Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

USA: kliniki przestają dokonywać aborcji

W ocze­ki­wa­niu na wy­rok Są­du Naj­wyż­sze­go Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­ry mo­że pod­wa­żyć pra­wo pro­abor­cyj­ne, obo­wią­zu­ją­ce od 1973, nie­któ­re kli­ni­ki w tym kra­ju już te­raz prze­sta­ją przyj­mo­wać zgło­sze­nia na do­ko­ny­wa­nie prze­ry­wa­nia ciąży.

Agen­cja AP po­da­ła ja­ko przy­kład stan Wi­scon­sin, w któ­rym trzy kli­ni­ki, zwią­za­ne z osła­wio­ną or­ga­ni­za­cją Plan­ned Pa­ren­tho­od (Pla­no­wa­ne Ro­dzi­ciel­stwo), w któ­rych do­tąd do­ko­ny­wa­no abor­cji, nie przyj­mu­ją zgło­szeń na czas po 25 czerw­ca. W sta­nie tym od 1849 obo­wią­zy­wa­ły prze­pi­sy za­bra­nia­ją­ce „za­bie­gów”. De­kret Są­du Naj­wyż­sze­go „w spra­wie Roe prze­ciw Wa­de” zmie­nił to pra­wo, te­raz jed­nak, jak twier­dzą ad­wo­ka­ci tych pla­có­wek, „cze­ka nas nie­pew­na przy­szłość: spo­ry praw­ne, któ­re mo­gą skoń­czyć się na po­cią­gnię­ciu do od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej per­so­ne­lu. Dla­te­go nie mo­że­my de­cy­do­wać się na ta­kie ryzyko”.

Jed­no­cze­śnie AP zwra­ca uwa­gę, że po dłu­gim okre­sie spad­ku licz­by abor­cji w USA, obec­nie znów ona ro­śnie. We­dług ośrod­ka ba­daw­cze­go Gut­t­ma­cher In­sti­tu­te, któ­ry zaj­mo­wał się tym pro­ble­mem w la­tach 2017–20, w sa­mym tyl­ko 2020 r. w Sta­nach Zjed­no­czo­nych do­ko­na­no po­nad 930 tys. aborcji.

Na za­koń­cza­nie ar­ty­ku­łu na ten te­mat dzien­ni­karz AP Ste­phen Gro­ves na­pi­sał, że „nie­któ­re kli­ni­ki koń­czą obec­nie tę swo­ją dzia­łal­ność, jak ostat­nio uczy­nił to ośro­dek w Ida­ho, in­ne zaś nie przyj­mu­ją już no­wych zgło­szeń na wy­ko­ny­wa­nie abor­cji. Po­ka­zu­je to, że w tzw. «świe­cie post-Roe» [czy­li po wpro­wa­dze­niu pra­wa an­ty­abor­cyj­ne­go] zgło­sze­nie się na wi­zy­tę w spra­wie prze­rwa­nia cią­ży mo­że się wkrót­ce oka­zać «po­waż­nym (cri­ti­cal) pro­ble­mem» na­wet w ska­li ca­łe­go kraju”.

Od 1973 ro­ku kie­dy to za­czę­ło obo­wią­zy­wać orze­cze­nie w spra­wie Roe v. Wa­de, zo­sta­ło za­bi­tych po­nad 63 mi­lio­ny nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Na po­cząt­ku ma­ja do me­diów wy­ciekł pro­jekt de­cy­zji Są­du Naj­wyż­sze­go o znie­sie­niu te­go bar­ba­rzyń­skie­go pra­wa. Oby jak naj­szyb­ciej za­koń­czy­ło się 50-let­nie kon­sty­tu­cyj­ne przy­zwo­le­nie do za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w USA. Je­śli wy­rok wej­dzie w ży­cie, każ­dy stan bę­dzie mógł in­dy­wi­du­al­nie de­cy­do­wać o pra­wach abor­cyj­nych. 26 sta­nów ma już uchwa­lo­ne pra­wo chro­nią­ce nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci po­przez znacz­ne ogra­ni­cze­nie lub za­kaz aborcji.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj