Tylko życie ma przyszłość!

Zamknięto centrum aborcyjne w Londynie

Zamknięto drugie co do wiel­kości centrum abor­cyjne położone w Stre­atham w połu­dniowym Lon­dynie, które znane było pod nazwą: „The Lodge”. Klinika abor­cyjna w ciągu ostatnich trzech lat uśmierciła ponad 1200 nie­na­ro­dzonych dzieci w wieku 20 tygodni lub więcej.

Centrum abor­cyjne, które znaj­dowało się w połu­dniowym Lon­dynie, było drugą co do wiel­kości w Wielkiej Bry­tanii pla­cówką. W ciągu ostatnich trzech lat zabito tam ponad 1 200 nie­na­ro­dzonych dzieci w zaawan­so­wanej ciąży – od 6 do 9 mie­siąca. Dokonano 2235 zabójstw na nie­na­ro­dzonych dzie­ciach między 13. a 19. tygo­dniem ciąży.

Zamknięcie pla­cówki jest następ­stwem serii kon­tro­wersji i skandali jakie się wyda­rzyły w klinice. W 2019 roku została prze­pro­wa­dzona nie­spo­dziewana inspekcja przez Komisję ds. Jakości Opieki (CQC), która wykazała że per­sonel jest nie­kom­pe­tentny a wiele osób tam pra­cu­jących nie ukoń­czyło szko­lenia w zakresie zagro­żenia życia.

Komisja zauważyła, że w klinice w okresie od kwietnia 2018 r. do kwietnia 2019 r. zgło­szono dwa poważne incy­denty i 76 przy­padków kli­nicznych. Jest to jednak praw­do­po­dobnie tylko wierz­chołek góry lodowej, ponieważ inspek­torzy odkryli, że per­sonel nie zawsze zgłaszał incy­denty z poważnymi powi­kła­niami, aby uniknąć kary. Jeden z pra­cow­ników podczas prze­słu­chania przyznał inspek­torowi: „Jeżeli zgłosisz pro­blemy, musisz ponieść kon­se­kwencje. Nauczyłem się milczeć!”

Nie­po­kojące jest również to, że tylko dzie­więciu z dwu­dziestu czterech pra­cow­ników kliniki przeszło szko­lenie w zakresie wykry­wania i leczenia sepsy, która jest główną przy­czyną zgonów matek w Wielkiej Brytanii.

Grupy pro-life codziennie czuwały pod pla­cówką w Stre­atham od ponad 25 lat, ofe­rując uda­jącym się tam kobietom każdą pomoc jako alter­natywę dla aborcji.

Rzecznik Right To Life w Wielkiej Bry­tanii, Catherine Robinson, powie­działa: „Zamknięcie kliniki abor­cyjnej, miejsca, które kończy życie wielu nie­winnych dzieci, jest wspa­niałą wia­do­mością. Widzie­liśmy, jak przemysł abor­cyjny nie troszczył się o dobro i bez­pie­czeństwo kobiet, a jego jedynym celem było roz­sze­rzenie dostępu do usług abor­cyjnych i zaro­bienie dużych pie­niędzy. (…) Ważne jest, abyśmy szcze­gólnie podzię­kowali wszystkim osobom, które w ciągu ostatnich 25 lat zaofe­rowały przy­cho­dzącym do tej pla­cówki pozy­tywne wsparcie i alter­natywę dla aborcji. (…) Dzię­kujemy za odważną pracę i mamy nadzieję, że zamknięcie tej pla­cówki zapewni czas na pomoc większej liczbie kobiet i nie­na­ro­dzonych dzieci w wielu innych ośrodkach abor­cyjnych, które nie­stety nadal działają w innych miej­scach w Londynie”.

 

JB
Źródło: righttolife.org.uk

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj