Tylko życie ma przyszłość!

16 marca, 2022

Nasze inicjatywy

42. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku, bę­dzie mia­ła cha­rak­ter znacz­nie skrom­niej­szy niż w la­tach wcze­śniej­szych; ogra­ni­czo­na zo­sta­nie wy­łącz­nie do czę­ści mo­dli­tew­nej, a jej uczest­ni­ka­mi bę­dą tyl­ko przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji i wspólnot.