fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wielkopostny dzień skupienia dla małżeństw niepłodnych

13 marca 2021 r. Kra­kowskie Dusz­pa­sterstwo Mał­żeństw Nie­płodnych oraz Sto­wa­rzy­szenie „Abraham i Sara” orga­nizują reko­lekcje online pt. „Bliscy, oddaleni, pogodzeni”.

Roz­wa­żania dla mał­żeństw nie­płodnych wygłosi ks. dr hab. Grzegorz Godawa – teolog, pedagog, wykła­dowca Uni­wer­sytetu Jana Pawła II, były kapelan w Hospicjum Domowym dla Dzieci „Alma Spei”, członek Pol­skiego Towa­rzystwa Opieki Duchowej w Medycynie,

W pro­gramie również prze­wi­dziane jest spo­tkanie z lek. gine­ko­logiem Maciejem Bar­czen­te­wiczem, który popro­wadzi wykład na temat: „Nie­płodność jako choroba wie­lo­czyn­nikowa. Doświad­czenia własne”. Odbędą się także warsztaty z die­te­tykiem Barbarą Pilch pt.: „Kawa z mlekiem + nie­to­le­rancja laktozy??? Żywienie przy aler­giach pokar­mowych, nie­to­le­rancji i nad­wraż­li­wości”. Będzie również świa­dectwo mał­żonków, wspól­notowa Msza św. i Droga Krzyżowa. Orga­ni­za­torzy zapewnili wsparcie modli­tewne życz­liwych Sióstr Nazaretanek.

Koszt uczest­nictwa w dniu sku­pienia: 20zł (od małżeństwa)

Obo­wiązują zapisy przez for­mularz dostępny na stronie Organizatora.

Facebook: https://fb.me/e/423sDCmac

Program:

8:30–13:30 Część zamknięta (dla zapi­sanych osób) – komu­ni­kator Zoom:

8:30– Powi­tanie, zapo­znanie się

9:00 – spo­tkanie z lek. gine­ko­logiem Maciejem Bar­czen­te­wiczem „Nie­płodność jako choroba wie­lo­czyn­nikowa. Doświad­czenia własne”

10:15 – świa­dectwo małżonków

11:15 – Przerwa: kawa, herbata własnym zakresie:)

11:45 – Kon­fe­rencja ks. Grze­gorza Godawy

12:30 – Droga Krzyżowa

13:30 – Przerwa obiadowa

Część dostępna dla wszystkich chętnych – trans­misja na YouTube

15:00 – Msza św. trans­mi­towana z parafii św. Jadwigi Kró­lowej (homilię wygłosi nasz dusz­pa­sterz ks. Mirosław Czapla)

16:00 – Przerwa: kawa, herbata własnym zakresie:)

Część zamknięta (dla zapi­sanych osób) – komu­ni­kator Zoom:

16:30 – warsztaty z die­te­tykiem Barbarą Pilch „Kawa z mlekiem + nie­to­le­rancja laktozy. Żywienie przy aler­giach pokar­mowych, nie­to­le­rancji i nadwrażliwości”

17:45 – Zakończenie

 

Ser­decznie zapraszamy !

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj