Tylko życie ma przyszłość!

14 stycznia, 2022

Wiadomości

Włochy: spada liczba adopcji

Ra­dy­kal­nie spa­dła licz­ba ad­op­cji dzie­ci we Wło­szech. Pro­blem nie­ste­ty na­ra­sta od kil­ku lat, a swo­je do­ło­ży­ła pandemia.

Nasze inicjatywy

1% dla życia

Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie od wie­lu lat nie­sie po­moc sa­mot­nym mat­kom i oj­com oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Wspar­cie pań­stwo­we jest nie­wy­star­cza­ją­ce. Obec­ny za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny na cho­re dziec­ko wy­no­si 215,84 zł miesięcznie.