fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Zapraszamy do całodobowego czuwania modlitewnego z nocną adoracją Najświętszego Sakramentu

Od 13 paź­dziernika trwa Nowenna Życia za wsta­wien­nictwem św. Jana Pawła II w intencji korzystnego dla dzieci nie­na­ro­dzonych orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie aborcji euge­nicznej. Pra­gniemy poin­for­mować, że Nowennę Życia zakoń­czymy cało­do­bowym czu­waniem z 21 na 22 paź­dziernika w Sank­tu­arium Jana Pawła II w Kra­kowie na Białych Morzach.

Czu­wanie roz­pocznie się w środę, 21 paź­dziernika, o godz. 8:00 Mszą św. spra­wowaną w intencji sędziów Try­bunału. Na zakoń­czenie Mszy św. nastąpi przejście do kaplicy Serca Pana Jezusa i odmó­wienie modlitwy przy­pi­sanej na ostatni dzień Nowenny Życia.

Po Mszy św. zaini­cjujemy 24-godzinne czu­wanie modli­tewne z nocną ado­racją Naj­święt­szego Sakra­mentu. W ramach czu­wania o godz. 15.00 zostanie odmó­wiona Koronka do Bożego Miłosierdzia.

O godz. 17.00 w Sank­tu­arium będzie spra­wowana druga Msza św., wie­czorna, połą­czoną z modlitwą różańcową.

Cało­nocna ado­racja w ciszy zakończy się 22 paź­dziernika Mszą św. cele­browaną o godz. 8.00. Po Eucha­rystii wspólną modlitwę uwień­czymy przed ołtarzem relikwii litanią do św. Jana Pawła II.

Prosimy o kontakt tele­fo­niczny 12 421 08 43 lub mailowy biuro@pro-life.pl w celu usta­lenia godziny ado­racji. Bardzo prosimy przy zapisie o podanie numeru telefonu, abyśmy mogli się skon­tak­tować, gdyby na jedną godzinę zgłosiło się zbyt wiele osób (obostrzenia związane z epi­demią). Zapew­niamy na miejscu środki dezynfekcyjne.

Ufamy, że tak wyjątkowo prze­żywane w tym roku litur­giczne wspo­mnienia św. Jana Pawła II przy­niesie bło­go­sła­wione owoce dla przy­szłości nie­na­ro­dzonych Polaków i ich rodzin.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj