze­rwania ciąży, ale nie wyjaśnia, o jakie oko­licz­ności chodzi. Nie ma tam żadnej infor­macji o moż­li­wości uro­dzenia dziecka i prze­ka­zania go do adopcji.

Pro­tokół także nie nakazuje zadać kobiecie przed aborcją takich ważnych pytań, jak np., w którym jest mie­siącu ciąży. Wygląda na to, że dokument zmusza lekarzy do wyko­nania aborcji, której nie mają prawa odmówić.

Prze­wod­ni­czący Komisji epi­skopatu Argentyny ds. Dusz­pa­sterstwa zdrowia, bp Alberto Bochatey powie­dział: „Władze odpo­wie­dzialne za sektor zdrowia w Argen­tynie powinny wykazać się spój­nością i nie przed­stawiać aborcji jako prio­ry­te­towej i nie­zbędnej praktyki w czasie pan­demii koro­na­wirusa”. W oświad­czeniu wydanym dla gazety „Valores Reli­giosos” hie­rarcha ubolewa nad znacznym wzrostem dobro­wolnych przerwań ciąży, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich pięciu lat w Buenos Aires.

Według danych w 2014 roku dokonano 91 dobro­wolnych aborcji z powodu gwałtu, czy z racji zagro­żenia zdrowia kobiety. Są to jedyne dwa przy­padki, na które argen­tyńskie prawo zezwala. Nato­miast w 2019 roku w Buenos Aires dokonano 8 tys. 388 aborcji. Z tego 1.133 zostało doko­nanych przez nasto­latki w wieku od 15 do 19 lat, pozo­stałe przez kobiety pomiędzy 20 a 49 rokiem życia.

Jak widzimy w Argen­tynie pan­demia stała się swo­istym pre­tekstem dla pro­mo­wania aborcji na szeroką skalę. Jest to tak naprawdę wielki dramat, kolejna tra­gedia, która dokonuje się w obliczu innej tra­gedii, jaką jest koronawirus.

 

JB
Źródło: vaticannews.va

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj