Tylko życie ma przyszłość!

22 października, 2021

Wiadomości

Październik – miesiącem świadomości o zespole Downa

Paź­dzier­nik jest mie­sią­cem bu­do­wa­nia świa­do­mo­ści o ze­spo­le Do­wna. Zo­stał usta­no­wio­ny już w la­tach 80 XX wie­ku w USA. W tym mie­sią­cu mó­wi­my o ma­rze­niach, pra­wie do ży­cia i roz­wo­ju osób z ze­spo­łem Downa.

Nasze inicjatywy

Rok po Trybunale. W którym miejscu jesteśmy?

Ho­spi­cja per­ina­tal­ne i Pro­gram „Za ży­ciem” są po­mo­cą dla ro­dzi­ców, któ­rzy otrzy­ma­li trud­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziec­ka. Ma­my do­bre prak­ty­ki, ale cią­gle jest wie­le do zrobienia.