Tylko życie ma przyszłość!

Webinar „Prawdziwa cena aborcji”

Miś. Fot.: https://pl.123rf.com/

Cier­pie­nie ko­biet po abor­cji nie jest ani ka­to­lic­kim za­bo­bo­nem, ani po­my­słem fa­na­ty­ków, lecz praw­dzi­wą ra­ną, któ­ra nie chce się za­go­ić. Do­świad­cza­ją go ko­bie­ty, któ­re do­ko­na­ły abor­cji, ale tak­że oj­co­wie abor­to­wa­nych dzie­ci, ich ro­dzeń­stwo, le­ka­rze czy położne.

Abor­cja wy­da­je się na po­zór szyb­kim za­ła­twie­niem „pro­ble­mu”. Ko­bie­ty mo­gą my­śleć, że chwi­lo­wy dys­kom­fort fi­zycz­ny za nie­du­że pie­nią­dze (al­bo na­wet za dar­mo w szpi­ta­lu) jest bar­dzo ma­łą ce­ną za uciecz­kę przed zmar­no­wa­niem ży­cia, ka­rie­ry, związ­ku. Tym bar­dziej, że szu­ka­jąc wspar­cia i po­mo­cy, mo­gły od bli­skich usły­szeć: „To do­bra de­cy­zja, nie bę­dziesz ża­ło­wać, po­czu­jesz ulgę. A co po­my­ślą twoi zna­jo­mi, ro­dzi­ce?”. Z ko­lei nie­któ­re z nich po­dej­mu­ją de­cy­zję w prze­ra­ża­ją­cej ci­szy, w strasz­nej sa­mot­no­ści, bę­dąc ofia­ra­mi nie­od­po­wie­dzial­nych męż­czyzn, prze­mo­cy, mo­le­sto­wa­nia lub pre­sji spo­łecz­nej. Po­tem, po abor­cji, cza­sem fak­tycz­nie przy­cho­dzi ulga – ale tyl­ko na chwi­lę. Bo jak zapomnieć…?

Cier­pie­nie ko­biet po abor­cji nie jest ani ka­to­lic­kim za­bo­bo­nem, ani po­my­słem fa­na­ty­ków, lecz praw­dzi­wą ra­ną, któ­ra nie chce się za­go­ić. Te­go cier­pie­nia do­świad­cza­ją ko­bie­ty młod­sze i star­sze; te, któ­re na abor­cję zde­cy­do­wa­ły się rok te­mu oraz te, któ­re ży­ją z tym do­świad­cze­niem już kil­ka­dzie­siąt lat; ka­to­licz­ki i ate­ist­ki; za­moż­ne i bied­ne; te zmu­szo­ne do za­bi­cia dziec­ka i te, któ­re wy­bra­ły tzw. za­bieg w swej wolności.

Za­pra­sza­my na we­bi­nar pt. „Praw­dzi­wa ce­na abor­cji”, na któ­rym bę­dzie­my go­ścić s. Mał­go­rza­tę Słom­kę, sza­ryt­kę, któ­ra od wie­lu lat pra­cu­je z ko­bie­ta­mi po abor­cji, pro­wa­dząc dla nich re­ko­lek­cje „Win­ni­ca Ra­che­li”. „Nie je­stem spe­cja­list­ką od pro­ble­mu abor­cji ani psy­cho­lo­giem. Je­stem świad­kiem” – mó­wi o so­bie s. Mał­go­rza­ta, któ­ra po raz pierw­szy z cier­pie­niem ko­biet po abor­cji ze­tknę­ła się, bę­dąc w 2005 r. na mi­sji w Ma­ga­da­nie, w Ro­sji. Po­zna­ła tam star­sze ko­bie­ty, któ­re przez wie­le lat zma­ga­ły się z syn­dro­mem po­abor­cyj­nym. Abor­cji, cza­sem wie­lo­krot­nych, do­ko­ny­wa­no u nich w so­wiec­kich ła­grach przy­mu­so­wo i bez znie­czu­le­nia po wcze­śniej­szych gwał­tach. To wła­śnie dla tych ko­biet s. Mał­go­rza­ta po raz pierw­szy po­pro­wa­dzi­ła re­ko­lek­cje „Win­ni­ca Ra­che­li”. Pod­czas we­bi­na­ru sio­stra opo­wie o to­wa­rzy­sze­niu ko­bie­tom (ale też męż­czy­znom, le­ka­rzom, pie­lę­gniar­kom) i o tym, jak przejść dro­gę uzdrowienia.

We­bi­nar od­bę­dzie się 9 lu­te­go 2022 r. o godz. 19.00. Udział w nim jest bez­płat­ny. Za­pi­sy przyj­mo­wa­ne są na stro­nie https://pro-life.pl/webinary/ Wszyst­kie chęt­ne oso­by otrzy­ma­ją bez­płat­nie za­świad­cze­nia uczest­nic­twa. Chęć ich otrzy­ma­nia bę­dzie moż­na zgło­sić pod­czas spotkania.

Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­głę­bie­niem swo­jej wie­dzy na te­mat skut­ków psy­chicz­nych abor­cji za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z na­szy­mi bez­płat­ny­mi ma­te­ria­ła­mi. Ba­da­nia na­uko­we na ten te­mat ze­bra­ne zo­sta­ły w pu­bli­ka­cji za­ty­tu­ło­wa­nej „Eko­lo­gia pro­kre­acji. Va­de­me­cum”. Jest ona do­stęp­na do prze­czy­ta­nia na stro­nie: http://ekologiaprokreacji.pl/ Z ko­lei bi­blio­tecz­ka pt. „Abor­cja – po­dwój­ny wy­rok” opo­wia­da o dwóch ofia­rach abor­cji: mat­ce i dziec­ku. W przy­stęp­ny spo­sób wy­ja­śnia syn­drom po­abor­cyj­ny i psy­chicz­ne skut­ki abor­cji. Przy­wo­łu­je rów­nież in­ne oso­by, któ­re mo­gą cier­pieć po abor­cji: oj­ców dzie­ci, ro­dzeń­stwo, per­so­nel me­dycz­ny, le­ka­rzy i po­łoż­ne. Bi­blio­tecz­kę moż­na po­brać z na­szej stro­ny internetowej.

Ko­lej­ne we­bi­na­ry z cy­klu za­ty­tu­ło­wa­ne­go „Spo­tka­nia o ży­ciu” bę­dą się od­by­wać w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19.00 do czerw­ca włącz­nie. Za­pra­sza­my na nie oso­by, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go ży­cia i któ­re chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę oraz zdo­być ar­gu­men­ty do dys­ku­sji o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia i aborcji.

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj