fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Zmiana w Prawie oświatowym

Pre­zydent Andrzej Duda złożył projekt zmiany Prawa oświa­towego. Dzia­łalność wszelkich orga­ni­zacji i sto­wa­rzyszeń na terenie szkół będzie wymagać zgody rodziców.

W Karcie Rodziny, którą Pre­zydent nie­dawno pod­pisał, jest mowa m.in. o prawie rodziców do wycho­wania dzieci zgodnie ze swoimi prze­ko­na­niami. Jak wyjaśnił Andrzej Duda: „Czas naj­wyższy, by w naszym sys­temie prawnym, zgodnie z ocze­ki­wa­niami rodziców, wreszcie to prawo rodziców do wycho­wy­wania dzieci zgodnie z wła­snymi prze­ko­na­niami było realizowane”.

Poin­for­mował także, że zgodnie ze zmianą pro­jektu, dzia­łalność wszelkich orga­ni­zacji i sto­wa­rzyszeń chcących prze­pro­wadzić dodatkowe zajęcia na terenie szkoły będzie wymagać zgody rodziców i pełnej infor­macji o spo­sobie przed­sta­wienia warsz­tatów dzieciom.

Minister edu­kacji naro­dowej Dariusz Piont­kowski ocenił, że pro­po­nowana przez Pre­zy­denta zmiana w Prawie oświa­towym jest słuszna. Wyjaśnił, że jest to reakcja na dzia­łania Rafała Trza­skow­skiego w War­szawie, który pod­pi­sywał kartę LGBT i obie­cywał między innymi, że wpro­wadzi edu­kację sek­sualną do szkół.

„Tego typu zapo­wiedź nie tylko pre­zy­denta War­szawy, ale także innych wło­darzy dużych miast jest z nie­po­kojem przyj­mowana przez rodziców, którzy nie życzą sobie tego typu zajęć. Mie­liśmy do czy­nienia również z takimi sytu­acjami, że pod pre­tekstem zajęć z tole­rancji, rozmów o demo­kracji, nie­które orga­ni­zacje wpro­wa­dzały zajęcia związane z sek­su­ali­zacją i to budzi opór dużej części rodziców” – przy­po­minał Dariusz Piontkowski.

Ape­lujemy do rodziców o czujność i roz­tropność w związku z chęcią wpro­wa­dzenia przez nie­które orga­ni­zacje czy sto­wa­rzy­szenia dodat­kowych zajęć z tzw. edu­kacji sek­su­alnej. Pla­cówki szkolne powinny infor­mować rodziców o wszelkich warsz­tatach, które będą orga­ni­zowane. Dziecko nie może uczest­niczyć w żadnych tego typu zaję­ciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opie­kunów. Infor­mujemy, że tzw. edu­kacja sek­sualna niesie za sobą tra­giczne skutki dla psy­chiki dziecka i przy­biera coraz bar­dziej bru­talną formę.

 

JB
Źródło: dorzeczy.pl, radiomaryja.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj