fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Zdrowo w ciąży

Ciąża to co prawda nie choroba, ale by w jej trakcie jak naj­lepiej zadbać o zdrowie mamy i maleństwa, wykonuje się stan­dardowo badania. Jakie?

Nie­które z nich wykonuje się co miesiąc – należą do nich mor­fo­logia i badanie ogólne moczu. Inne są przy­pisane kon­kretnym momentom ciąży. Jakie badania będziesz musiała wykonać? Sprawdź!

I try­mestr

Pierwsza zalecana wizyta powinna mieć miejsce w 7–8 tygodniu ciąży (ważne – by uzyskać świad­czenia „becikowe” w nie­których gminach, należy posiadać kartę ciąży potwier­dzającą badanie przed 10 tc). W jej trakcie powinno odbyć się badanie gine­ko­lo­giczne. Jeśli lekarz będzie wyko­nywał badanie USG, będzie to praw­do­po­dobnie badanie dopo­chwowe. Lekarz indy­wi­du­alnie oceni przebieg ciąży, w razie potrzeby może zlecić Ci dodatkowe badania. Przez cały okres ciąży pamiętaj o badaniu piersi.

 • Grupa krwi i Rh.
 • Prze­ciw­ciała odpornościowe.
 • Mor­fo­logia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Badanie stę­żenia glukozy we krwi na czczo.
 • VDRL.
 • Zaleca się kon­sul­tację lekarza stomatologa.
 • Badanie HIV, HCV, badanie w kie­runku tok­so­pla­zmozy (IgG i IgM), różyczki
 • Nie­kiedy zleca się wyko­nanie badania na obecność cytomegalii*.
 • Badanie gine­ko­lo­giczne we wzierniku
 • Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 • Badanie cyto­lo­giczne.

Nie zapomnij poin­for­mować Twojego lekarza, jeśli leczysz lub leczyłaś się na prze­wlekłe choroby.

II try­mestr

 • Mor­fo­logia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 • Badanie USG w 11–14 tc.
 • Prze­ciw­ciała anty-Rh.
 • Zalecane badanie w kie­runku wad uwa­run­ko­wanych gene­tycznie (test podwójny – PAPP‑A+βHCG) – w 11–14 tc.
 • Zalecane badanie w kie­runku wad uwa­run­ko­wanych gene­tycznie (test potrójny – βHCG, Estriol, AFP – w 15–20 tc.
 • Badanie ultra­so­no­gra­ficzne – 21–26 tc.
 • Badanie stę­żenia glukozy po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24–28 tc.).
 • U kobiet z ujemnym wynikiem w I try­me­strze – zalecane badanie w kie­runku toksoplazmozy.

III try­mestr

 • Mor­fo­logia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 • Jeśli nie wykonano do tej pory: Badanie stę­żenia glukozy po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24–28 tc.).
 • Prze­ciw­ciała odpornościowe.
 • Badania ultra­so­no­gra­ficzne – po 30 tc., po 40 tc. (ocena wagi dziecka)
 • Zaleca się powtó­rzenie nastę­pu­jących badań: VDRL, HIV, HCV.
 • Posiew w kie­runku pacior­kowców β‑hemolizujących.
 • Badanie KTG po 38 tc.**

Infor­macje dodatkowe

Nie zapomnij poin­for­mować Twojego lekarza, jeśli leczysz lub leczyłaś się na prze­wlekłe choroby. Ważną infor­macją jest np. leczenie endo­kry­no­lo­giczne, gdyż hormony tar­czycy mają duży wpływ na przebieg ciąży. W takich wypadkach lekarz może zlecić Ci dodatkowe badania.

Opra­cowane na pod­stawie wytycznych Pol­skiego Towa­rzystwa Ginekologicznego.

* brak w wytycznych PTG

** wg wytycznych PTG po 40 tc.

 

Mag­dalena Urlich