Tylko życie ma przyszłość!

5 listopada, 2021

Wiadomości

Światowy Dzień Feministek

Fe­mi­nist­ki do­ma­ga­ją się m.in. „pra­wa” do le­gal­nej abor­cji, choć fak­tem na­uko­wym jest, że ży­cie czło­wie­ka za­czy­na się od po­czę­cia. Pierw­sza ko­mór­ka no­we­go or­ga­ni­zmu po­wsta­ła przez po­łą­cze­nie ją­dra plem­ni­ka z ją­drem ko­mór­ki ja­jo­wej jest mniej­sza niż krop­ka sta­wia­na na koń­cu zdania.

Nasze inicjatywy

Zapraszamy na webinar: „Antykoncepcja. Wielka historia małej pigułki”

Do­stęp­na, mod­na, ła­twa w sto­so­wa­niu i uwa­ża­na za sku­tecz­ną. An­ty­kon­cep­cja, szcze­gól­nie hor­mo­nal­na, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła my­śle­nie o ko­bie­cie, męż­czyź­nie i dziec­ku. Ma­ła pi­guł­ka, iko­na re­wo­lu­cji sek­su­al­nej, usta­li­ła no­wy porządek.