Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

USA: trwają dyskusje wokół udzielania Komunii politykom proaborcyjnym

W Ko­ście­le ame­ry­kań­skim nie usta­ją dys­ku­sje do­ty­czą­ce udzie­la­nia Ko­mu­nii świę­tej po­li­ty­kom-ka­to­li­kom, zna­nym z pro­abor­cyj­nych po­glą­dów i działań.

Do ko­lej­nej ta­kiej wy­mia­ny zdań do­szło w sta­nie No­wy Mek­syk, gdzie po­li­tyk Par­tii Re­pu­bli­kań­skiej John Block we­zwał ar­cy­bi­sku­pa San­ta Fe Joh­na C. We­ste­ra do „pod­ję­cia dzia­łań dys­cy­pli­nar­nych” prze­ciw­ko kon­gres­men­ce-ka­to­licz­ce, po­pie­ra­ją­cej aborcję.

Cho­dzi o Lu­jan Gri­sham – kan­dy­dat­kę na gu­ber­na­to­ra te­go sta­nu, któ­ra przez ca­łą swą do­tych­cza­so­wą ka­rie­rę po­li­tycz­ną sku­pia­ła się m.in. na wpro­wa­dza­niu prze­pi­sów pro­abor­cyj­nych (ostat­nio 12 kwiet­nia 2021). W swo­im li­ście do ar­cy­bi­sku­pa, za­miesz­czo­nym 28 czerw­ca m.in. w dzien­ni­ku „The San­ta Fe New Me­xi­can”, Block uza­sad­niał, że „na­sza wia­ra jest je­dy­ną (naj­waż­niej­szą) rze­czą, ja­ką ma­my. Dzię­ki niej Ko­ściół mógł prze­trwać ca­łe wie­ki prze­śla­do­wań i osią­gnąć to, czym je­ste­śmy te­raz. Je­śli Ko­ściół nie bę­dzie trwał przy swo­ich za­ło­że­niach, to wkrót­ce stra­ci­my rów­nież tę na­szą wiarę”.

Od­po­wia­da­jąc na to we­zwa­nie ar­cy­bi­skup na­wią­zał m.in. do wy­po­wie­dzi na ten te­mat Frcan­cisz­ka, któ­ry zresz­tą 29 czerw­ca udzie­lił w Wa­ty­ka­nie Ko­mu­nii św. prze­by­wa­ją­cej tam spi­ker­ce Izby Re­pre­zen­tan­tów Nan­cy Pe­lo­si, tak­że zna­nej z po­sta­wy pro­abor­cyj­nej. „Nie po­zba­wiał­bym Eu­cha­ry­stii tej kan­dy­du­ją­cej na sta­no­wi­sko gu­ber­na­to­ra ko­bie­ty tyl­ko dla­te­go, że po­pie­ra ona abor­cję. Wie­rzę, że two­ja proś­ba wy­ni­ka ze szcze­rej wia­ry i nie opie­ra się na ce­lach po­li­tycz­nych. Tak czy ina­czej, nie za­bro­nię jej przyj­mo­wa­nia Ko­mu­nii świę­tej. A to z trzech po­wo­dów, na któ­re zwró­cił ostat­nio uwa­gę tak­że mia­no­wa­ny kar­dy­na­łem [choć jesz­cze bez in­sy­gniów kar­dy­nal­skich – KAI] bi­skup San Die­go Ro­bert W. McEl­roy” – na­pi­sał abp Wester.

Jed­nak­że nie wszy­scy ame­ry­kań­scy hie­rar­cho­wie ka­to­lic­cy tak uwa­ża­ją. Wia­do­mo, że ar­cy­bi­skup San Fran­ci­sco Sa­lva­to­re Cor­di­le­one za­bro­nił Nan­cy Pe­lo­si przyj­mo­wa­nia Ko­mu­nii św. do cza­su, aż wy­rzek­nie się ona pu­blicz­nie swo­ich pro­abor­cyj­nych prze­ko­nań. W sa­mym No­wym Mek­sy­ku w ze­szłym ro­ku bi­skup Las Cru­ces – Pe­ter Bal­dac­chi­no też za­ka­zał przyj­mo­wa­nia Ko­mu­nii se­na­to­ro­wi Jo­se­pho­wi Ce­rvan­te­so­wi, gdy ten za­we­to­wał pra­wo an­ty­abor­cyj­ne w tym stanie.

Joh­na Bloc­ka po­parł pod tym wzglę­dem ks. Lar­ry Bri­to z ko­ścio­ła św. An­ny w San­ta Fe, zna­ny ze sta­now­cze­go sprze­ci­wu wo­bec wszel­kich pro­ba­cyj­nych tłu­ma­czeń. „We­dług mnie ona (Lu­jan Gri­sham) sa­ma się eks­ko­mu­ni­ko­wa­ła, po­pie­ra­jąc mor­der­stwa nie­win­nych dzie­ci. Mo­dlę się, aby w przy­szło­ści, po na­wró­ce­niu, mo­gła ona otrzy­mać wszyst­kie ła­ski, ja­kie Bóg zsy­ła na lu­dzi przez Ko­ściół ka­to­lic­ki. Na tej sza­li zna­la­zło się bo­wiem zba­wie­nie i ludz­kie ży­cie” – stwier­dził kapłan.

Na za­koń­cze­nie swo­jej wy­po­wie­dzi, za­miesz­czo­nej tak­że przez me­dia ogól­no­kra­jo­we, J. Block ujaw­nił, że sam „jest no­wo na­ro­dzo­nym chrze­ści­ja­ni­nem (born-aga­in Chri­stian)” i łą­czy „przyj­mo­wa­nie Ko­mu­nii z otrzy­ma­nym wcze­śniej sa­kra­men­tem po­jed­na­nia”. Wy­ra­ził przy tym zdzi­wie­nie, że pa­pież udzie­lił Ko­mu­nii w Wa­ty­ka­nie Nan­cy Pe­lo­si. „Ja­kie pły­nie z te­go prze­sła­nie dla ka­to­li­ków, któ­rzy wie­rzą, że abor­cja jest czymś złym?” – za­py­tał polityk.

Ko­deks Pra­wa Ka­no­nicz­ne­go mó­wi, że do Ko­mu­nii św. nie na­le­ży do­pusz­czać m.in. osób trwa­ją­cych z upo­rem w jaw­nym grze­chu cięż­kim. Ta­kim na­to­miast jest pu­blicz­ne wspie­ra­nie zbrod­ni, ja­ką jest aborcja.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj