fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

16 grudnia, 2020

Wiadomości

Apel o zwiększenie pomocy państwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami

Blisko 70 orga­ni­zacji z Polski zaj­mu­jących się osobami chorymi i z nie­peł­no­spraw­no­ściami pod­pisało petycję wysto­sowaną przez Kra­kowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Apelują one do Mateusza Mora­wiec­kiego, Prezesa Rady Mini­strów (z infor­macją o tym fakcie skie­rowaną również do Andrzeja Dudy, Pre­zy­denta RP) o rady­kalne zwięk­szenie pomocy państwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

Nasze inicjatywy

Młodzież

Konkurs Webinary Wystawa Kon­spekty Profil Wielu nasto­latków poszukuje odpo­wiedzi na pytania doty­czące ochrony ludz­kiego życia. Pytań i wąt­pli­wości młodzi ludzie mają