Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

42. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

W so­bo­tę 19 mar­ca 2022 r. od­bę­dzie się 42. Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Górę.

Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku, bę­dzie mia­ła cha­rak­ter znacz­nie skrom­niej­szy niż w la­tach wcze­śniej­szych; ogra­ni­czo­na zo­sta­nie wy­łącz­nie do czę­ści mo­dli­tew­nej, a jej uczest­ni­ka­mi bę­dą tyl­ko przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji i wspólnot.

Mo­dli­tew­ne spo­tka­nie roz­pocz­nie Msza św. w Ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu o godz. 9:30 pod prze­wod­nic­twem JE. ks. abp dr Wa­cła­wa De­po, Me­tro­po­li­ty Czę­sto­chow­skie­go. Na­stęp­nie od­pra­wi­my Dro­gę Krzy­żo­wą na Wa­łach Ja­sno­gór­skich, któ­ra po­pro­wa­dzi ks. Pra­łat Sta­ni­sław Maślanka.

W Ro­ku Ro­dzi­ny „Amo­ris la­eti­tia” bę­dzie­my się mo­dlić za wszyst­kie dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne i ich ro­dzi­ców, szcze­gól­nie gdy otrzy­mu­ją trud­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną. Bę­dzie­my dzię­ko­wać za dar ma­cie­rzyń­stwa i dar oj­co­stwa i pro­sić, aby wszyst­kie mat­ki po­tra­fi­ły oto­czyć mi­ło­ścią i w peł­ni za­ak­cep­to­wać swo­je nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci, by mo­gły szczę­śli­wie przyjść na świat i żyć ku chwa­le Bo­żej radości.

Ży­czy­my owoc­ne­go prze­ży­cia mo­dli­tew­ne­go spo­tka­nia. Niech Je­zus Chry­stus, nasz Pan i Zba­wi­ciel, bło­go­sła­wi na­szą Oj­czy­znę i ob­da­rza po­trzeb­ny­mi łaskami.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj