Tylko życie ma przyszłość!

27 kwietnia, 2021

Wiadomości

Nowa Zelandia – płatny urlop po poronieniu

No­wa Ze­lan­dia za­twier­dzi­ła urlop dla ro­dzi­ców po stra­cie swo­je­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka z po­wo­du po­ro­nie­nia lub przed­wcze­sne­go porodu.