Tylko życie ma przyszłość!

16 grudnia, 2020

Wiadomości

Apel o zwiększenie pomocy państwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami

Bli­sko 70 or­ga­ni­za­cji z Pol­ski zaj­mu­ją­cych się oso­ba­mi cho­ry­mi i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi pod­pi­sa­ło pe­ty­cję wy­sto­so­wa­ną przez Kra­kow­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci im. ks. Jó­ze­fa Ti­sch­ne­ra. Ape­lu­ją one do Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kie­go, Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów (z in­for­ma­cją o tym fak­cie skie­ro­wa­ną rów­nież do An­drze­ja Du­dy, Pre­zy­den­ta RP) o ra­dy­kal­ne zwięk­sze­nie po­mo­cy pań­stwa dla ro­dzin dzie­ci z niepełnosprawnościami.

Nasze inicjatywy

Młodzież

Kon­kurs We­bi­na­ry Wy­sta­wa Kon­spek­ty Pro­fil Wie­lu na­sto­lat­ków po­szu­ku­je od­po­wie­dzi na py­ta­nia do­ty­czą­ce ochro­ny ludz­kie­go ży­cia. Py­tań i wąt­pli­wo­ści mło­dzi lu­dzie mają