fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Więcej ofiar aborcji niż koronawirusa

W wyniku aborcji od 1 stycznia do 1 maja br. na świecie zginęło 14,2 miliona dzieci. Łączna liczba ofiar koro­na­wirusa a także chorób malarii, raka, ofiar ruchu dro­gowego i głodu, czy samo­bójstw jest na świecie znacznie mniejsza niż dzieci zabi­janych w wyniku aborcji.

Na skutek koro­na­wirusa od 1 stycznia do 1 maja na świecie zmarło 237 469 osób a na malarię 327 267. Kolejne 357 785 osób popełniło samo­bójstwo. W wyniku wypadków dro­gowych życie straciło 6 922 008 osób. Inne choroby zakaźne pocią­gnęły za sobą śmierć blisko 4 331 251 osób. W sumie daje to liczbę 12 175 780 ofiar. Te prze­ra­żające dane podał hisz­pański kato­licki portal inter­netowy ForumLibertas.com, który oparł się na bada­niach przed­sta­wionych przez ONZ.

Należy także zwrócić uwagę, że liczba wyko­ny­wanych aborcji może prze­kraczać ofi­cjalne dane, gdyż pod pre­tekstem zwal­czania skutków roz­prze­strze­niania się pan­demii koro­na­wirusa, agendy ONZ pro­mowały aborcję far­ma­ko­lo­giczną bez koniecz­ności wizyty w szpitalu czy w ośrodku zdrowia.

Z budżetu oen­ze­tow­skiego planu pomocy huma­ni­tarnej w walce z pan­demią, aż 120 mln dolarów zostało prze­kazane na utrzy­manie w kra­jowych sys­temach opieki zdro­wotnej cią­głego dostępu do usług zdrowia sek­su­alnego i repro­duk­cyjnego, w tym do pro­mo­wania aborcji far­ma­ko­lo­gicznej bez kon­troli medycznej.

Śmierć 14 milionów bez­bronnych dzieci w ciągu czterech mie­sięcy jest prze­ra­żająco duża. W czasie pan­demii powin­niśmy chronić każde życie, które jest zagrożone, a tym bar­dziej życie dzieci w łonach matek. Aborcja jest zabój­stwem bez­bronnego czło­wieka, który swoje ist­nienie otrzymał nie tylko od rodziców, ale przede wszystkim od Boga. Chociaż dziecko kształtuje się w łonie matki, jednak nie stanowi części jej orga­nizmu. Jest to odrębna istota ludzka z własnym kodem gene­tycznym, która posiada nie­zby­walne prawo do życia.

 

JB

Źródło: tvp.info

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj