Tylko życie ma przyszłość!

USA: Zakaz aborcji w Arkansas

Guber­nator stanu Arkansas Asa Hut­chinson pod­pisał ustawę, która zakazuje w tym stanie aborcji. Jedyną prze­słanką do jej prze­pro­wa­dzenia będzie zagro­żenie zdrowia i życia matki.

Od objęcia urzędu w 2015 roku Guber­nator pod­pisał już wcze­śniej kilka poważnych ogra­niczeń abor­cyjnych. Hut­chinson pod­pisał (ustawę) SB6 z powodu ogromnego wsparcia legi­sla­cyjnego oraz „szczerych i dłu­go­trwałych prze­konań w obronie życia”. Wyraził zastrze­żenia co do samego kształtu ustawy, ale były one natury ściśle prawnej: „SB6 stoi w sprzecz­ności z pre­ce­densami Sądu Naj­wyż­szego Stanów Zjed­no­czonych, ale intencją usta­wo­dawstwa jest przy­go­to­wanie gruntu pod oba­lenie obo­wią­zu­jącego obecnie wyroku Sądu Naj­wyż­szego. Wolałbym, by ustawa zawierała wyjątki doty­czące gwałtu i kazi­rodztwa” – wyja­śniał gubernator.

Według Asso­ciated Press Ame­ry­kanie będący za życiem liczą na to, że posta­no­wienie z Arkansas oraz związane z tym pro­testy skłonią Sąd Naj­wyższy USA do ponownego roz­pa­trzenie sprawy Roe prze­ciwko Wade. „Trzech kon­ser­wa­tywnych sędziów mia­nował do niego były pre­zydent USA Donald Trump”- pisze Asso­ciated Press.

Zgodnie z orze­czeniem sądu z roku 1973 kon­sty­tucja umoż­liwia kobietom aborcję bez nad­miernych ogra­niczeń ze strony rządu. Wyrok zezwolił jednak stanom na wpro­wa­dzenie regulacji.

Kon­ser­wa­tyści uważają, że: „Sąd jest bar­dziej otwarty na uchy­lenie decyzji (Roe prze­ciwko Wade) w następ­stwie trzech nomi­na­cjach sędziów przez byłego pre­zy­denta Donalda Trumpa” – zwraca uwagę AP.

Arkansas jest jednym z 14 stanów, gdzie usta­wo­dawcy opo­wiadają się za życiem. W lutym ustawę anty­abor­cyjną pod­pisał guber­nator Karoliny Połu­dniowej Henry McMaster. Według tego prawa prze­pro­wa­dzenie aborcji jest poważnym prze­stęp­stwem zagro­żonym do dwóch lat wię­zienia i 10 tys. dolarów grzywny.

Brawo dla Guber­natora Arkansas za odważną decyzję. Aborcja zawsze jest i będzie czynem wielce nie­godnym w każdym wypadku. Nosi ona zna­miona zabójstwa i nie ma zatem żadnego racjo­nalnego usprawiedliwienia.

 

JB
Źródło: TVP.info

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj