Tylko życie ma przyszłość!

Wielkopostny dzień skupienia dla małżeństw niepłodnych

13 mar­ca 2021 r. Kra­kow­skie Dusz­pa­ster­stwo Mał­żeństw Nie­płod­nych oraz Sto­wa­rzy­sze­nie „Abra­ham i Sa­ra” or­ga­ni­zu­ją re­ko­lek­cje on­li­ne pt. „Bli­scy, od­da­le­ni, pogodzeni”.

Roz­wa­ża­nia dla mał­żeństw nie­płod­nych wy­gło­si ks. dr hab. Grze­gorz Go­da­wa – teo­log, pe­da­gog, wy­kła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Ja­na Paw­ła II, by­ły ka­pe­lan w Ho­spi­cjum Do­mo­wym dla Dzie­ci „Al­ma Spei”, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Opie­ki Du­cho­wej w Medycynie,

W pro­gra­mie rów­nież prze­wi­dzia­ne jest spo­tka­nie z lek. gi­ne­ko­lo­giem Ma­cie­jem Bar­czen­te­wi­czem, któ­ry po­pro­wa­dzi wy­kład na te­mat: „Nie­płod­ność ja­ko cho­ro­ba wie­lo­czyn­ni­ko­wa. Do­świad­cze­nia wła­sne”. Od­bę­dą się tak­że warsz­ta­ty z die­te­ty­kiem Bar­ba­rą Pilch pt.: „Ka­wa z mle­kiem + nie­to­le­ran­cja lak­to­zy??? Ży­wie­nie przy aler­giach po­kar­mo­wych, nie­to­le­ran­cji i nad­wraż­li­wo­ści”. Bę­dzie rów­nież świa­dec­two mał­żon­ków, wspól­no­to­wa Msza św. i Dro­ga Krzy­żo­wa. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pew­ni­li wspar­cie mo­dli­tew­ne życz­li­wych Sióstr Nazaretanek.

Koszt uczest­nic­twa w dniu sku­pie­nia: 20zł (od małżeństwa)

Obo­wią­zu­ją za­pi­sy przez for­mu­larz do­stęp­ny na stro­nie Organizatora.

Fa­ce­bo­ok: https://fb.me/e/423sDCmac

Pro­gram:

8:30–13:30 Część za­mknię­ta (dla za­pi­sa­nych osób) – ko­mu­ni­ka­tor Zoom:

8:30– Po­wi­ta­nie, za­po­zna­nie się

9:00 – spo­tka­nie z lek. gi­ne­ko­lo­giem Ma­cie­jem Bar­czen­te­wi­czem „Nie­płod­ność ja­ko cho­ro­ba wie­lo­czyn­ni­ko­wa. Do­świad­cze­nia własne”

10:15 – świa­dec­two małżonków

11:15 – Prze­rwa: ka­wa, her­ba­ta wła­snym zakresie:)

11:45 – Kon­fe­ren­cja ks. Grze­go­rza Godawy

12:30 – Dro­ga Krzyżowa

13:30 – Prze­rwa obiadowa

Część do­stęp­na dla wszyst­kich chęt­nych – trans­mi­sja na YouTube

15:00 – Msza św. trans­mi­to­wa­na z pa­ra­fii św. Ja­dwi­gi Kró­lo­wej (ho­mi­lię wy­gło­si nasz dusz­pa­sterz ks. Mi­ro­sław Czapla)

16:00 – Prze­rwa: ka­wa, her­ba­ta wła­snym zakresie:)

Część za­mknię­ta (dla za­pi­sa­nych osób) – ko­mu­ni­ka­tor Zoom:

16:30 – warsz­ta­ty z die­te­ty­kiem Bar­ba­rą Pilch „Ka­wa z mle­kiem + nie­to­le­ran­cja lak­to­zy. Ży­wie­nie przy aler­giach po­kar­mo­wych, nie­to­le­ran­cji i nadwrażliwości”

17:45 – Zakończenie

 

Ser­decz­nie zapraszamy !

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj