Tylko życie ma przyszłość!

USA: atak na troskę o życie

USG w ciąży. Fot.: pl.123rf.com

Trwa ba­ta­lia o ochro­nę ży­cia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Pre­zy­dent Joe Bi­den wy­dał w lip­cu roz­po­rzą­dze­nie wy­ko­naw­cze do­pusz­cza­ją­ce abor­cję wbrew czerw­co­we­mu orze­cze­niu Są­du Naj­wyż­sze­go. Głos po raz ko­lej­ny za­bra­li bi­sku­pi. „Zdro­wie, bez­pie­czeń­stwo i wspar­cie ro­dzi­ny po­win­ny być w cen­trum uwa­gi wszyst­kich do­brych dzia­łań po­li­tycz­nych. W Kon­gre­sie je za­ata­ko­wa­no” – na­pi­sa­li biskupi.

Oświad­cze­nie zo­sta­ło wy­da­ne przez abp. Wil­lia­ma Lo­ri, prze­wod­ni­czą­ce­go Ko­mi­sji ds. Dzia­łal­no­ści Pro-Li­fe, kard. Timothy’ego Do­la­na z Ko­mi­sji ds. Wol­no­ści Re­li­gij­nej, abp. Sa­lva­to­re Cor­di­le­one, prze­wod­ni­czą­ce­go Ko­mi­sji ds. Świec­kich, Mał­żeń­stwa, Ży­cia Ro­dzin­ne­go i Mło­dzie­ży oraz abp. Pau­la Coakley’a, prze­wod­ni­czą­ce­go Ko­mi­sji Spra­wie­dli­wo­ści We­wnętrz­nej i Roz­wo­ju Człowieka.

Jak stwier­dzi­li bi­sku­pi, dzię­ki de­cy­zji Są­du Naj­wyż­sze­go po­ja­wi­ła się moż­li­wość prze­kształ­ce­nia spo­łe­czeń­stwa na lep­sze. Dla­te­go Kon­gres po­wi­nien wy­ko­rzy­stać tę szan­sę i włą­czyć się w dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny każ­de­go życia.

„To mo­ment pe­łen na­dziei, w któ­rym mo­że­my zjed­no­czyć się wo­kół god­no­ści każ­dej oso­by ludz­kiej i do­bra wspól­ne­go”. Tro­ska o ludz­kie ży­cie obej­mu­je peł­ną ochro­nę praw­ną każ­dej oso­by i przede wszyst­kim ro­dzi­ny, co jest sed­nem po­sta­wy pro-li­fe. Ak­tu­al­ne dzia­ła­nia Kon­gre­su igno­ru­ją sze­reg ustaw pro­po­no­wa­nych przez chrze­ści­jań­skich po­li­ty­ków, jak np. o spra­wie­dli­wym trak­to­wa­niu pra­cow­ni­ków w cią­ży, o ulgach po­dat­ko­wych czy płat­nych urlo­pach ro­dzin­nych. Jed­no­cze­śnie trwa pra­ca nad usta­wo­daw­stwem, któ­re mo­że obejść kon­sty­tu­cyj­ne za­sa­dy i wręcz ata­ku­je szczyt­ne ce­le tro­ski o życie.

„Ta­kie usta­wo­daw­stwo nie przy­pi­su­je żad­nej war­to­ści ży­ciu dzie­ci do mo­men­tu ich na­ro­dzin, od­ry­wa seks i mał­żeń­stwo od ich zna­cze­nia, pro­mu­je uży­wa­nie lu­dzi ja­ko środ­ków do ce­lów i po­zba­wi­ło­by pra­wa do sprze­ci­wu su­mie­nia tych, któ­rzy sprze­ci­wia­ją się tym ce­chom kul­tu­ry od­rzu­ca­nia” – pod­kre­ślo­no w oświadczeniu.

Ko­ściół ame­ry­kań­ski opo­wia­da się za wpro­wa­dze­niem sze­re­gu roz­wią­zań praw­nych, któ­re okre­śla ja­ko wspól­ną wi­zję „Sta­wa­nie po stro­nie Ma­tek w Po­trze­bie” („Stan­ding with Moms in Ne­ed”). Obej­mu­je ona przy­ję­cie kom­plek­so­wej opie­ki zdro­wot­nej, psy­cho­lo­gicz­nej i so­cjal­nej dla ko­biet i dzie­ci przed i po uro­dze­niu, szcze­gól­nie dla najuboższych.

„Ka­to­lic­ka na­uka spo­łecz­na wska­zu­je dro­gę do lep­sze­go miej­sca – spo­łe­czeń­stwa na­zna­czo­ne­go spra­wie­dli­wo­ścią, wza­jem­nym wspar­ciem, uprzej­mo­ścią, przy­jaź­nią, mi­ło­sier­dziem i mi­ło­ścią – niż to, do któ­re­go obec­nie pro­wa­dzi Kon­gres. Mo­dli­my się, by spro­stał tej po­ko­le­nio­wej chwi­li” – za­koń­czy­li ame­ry­kań­scy biskupi.

Jak przy­ta­cza por­tal Li­fe­Si­te­News pra­wa chro­nią­ce ży­cie rze­czy­wi­ście zmniej­sza­ją licz­bę tzw. abor­cji. 43 ośrod­ki abor­cyj­ne w 11 sta­nach prze­sta­ły uśmier­cać dzie­ci w na­stęp­stwie de­cy­zji Są­du Naj­wyż­sze­go USA, któ­ry uchy­lił wy­rok „Roe kon­tra Wa­de”. Jak wy­ni­ka z da­nych opu­bli­ko­wa­nych przez pro­abor­cyj­ny In­sty­tut Gut­t­ma­che­ra, wszyst­kie sta­ny na po­łu­dniu i środ­ko­wym za­cho­dzie – al­bo cał­ko­wi­cie za­ka­za­ły tzw. abor­cji (Ala­ba­ma, Ar­kan­sas, Mis­si­si­pi, Mis­so­uri, Okla­ho­ma, Po­łu­dnio­wa Da­ko­ta i Tek­sas), al­bo wpro­wa­dzi­ły za­kaz abor­cji od szó­ste­go ty­go­dnia cią­ży (Geo­r­gia, Ohio, Po­łu­dnio­wa Ka­ro­li­na i Tennessee).

Trwa wal­ka mię­dzy po­li­ty­ka­mi chcą­cy­mi przy­wró­cić pra­wo do za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, a obroń­ca­mi ży­cia. Prio­ry­te­tem wszyst­kich dzia­łań po­li­ty­ków po­win­no stać się te­raz bez­pie­czeń­stwo i wspar­cie skie­ro­wa­nie do ma­tek i ro­dzin. Ko­niecz­ne jest za­pew­nie­nie ko­bie­tom w cią­ży do­stę­pu do opie­ki zdro­wot­nej, psy­cho­lo­gicz­nej i socjalnej.

 

JB
Źró­dło: KAI, LifeSiteNews

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj