fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

W Warszawie przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny

W nie­dzielę 20 września, ulicami stolicy przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Będzie to piękna mani­fe­stacja przy­wią­zania do war­tości pro­ro­dzinnych, afir­mująca rodzinę oraz insty­tucję mał­żeństwa i war­tości pro-life.

Marsz dla Życia i Rodziny roz­pocznie się o godz. 12:00 na Placu Zam­kowym. Finał zapla­nowano pod kościołem pw. Świętego Krzyża, gdzie o godzinie 13:00 zostanie odpra­wiona Msza święta dla uczest­ników mani­fe­stacji. Tego­roczne hasło to: „Wspólnie brońmy rodziny”. Wzywa do pro­mo­wania rodziny jako war­tości, na której oparty jest ład cywi­li­za­cyjny. Jak zapo­wiadają orga­ni­za­torzy Marszu, tym wyda­rzeniem chcą również afir­mować mał­żeństwo oraz domagać się zwięk­szenia prawnej ochrony życia dzieci nie­na­ro­dzonych.

Jak wskazuje Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny: „Dostrzegamy, że rodzina stała się dziś obiektem ataków ze strony libe­ralnych i lewi­cowych ide­ologii. Chcemy postawić temu tamę i nie dopuścić do zane­go­wania rodziny i znisz­czenia insty­tucji mał­żeństwa”. Powin­niśmy reagować już dziś, ponieważ „rewo­lu­cyjna agenda” coraz silniej prze­dziera się do naszej codzien­ności, także dzięki wsparciu zachodnich kon­cernów medialnych.

Prezes fun­dacji dodał również, że Marsz dla Życia i Rodziny nie jest skie­rowany prze­ciwko komu­kolwiek, ale „jest wyrazem sprzeciwu wobec nachalnej i agre­sywnej pro­mocji ide­ologii sprzecznych z war­to­ściami chrze­ści­jań­skimi”.

W Marszu weźmie udział m.in. mało­polska kurator oświaty, Barbara Nowak, która odważnie prze­ciw­stawia się pro­mocji ide­ologii gender w szkołach.

Następnym punktem pro­gramu będzie Msza święta spra­wowana dla wszystkich uczest­ników mani­fe­stacji o godz. 13:00 pod kościołem pw. Świętego Krzyża. Kon­ce­le­brował ją będzie ks. Dominik Chmie­lewski. Tuż po Mszy świętej zapla­nowano również krótką kon­fe­rencję.

W tego­rocznym Marszu udział weźmie gość spe­cjalny, orga­ni­za­torzy nie pre­cyzują dokładnie o kogo chodzi: „Nie­stety jeszcze nie możemy zdradzić kto zaszczyci nas swoją obec­nością, ale zapewniam wszystkich, że będzie bardzo cie­kawie. Zachęcam by być z nami w nie­dzielę na Placu Zam­kowym”- mobi­lizuje Prezes Centrum Życia i Rodziny. My również zapra­szamy bardzo ser­decznie na to wyda­rzenie. Pokażmy jak wspa­niałą war­tością jest rodzina.

 

JB

Źródło: marsz.org

%d bloggers like this: