Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Webinar. DNA – czy jest w nim zapisane całe nasze życie?

25 kwiet­nia ob­cho­dzi­my Świa­to­wy Dzień DNA. Z tej oka­zji chce­my po­roz­ma­wiać o za­da­niach ge­ne­ty­ki i wy­zwa­niach etycz­nych, któ­re sta­wia ona przed nami.

W ra­mach cy­klu pt. „Spo­tka­nia o ży­ciu” 13 kwiet­nia o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pt. „DNA – czy jest w nim za­pi­sa­ne ca­łe na­sze ży­cie?”. W je­go cza­sie spró­bu­je­my od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, czy w DNA za­pi­sa­ny jest los czło­wie­ka. Na­kre­śli­my za­da­nia ge­ne­ty­ki i zo­ba­czy­my, ja­kie wy­zwa­nia etycz­ne ona przed na­mi sta­wia. Po­roz­ma­wia­my o tym, co ro­bić, by nie po­gu­bić się w wy­bo­rach i lę­kach, gdy cho­ro­ba ge­ne­tycz­na po­ja­wia się na ho­ry­zon­cie. Na­szym go­ściem bę­dzie dr n. med. Jen­ni­fer Ca­sta­ñe­da, spe­cja­li­sta w za­kre­sie ge­ne­ty­ki kli­nicz­nej, pra­cow­nik Za­kła­du Ge­ne­ty­ki Me­dycz­nej In­sty­tu­tu Mat­ki i Dziec­ka w Warszawie.

Spo­tka­nie po­pro­wa­dzi dr Kin­ga We­nklar, spe­cja­li­sta ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Bę­dzie ono trwa­ło oko­ło go­dzi­ny. Na­stęp­nie wszy­scy je­go uczest­ni­cy bę­dą mie­li moż­li­wość za­da­nia py­tań dr n med. Jen­ni­fer Castañedzie.

Na bez­płat­ny we­bi­nar pt. „DNA – czy jest w nim za­pi­sa­ne ca­łe na­sze ży­cie?”, któ­ry od­bę­dzie się 13 kwiet­nia o godz. 19.00, moż­na się za­pi­sać na stro­nie https://webinary.pro-life.pl/ by otrzy­mać przy­po­mnie­nie o spo­tka­niu i link do nie­go. Moż­na rów­nież w dniu spo­tka­nia do­łą­czyć do trans­mi­sji, któ­ra bę­dzie mia­ła miej­sce na stro­nie https://webinary.pro-life.pl/ Wszyst­kie chęt­ne oso­by otrzy­ma­ją bez­płat­ne za­świad­cze­nia uczestnictwa.

Cykl pt. „Spo­tka­nia o ży­ciu” po­wstał z my­ślą o oso­bach, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go ży­cia i któ­re chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę oraz zdo­być ar­gu­men­ty do dys­ku­sji o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia i abor­cji. Ko­lej­ne bez­płat­ne we­bi­na­ry z te­go cy­klu bę­dą się od­by­wać w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19.00 do czerw­ca włącznie.

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj