Tylko życie ma przyszłość!

Argentyna: rośnie liczba aborcji

Mi­ni­ster­stwo zdro­wia Ar­gen­ty­ny opu­bli­ko­wa­ło kon­tro­wer­syj­ny do­ku­ment, któ­ry po­sze­rza i uła­twia do­ko­na­nie abor­cji za­rów­no w pla­ców­kach pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Tam­tej­sza Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu wy­ra­zi­ła bar­dzo po­waż­ne za­nie­po­ko­je­nie tym dokumentem.

„Pro­to­kół kom­plek­so­wej opie­ki nad oso­ba­mi ma­ją­cy­mi pra­wo do le­gal­ne­go prze­rwa­nia cią­ży”, to ty­tuł kon­tro­wer­syj­ne­go do­ku­men­tu, któ­ry z dnia na dzień wpro­wa­dził abor­cję w ca­łej Argentynie.

Pro­to­kół mó­wi o pra­wie do le­gal­ne­go prze­rwa­nia cią­ży, ale nie wy­ja­śnia, o ja­kie oko­licz­no­ści cho­dzi. Nie ma tam żad­nej in­for­ma­cji o moż­li­wo­ści uro­dze­nia dziec­ka i prze­ka­za­nia go do adopcji.

Pro­to­kół tak­że nie na­ka­zu­je za­dać ko­bie­cie przed abor­cją ta­kich waż­nych py­tań, jak np., w któ­rym jest mie­sią­cu cią­ży. Wy­glą­da na to, że do­ku­ment zmu­sza le­ka­rzy do wy­ko­na­nia abor­cji, któ­rej nie ma­ją pra­wa odmówić.

Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji epi­sko­pa­tu Ar­gen­ty­ny ds. Dusz­pa­ster­stwa zdro­wia, bp Al­ber­to Bo­cha­tey po­wie­dział: „Wła­dze od­po­wie­dzial­ne za sek­tor zdro­wia w Ar­gen­ty­nie po­win­ny wy­ka­zać się spój­no­ścią i nie przed­sta­wiać abor­cji ja­ko prio­ry­te­to­wej i nie­zbęd­nej prak­ty­ki w cza­sie pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa”. W oświad­cze­niu wy­da­nym dla ga­ze­ty „Va­lo­res Re­li­gio­sos” hie­rar­cha ubo­le­wa nad znacz­nym wzro­stem do­bro­wol­nych prze­rwań cią­ży, ja­kie na­stą­pi­ły w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat w Bu­enos Aires.

We­dług da­nych w 2014 ro­ku do­ko­na­no 91 do­bro­wol­nych abor­cji z po­wo­du gwał­tu, czy z ra­cji za­gro­że­nia zdro­wia ko­bie­ty. Są to je­dy­ne dwa przy­pad­ki, na któ­re ar­gen­tyń­skie pra­wo ze­zwa­la. Na­to­miast w 2019 ro­ku w Bu­enos Aires do­ko­na­no 8 tys. 388 abor­cji. Z te­go 1.133 zo­sta­ło do­ko­na­nych przez na­sto­lat­ki w wie­ku od 15 do 19 lat, po­zo­sta­łe przez ko­bie­ty po­mię­dzy 20 a 49 ro­kiem życia.

Jak wi­dzi­my w Ar­gen­ty­nie pan­de­mia sta­ła się swo­istym pre­tek­stem dla pro­mo­wa­nia abor­cji na sze­ro­ką ska­lę. Jest to tak na­praw­dę wiel­ki dra­mat, ko­lej­na tra­ge­dia, któ­ra do­ko­nu­je się w ob­li­czu in­nej tra­ge­dii, ja­ką jest koronawirus.

 

JB
Źró­dło: vaticannews.va

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj