Tylko życie ma przyszłość!

Zmiana w Prawie oświatowym

Pre­zy­dent An­drzej Du­da zło­żył pro­jekt zmia­ny Pra­wa oświa­to­we­go. Dzia­łal­ność wszel­kich or­ga­ni­za­cji i sto­wa­rzy­szeń na te­re­nie szkół bę­dzie wy­ma­gać zgo­dy rodziców.

W Kar­cie Ro­dzi­ny, któ­rą Pre­zy­dent nie­daw­no pod­pi­sał, jest mo­wa m.in. o pra­wie ro­dzi­ców do wy­cho­wa­nia dzie­ci zgod­nie ze swo­imi prze­ko­na­nia­mi. Jak wy­ja­śnił An­drzej Du­da: „Czas naj­wyż­szy, by w na­szym sys­te­mie praw­nym, zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi ro­dzi­ców, wresz­cie to pra­wo ro­dzi­ców do wy­cho­wy­wa­nia dzie­ci zgod­nie z wła­sny­mi prze­ko­na­nia­mi by­ło realizowane”.

Po­in­for­mo­wał tak­że, że zgod­nie ze zmia­ną pro­jek­tu, dzia­łal­ność wszel­kich or­ga­ni­za­cji i sto­wa­rzy­szeń chcą­cych prze­pro­wa­dzić do­dat­ko­we za­ję­cia na te­re­nie szko­ły bę­dzie wy­ma­gać zgo­dy ro­dzi­ców i peł­nej in­for­ma­cji o spo­so­bie przed­sta­wie­nia warsz­ta­tów dzieciom.

Mi­ni­ster edu­ka­cji na­ro­do­wej Da­riusz Piont­kow­ski oce­nił, że pro­po­no­wa­na przez Pre­zy­den­ta zmia­na w Pra­wie oświa­to­wym jest słusz­na. Wy­ja­śnił, że jest to re­ak­cja na dzia­ła­nia Ra­fa­ła Trza­skow­skie­go w War­sza­wie, któ­ry pod­pi­sy­wał kar­tę LGBT i obie­cy­wał mię­dzy in­ny­mi, że wpro­wa­dzi edu­ka­cję sek­su­al­ną do szkół.

„Te­go ty­pu za­po­wiedź nie tyl­ko pre­zy­den­ta War­sza­wy, ale tak­że in­nych wło­da­rzy du­żych miast jest z nie­po­ko­jem przyj­mo­wa­na przez ro­dzi­ców, któ­rzy nie ży­czą so­bie te­go ty­pu za­jęć. Mie­li­śmy do czy­nie­nia rów­nież z ta­ki­mi sy­tu­acja­mi, że pod pre­tek­stem za­jęć z to­le­ran­cji, roz­mów o de­mo­kra­cji, nie­któ­re or­ga­ni­za­cje wpro­wa­dza­ły za­ję­cia zwią­za­ne z sek­su­ali­za­cją i to bu­dzi opór du­żej czę­ści ro­dzi­ców” – przy­po­mi­nał Da­riusz Piontkowski.

Ape­lu­je­my do ro­dzi­ców o czuj­ność i roz­trop­ność w związ­ku z chę­cią wpro­wa­dze­nia przez nie­któ­re or­ga­ni­za­cje czy sto­wa­rzy­sze­nia do­dat­ko­wych za­jęć z tzw. edu­ka­cji sek­su­al­nej. Pla­ców­ki szkol­ne po­win­ny in­for­mo­wać ro­dzi­ców o wszel­kich warsz­ta­tach, któ­re bę­dą or­ga­ni­zo­wa­ne. Dziec­ko nie mo­że uczest­ni­czyć w żad­nych te­go ty­pu za­ję­ciach bez wy­raź­nej zgo­dy ro­dzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów. In­for­mu­je­my, że tzw. edu­ka­cja sek­su­al­na nie­sie za so­bą tra­gicz­ne skut­ki dla psy­chi­ki dziec­ka i przy­bie­ra co­raz bar­dziej bru­tal­ną formę.

 

JB
Źró­dło: dorzeczy.pl, radiomaryja.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj