fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wielka Brytania. Propozycja legalizacji aborcji do 28 tygodnia została wycofana

Bry­tyjscy posłowie wycofali dra­styczną libe­ra­li­zację prawa abor­cyjnego. Zmiany wpro­wa­dzone w ustawie mogłyby uczynić ten kraj naj­większym centrum abor­cyjnym Europy.

Akcja obrońców życia przy­niosła pozy­tywny skutek.

Mar­szałek Izby Gmin Para­mentu Wielkiej Bry­tanii wstrzymał gło­so­wanie nad poprawką NC 29, doty­czącą pełnej lega­li­zacji aborcji do 28 tygodnia ciąży. Dotych­czasowa ustawa abor­cyjna, która i tak już mocno uderza w prawo do życia dziecka poczętego, nadal będzie obo­wią­zywać.

Pro­po­nowane przez bry­tyj­skich depu­to­wanych poprawki zezwalały na prze­pro­wa­dzenie aborcji na żądanie kobiety, która nie musiałaby podawać żadnego powodu. Wpro­wa­dzałyby także moż­liwość zabicia dziecka ze względu na jego płeć, a także zno­siłyby prawny wymóg oka­zy­wania opinii od dwóch lekarzy, potwier­dza­jących konieczność aborcji. Wejście w życie nowej ustawy ozna­czałoby brak jakiej­kolwiek ochrony dziecka, aż do siódmego mie­siąca życia.

Bry­tyjscy obrońcy życia dziękują wszystkim pro­te­stu­jącym prze­ciwko pro­po­no­wanym zmianom. Są wdzięczni za duża mobi­li­zację w wysy­łaniu e‑maili do par­la­men­ta­rzystów i komisji par­la­men­tarnych: „Podzię­ko­wania należą się tym wszystkim, którzy modlili się w tej intencji, pościli i pisali do swoich posłów. Ta sytuacja pokazuje, że wbrew prze­ciw­no­ściom wciąż możemy wygrać nie­które bitwy w obronie naszych naj­słab­szych i dać im szansę narodzin. Te małe zwy­cięstwa pod­trzymują w nas nadzieję do chwili, gdy nasza ziemia będzie wolna od aborcji” – powie­dział znany z działań w obronie życia poczętego bp John Keenan.

Nie­stety to nie koniec walki bry­tyj­skich obrońców życia. Rząd ogłosił ostatnio, że zamierza zwe­ry­fi­kować prawo odnośnie tym­cza­sowych zezwoleń na sto­so­wanie pigułki abor­cyjnej w domu. Jest to bardzo nie­bez­pieczne posu­nięcie, ponieważ uderza w zdrowie i życie kobiet.

Lobby abor­cyjne próbuje prze­ko­nywać, że embrion w łonie matki to jeszcze nie człowiek. Przy­po­minamy, że powszechnie wiadomo, co zresztą udo­wodniła nauka – praw­dziwym czło­wiekiem jest już zygota, czyli dziecko dopiero co poczęte, choć jeszcze nie­ufor­mowane.

„Nie­zby­walne prawa osoby winny być uznawane i sza­nowane przez spo­łe­czeństwo cywilne i władzę poli­tyczną. Owe prawa nie zależą ani od poszcze­gólnych jed­nostek, ani od rodziców, ani nie są przy­wi­lejem pocho­dzącym od spo­łe­czeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej i są ściśle związane z osobą na mocy aktu stwór­czego, od którego osoba bierze swój początek. Wśród tych pod­sta­wowych praw należy wymienić (…) prawo do życia i inte­gral­ności fizycznej każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia aż do [natu­ralnej] śmierci” (KKK, s. 516).

 

JB
Źródło: hli.org.pl

%d bloggers like this: