Tylko życie ma przyszłość!

Więcej ofiar aborcji niż koronawirusa

W wy­ni­ku abor­cji od 1 stycz­nia do 1 ma­ja br. na świe­cie zgi­nę­ło 14,2 mi­lio­na dzie­ci. Łącz­na licz­ba ofiar ko­ro­na­wi­ru­sa a tak­że cho­rób ma­la­rii, ra­ka, ofiar ru­chu dro­go­we­go i gło­du, czy sa­mo­bójstw jest na świe­cie znacz­nie mniej­sza niż dzie­ci za­bi­ja­nych w wy­ni­ku aborcji.

Na sku­tek ko­ro­na­wi­ru­sa od 1 stycz­nia do 1 ma­ja na świe­cie zmar­ło 237 469 osób a na ma­la­rię 327 267. Ko­lej­ne 357 785 osób po­peł­ni­ło sa­mo­bój­stwo. W wy­ni­ku wy­pad­ków dro­go­wych ży­cie stra­ci­ło 6 922 008 osób. In­ne cho­ro­by za­kaź­ne po­cią­gnę­ły za so­bą śmierć bli­sko 4 331 251 osób. W su­mie da­je to licz­bę 12 175 780 ofiar. Te prze­ra­ża­ją­ce da­ne po­dał hisz­pań­ski ka­to­lic­ki por­tal in­ter­ne­to­wy ForumLibertas.com, któ­ry oparł się na ba­da­niach przed­sta­wio­nych przez ONZ.

Na­le­ży tak­że zwró­cić uwa­gę, że licz­ba wy­ko­ny­wa­nych abor­cji mo­że prze­kra­czać ofi­cjal­ne da­ne, gdyż pod pre­tek­stem zwal­cza­nia skut­ków roz­prze­strze­nia­nia się pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, agen­dy ONZ pro­mo­wa­ły abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną bez ko­niecz­no­ści wi­zy­ty w szpi­ta­lu czy w ośrod­ku zdrowia.

Z bu­dże­tu oen­ze­tow­skie­go pla­nu po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej w wal­ce z pan­de­mią, aż 120 mln do­la­rów zo­sta­ło prze­ka­za­ne na utrzy­ma­nie w kra­jo­wych sys­te­mach opie­ki zdro­wot­nej cią­głe­go do­stę­pu do usług zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go, w tym do pro­mo­wa­nia abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nej bez kon­tro­li medycznej.

Śmierć 14 mi­lio­nów bez­bron­nych dzie­ci w cią­gu czte­rech mie­się­cy jest prze­ra­ża­ją­co du­ża. W cza­sie pan­de­mii po­win­ni­śmy chro­nić każ­de ży­cie, któ­re jest za­gro­żo­ne, a tym bar­dziej ży­cie dzie­ci w ło­nach ma­tek. Abor­cja jest za­bój­stwem bez­bron­ne­go czło­wie­ka, któ­ry swo­je ist­nie­nie otrzy­mał nie tyl­ko od ro­dzi­ców, ale przede wszyst­kim od Bo­ga. Cho­ciaż dziec­ko kształ­tu­je się w ło­nie mat­ki, jed­nak nie sta­no­wi czę­ści jej or­ga­ni­zmu. Jest to od­ręb­na isto­ta ludz­ka z wła­snym ko­dem ge­ne­tycz­nym, któ­ra po­sia­da nie­zby­wal­ne pra­wo do życia.

 

JB

Źró­dło: tvp.info

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj