Tylko życie ma przyszłość!

6 lipca, 2020

Wiadomości

Argentyna: rośnie liczba aborcji

Mini­sterstwo zdrowia Argentyny opu­bli­kowało kon­tro­wer­syjny dokument, który poszerza i ułatwia doko­nanie aborcji zarówno w pla­cówkach pań­stwowych, jak i pry­watnych. Tam­tejsza Kon­fe­rencja Epi­skopatu wyraziła