Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Zapraszamy na webinar: „Antykoncepcja. Wielka historia małej pigułki”

Pigułki. Fot.: pixabay.com / GabiSanda

Do­stęp­na, mod­na, ła­twa w sto­so­wa­niu i uwa­ża­na za sku­tecz­ną. An­ty­kon­cep­cja, szcze­gól­nie hor­mo­nal­na, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła my­śle­nie o ko­bie­cie, męż­czyź­nie i dziec­ku. Ma­ła pi­guł­ka, iko­na re­wo­lu­cji sek­su­al­nej, usta­li­ła no­wy porządek.

Pod­czas spo­tka­nia pt. „An­ty­kon­cep­cja. Wiel­ka hi­sto­ria ma­łej pi­guł­ki” omó­wi­my ro­dza­je i spo­sób dzia­ła­nia an­ty­kon­cep­cji, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem środ­ków hor­mo­nal­nych. Spraw­dzi­my ich sku­tecz­ność i moż­li­we skut­ki ubocz­ne. Za­sta­no­wi­my się, dla­cze­go, sko­ro po­wszech­nie uwa­ża się pi­guł­kę za do­bro­dziej­stwo ludz­ko­ści, nie­któ­rzy le­ka­rze od­ma­wia­ją jej prze­pi­sy­wa­nia, po­wo­łu­jąc się na klau­zu­lę sumienia.

Przyj­rzy­my się rów­nież hi­sto­rii po­wsta­nia an­ty­kon­cep­cji. Do­wie­my się dla­cze­go fał­szy­wy­mi stwier­dze­nia­mi są te, mó­wią­ce o tym, że an­ty­kon­cep­cja nie ma dzia­ła­nia wcze­sno­po­ron­ne­go oraz że zmniej­sza ona licz­bę aborcji.

Ko­bie­ty wie­lo­krot­nie nie za­sta­na­wia­ją się nad zna­cze­niem i skut­ka­mi zdro­wot­ny­mi, ja­kie nie­sie dla nich an­ty­kon­cep­cja hor­mo­nal­na. Któ­ra z ko­biet wie, że zwięk­sza ona u nich ry­zy­ko wy­stą­pie­nia m.in. cho­ro­by za­to­ro­wo-za­krze­po­wej, za­wa­łu ser­ca, no­wo­two­ru pier­si czy uda­ru? Ko­bie­ty ko­rzy­sta­ją­ce z an­ty­kon­cep­cji ma­ją pra­wo do wie­dzy. A nie­ste­ty, w ulot­kach wie­lu pre­pa­ra­tów nie znaj­du­je się peł­na in­for­ma­cja ani o spo­so­bach dzia­ła­nia tzw. pi­gu­łek, ani o skut­kach ubocz­nych. By­wa, że w ulot­kach dla pa­cjen­tek te in­for­ma­cje są prze­mil­cza­ne, a są do­stęp­ne tyl­ko w opra­co­wa­niach dla le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów. Dlaczego?

We­bi­nar pt. „An­ty­kon­cep­cja. Wiel­ka hi­sto­ria ma­łej pi­guł­ki” umoż­li­wi tak­że je­go uczest­ni­kom spoj­rze­nie na an­ty­kon­cep­cję pod ką­tem mo­ral­nym i etycz­nym na pod­sta­wie ba­dań na­uko­wych prze­pro­wa­dzo­nych przez eks­per­tów z ca­łe­go świata.

Nie­ste­ty, w re­to­ry­ce do­ty­czą­cej an­ty­kon­cep­cji, któ­rą na­rzu­ca­ją śro­do­wi­ska ją po­pie­ra­ją­ce, bra­ku­je rze­tel­nej od­po­wie­dzi na fun­da­men­tal­ne py­ta­nie: czy an­ty­kon­cep­cja jest do­bra dla ko­bie­ty? Je­śli ko­bie­ta chce się zde­cy­do­wać na an­ty­kon­cep­cję, niech ma świa­do­mość, czym ona tak na­praw­dę jest.

Za­chę­ci­my słu­cha­czy w cza­sie wy­kła­du do za­sta­no­wie­nia się nad tym, dla­cze­go co­raz mniej mło­dych ko­biet de­cy­du­je się na tzw. pi­guł­ki. Z ofi­cjal­nych da­nych Tech­ni­ker Kran­ken­kas­se, czy­li nie­miec­kie­go od­po­wied­ni­ka na­sze­go NFZ‑u wy­ni­ka, że 18- i 19-let­nie Niem­ki co­raz rza­dziej się­ga­ją po an­ty­kon­cep­cję hor­mo­nal­ną. W ro­ku 2015 aż 67 proc. ubez­pie­czo­nych 18-la­tek mia­ło co naj­mniej raz prze­pi­sa­ną pi­guł­kę. Pięć lat póź­niej, w ro­ku 2020, licz­ba ta spa­dła do 50 proc. Po­dob­nie w przy­pad­ku 19-la­tek, gdzie od­se­tek prze­pi­sy­wa­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych spadł z 73 do 53 proc. Tak do­kład­ne da­ne po­cho­dzą z Tech­ni­ker Kran­ken­kas­se, któ­ra prze­ana­li­zo­wa­ła da­ne ubez­pie­czo­nych, gdyż od wio­sny 2019 r. ka­sy cho­rych po­kry­wa­ją kosz­ty środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych na re­cep­tę do 22. ro­ku życia.

Spo­tka­nie pt. „An­ty­kon­cep­cja. Wiel­ka hi­sto­ria ma­łej pi­guł­ki” od­bę­dzie się 10 li­sto­pa­da 2021 r. o godz. 19.00. Jest ono bez­płat­ne. Bę­dzie się skła­dać z czę­ści wy­kła­do­wej i czę­ści py­tań oraz od­po­wie­dzi. Za­pro­sze­ni są na nie wszy­scy, któ­rzy trosz­cząc się o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci, chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę o antykoncepcji.

Szcze­gól­nie za­pra­sza­my na­rze­czo­nych i mał­żeń­stwa, ale tak­że ro­dzi­ców, by mo­gli oni uzy­skać wie­dzę, któ­rą prze­ka­żą swo­im do­ra­sta­ją­cym dzie­ciom. Za­pi­su na we­bi­nar moż­na do­ko­nać na stro­nie pro-life.pl/webinary Każ­da chęt­na oso­ba otrzy­ma za­świad­cze­nie uczest­nic­twa w nim. We­bi­nar po­pro­wa­dzi Mag­da­le­na-Gu­ziak No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

To dru­gi we­bi­nar z cy­klu „Spo­tka­nia o ży­ciu”, któ­ry bę­dzie trwał do czerw­ca 2022 r. Ko­lej­ne bę­dą się od­by­wać w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19.00. Są one oka­zją do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na naj­trud­niej­sze py­ta­nia o pra­wo do ży­cia, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, wol­ność, ce­le dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej itp.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj