Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Webinar. Dobrej edukacji seksualnej nie trzeba się bać

Para w jesiennym parku. Fot.: pl.123rf.com

8 czerw­ca 2022 r. o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pt. „Do­brej edu­ka­cji sek­su­al­nej nie trze­ba się bać”. Po­roz­ma­wia­my m.in. o hi­sto­rii wpro­wa­dza­nia wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie oraz wy­zwa­niach sto­ją­cych przed na­uczy­cie­la­mi te­go przedmiotu. 

Te­re­sa Król, kon­sul­tant WDŻ, au­tor­ka i re­dak­tor pro­gra­mu oraz pod­ręcz­ni­ków do te­go przed­mio­tu i wy­kła­dow­ca Kra­kow­skie­go In­sty­tu­tu Roz­wo­ju Edu­ka­cji bę­dzie go­ściem te­go spo­tka­nia. Roz­mo­wę z nią po­pro­wa­dzi Ma­ria Ko­wal, re­dak­tor na­czel­ny Mie­sięcz­ni­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca”. Do­ty­czyć ona bę­dzie hi­sto­rii wpro­wa­dza­nia za­jęć wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie (WDŻ) oraz obec­nych wy­zwań i trud­no­ści, któ­re sto­ją przed na­uczy­cie­la­mi te­go przedmiotu.

Ter­min „edu­ka­cja sek­su­al­na” na­brał w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści spe­cy­ficz­ne­go, dla wie­lu od­bior­ców pe­jo­ra­tyw­ne­go zna­cze­nia, po­mi­mo że wy­ra­zy te po­trak­to­wa­ne od­ręb­nie za­bar­wie­nia ta­kie­go nie po­sia­da­ją. Słow­nik ję­zy­ka pol­skie­go okre­śla „edu­ka­cję” ja­ko: wy­kształ­ce­nie, na­ukę, a „sek­su­al­ny” – do­ty­czą­cy płci. Za­tem na­uka o płcio­wo­ści czło­wie­ka nie po­win­na bu­dzić nie­po­ko­ju. Ten nie­po­kój jed­nak wkradł się w po­ło­wie lat 90. ubie­głe­go stu­le­cia wraz z na­pły­wem z Za­cho­du pod­ręcz­ni­ków oraz po­rad­ni­ków dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Ich treść wy­so­ce za­nie­po­ko­iła ro­dzi­ców i pe­da­go­gów, po­nie­waż ob­raz sek­su­al­no­ści czło­wie­ka spro­wa­dzał się tam do wie­dzy bio­lo­gicz­nej i in­struk­ta­żu czyn­no­ści seksualnych.

We­bi­nar skie­ro­wa­ny jest w szcze­gól­no­ści do ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców, ka­te­che­tów i na­uczy­cie­li wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie. Je­go uczest­ni­cy do­wie­dzą się, ja­ką ro­lę peł­ni wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie w wy­cho­wa­niu dzie­ci i mło­dzie­ży. Usły­szą, dla­cze­go przed­miot ten jest lep­szy od za­chod­niej edu­ka­cji sek­su­al­nej i dla­cze­go war­to na nie­go uczęszczać.

Na bez­płat­ne spo­tka­nie pt. „Do­brej edu­ka­cji sek­su­al­nej nie trze­ba się bać”, któ­ry od­bę­dzie się 8 czerw­ca 2022 r. o godz. 19.00, moż­na się za­pi­sać na stro­nie https://webinary.pro-life.pl/, by otrzy­mać przy­po­mnie­nie o spo­tka­niu i link do nie­go. Moż­na rów­nież w dniu spo­tka­nia do­łą­czyć do trans­mi­sji na stro­nie https://webinary.pro-life.pl/ Wszyst­kie chęt­ne oso­by otrzy­ma­ją bez­płat­ne za­świad­cze­nia uczestnictwa.

To ostat­ni przed wa­ka­cja­mi we­bi­nar z cy­klu pt. „Spo­tka­nia o ży­ciu”. We­bi­na­ry po­wró­cą w paź­dzier­ni­ku 2022 r. Za­pra­sza­my na nie oso­by, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go ży­cia i któ­re chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę oraz zdo­być ar­gu­men­ty do dys­ku­sji o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia i aborcji.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj