fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Apel o zwiększenie pomocy państwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami

Blisko 70 orga­ni­zacji z Polski zaj­mu­jących się osobami chorymi i z nie­peł­no­spraw­no­ściami pod­pisało petycję wysto­sowaną przez Kra­kowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Apelują one do Mateusza Mora­wiec­kiego, Prezesa Rady Mini­strów (z infor­macją o tym fakcie skie­rowaną również do Andrzeja Dudy, Pre­zy­denta RP) o rady­kalne zwięk­szenie pomocy państwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

Od opu­bli­ko­wania blisko dwa tygodnie temu petycji na stronie inter­ne­towej Kra­kow­skiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera pod­pisało się pod nią 68 orga­ni­zacji poza­rzą­dowych zaj­mu­jących się osobami z nie­peł­no­spraw­no­ściami i hospicjów dzie­cięcych. – Chcemy pomóc rodzinom, które codziennie przez całą dobę zajmują się chorymi dziećmi. Aktu­alnie zasiłek pie­lę­gna­cyjny na chore dziecko wynosi 215,84 zł mie­sięcznie. Jest on nie­wy­star­czający i zupełnie nie­przy­stający do potrzeb opieki nad takim dzieckiem. Nasza petycja ma na celu również uzy­skanie realnego i ade­kwatnego wsparcia od państwa dla orga­ni­zacji, które zajmują się nie­peł­no­sprawnymi dziećmi, w szcze­gól­ności dla hospicjów per­ina­talnych, które otrzymują nie­wielki procent środków prze­zna­czanych na hospicja dzie­cięce – mówi pan Adam M. Cieśla, Prezes Zarządu Kra­kow­skiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera.

Koszty koniecznego pro­gramu pomo­cowego zostały osza­cowane na ok. 10 mld złotych rocznie. Chodzi m.in. o „zwięk­szenie zasiłku pie­lę­gna­cyjnego do kwoty co naj­mniej 2 tys. zł mie­sięcznie na każde nie­peł­no­sprawne dziecko”, „odblo­ko­wanie pobie­ra­jącym świad­czenie pie­lę­gna­cyjne opie­kunom chorych dzieci moż­li­wości legalnej pracy w oparciu o umowy cywil­no­prawne lub na etacie w nie­pełnym wymiarze godzin”, „wli­czenie czasu pobie­rania zasiłku pie­lę­gna­cyjnego opie­kunów chorych dzieci do ich świad­czenia eme­ry­talnego” oraz „roz­sze­rzenie Pro­gramu „Za życiem”, w którym swoje wła­ściwe miejsce znajdą funk­cjo­nujące w naszej Ojczyźnie insty­tucje, a w szcze­gól­ności hospicja per­ina­talne, których dzia­łalność wymaga realnego wsparcia finan­sowego m.in. poprzez rady­kalną zmianę ich umów z NFZ”.

Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny w komu­ni­kacie po wyroku z 22 paź­dziernika br., w którym stwierdził on nie­zgodność z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej zapisów ustawy o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży, przy­zwa­la­jących na uśmier­canie nie­na­ro­dzonych dzieci, u których podej­rzewa się chorobę czy nie­peł­no­sprawność, napisał: „Oma­wiając skutki orze­czenia Try­bunał stwierdził, że usta­wo­dawca ma prawo, jak i obo­wiązek, dosto­sować stan prawny do wydanego wyroku, w tym prze­ana­li­zować czy obo­wią­zujące roz­wią­zania prawne w zakresie wyni­ka­jącego z art. 71 ust. 2 Kon­sty­tucji prawa matki przed i po uro­dzeniu dziecka do szcze­gólnej pomocy władz publicznych są wystar­czające w przy­padku gdy art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. został wyeli­mi­nowany z systemu prawnego. W myśl art. 1 Kon­sty­tucji, Rzecz­po­spolita Polska jako dobro wspólne wszystkich oby­wateli powinna być środkiem słu­żącym roz­wojowi poszcze­gólnych osób oraz two­rzonych przez nie wspólnot, zwłaszcza rodzinie. Usta­wo­dawca nie może prze­nosić ciężaru zwią­zanego z wycho­waniem dziecka ciężko i nie­od­wra­calnie upo­śle­dzonego albo nie­ule­czalnie chorego jedynie na matkę, ponieważ w głównej mierze to na władzy publicznej oraz na całym spo­łe­czeń­stwie, ciąży obo­wiązek dbania o osoby znaj­dujące się w naj­trud­niej­szych sytuacjach”.

Wiele śro­dowisk popiera zwięk­szenie pomocy dla osób chorych i z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Par­la­men­tarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny w sta­no­wisku opu­bli­ko­wanym przez KAI 5 listopada br. napisał, że „Orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego przy­pomina regu­lacje Kon­sty­tucji jed­no­znacznie wska­zujące, że każda osoba chora i nie­peł­no­sprawna ma prawo do życia, ale także że nasze państwo powinno zapewnić realne wsparcie i godną egzy­stencję”. O pomocy państwa wspo­mniała także Beata Szydło, ogła­szając 28 paź­dziernika 2016 r. rządowy Program „Za życiem”. Powie­działa wtedy: „Daliśmy słowo, że pomożemy tym wszystkim rodzinom, tym wszystkim kobietom, które są w tzw. trudnej ciąży” i dodała, że „Państwo musi wspierać rodziny, państwo musi zawsze stać po stronie oby­wateli, a szcze­gólnie tych, którzy potrzebują naj­bar­dziej pomocy. Ten program, program wsparcia, Program „Za życiem” jest takim pro­gramem. Jestem prze­konana i wierzę w to głęboko, że „Za życiem” nie tylko będzie pomagać, ale że wszyscy za życiem staniemy”.

Również Kościół podnosi kwestię zwięk­szenia pomocy państwa dla osób nie­peł­no­sprawnych. Wspo­mniał o tym Arcy­biskup Sta­nisław Gądecki, Metro­polita Poznański w swoim liście pasterskim na tego­roczny Adwent: „Z wielkim sza­cunkiem patrzymy na rodziców wycho­wu­jących chore dzieci, podzi­wiamy ich miłość i oddanie z jakim służą swoim dzieciom. Na podziwie nie może się jednak skończyć. Mając świa­domość zaan­ga­żo­wania Kościoła w obronę życia nie­na­ro­dzonych oraz pomoc rodzinom z chorymi dziećmi, nasze wsparcie dla tych rodzin musi być o wiele większe. Bardzo proszę o to Caritas, księży pro­boszczów i wszystkich ludzi, których wiara w Boga zdolna jest prze­kładać się na czyny miłości. Także od państwa pol­skiego ocze­kujemy peł­niejszej i sku­tecz­niejszej opieki nad rodzinami, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością”.

– Widzimy, jak dużych nakładów finan­sowych wymaga opieka nad chorym dzieckiem. Dzięki hoj­ności naszych dar­czyńców jesteśmy w stanie pomagać cha­ry­ta­tywnie ponad sie­dem­dzie­sięciu rodzinom. To jednak kropla w morzu potrzeb. Znacznie większa pomoc państwa jest potrzebna wszystkim rodzinom, które podejmują trud wycho­wania chorego dziecka. Pod względem eko­no­micznym osoby z nie­peł­no­spraw­no­ściami są od lat jedną z naj­bar­dziej dys­kry­mi­no­wanych grup spo­łecznych. Mamy nadzieję, że petycja, którą poparło tak wiele śro­dowisk szybko zostanie roz­pa­trzona, a jej postulaty wpro­wa­dzone w życie – wyjaśnia Woj­ciech Zięba, prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, które jest jednym z sygna­ta­riuszy petycji, i dodaje, że badania CBOS wykonane w styczniu i lutym br. pokazują, że aż 92,1 proc. Polaków popiera zwięk­szenie pomocy finan­sowej państwa dla osób niepełnosprawnych.

Zapra­szamy do zapo­znania się z pełnym testem petycji oraz listą sygna­ta­riuszy: https://petycja.hospicjumtischnera.org/tresc-petycji/

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj