Tylko życie ma przyszłość!

Trybunał Konstytucyjny za życiem

Abor­cja eu­ge­nicz­na jest nie­zgod­na z kon­sty­tu­cją! Tak orzekł Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w peł­nym skła­dzie. Dziś czas na ko­lej­ny krok, aby za­pew­nić od­po­wied­nią opie­kę każ­de­mu dziec­ku ro­dzą­ce­mu się z po­waż­ną chorobą.

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orzekł w peł­nym skła­dzie, że prze­pis usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny ze­zwa­la­ją­cy na do­pusz­czal­ność abor­cji w przy­pad­ku du­że­go praw­do­po­do­bień­stwa cięż­kie­go i nie­od­wra­cal­ne­go upo­śle­dze­nia pło­du al­bo nie­ule­czal­nej cho­ro­by za­gra­ża­ją­cej je­go ży­ciu jest nie­zgod­ny z kon­sty­tu­cją. W uza­sad­nie­niu wska­za­no, że ży­cie ludz­kie jest war­to­ścią w każ­dej fa­zie roz­wo­ju i ja­ko war­tość, któ­rej źró­dłem są prze­pi­sy kon­sty­tu­cyj­ne, po­win­no ono być chro­nio­ne przez ustawodawcę.

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny nie mógł orzec ina­czej, po­nie­waż na­sza Kon­sty­tu­cja RP stoi na stra­ży ludz­kie­go ży­cia od po­czę­cia. Do tej po­ry mie­li­śmy ab­sur­dal­ną sy­tu­ację, bo każ­dy wie, że czło­wie­kiem je­ste­śmy od po­czę­cia. To fakt bio­lo­gicz­ny, me­dycz­ny i niepodważalny.

Kon­sty­tu­cyj­ne za­sa­dy ochro­ny ży­cia ludz­kie­go od po­czę­cia są tak­że w Usta­wie o Rzecz­ni­ku Praw Dziec­ka, gdzie na­pi­sa­no wprost, że dziec­kiem się jest od po­czę­cia do ukoń­cze­nia 18 lat. Tak­że Ko­deks kar­ny mó­wi o ży­ciu dziec­ka po­czę­te­go i chro­ni je­go życie.

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny roz­pa­trzył wnio­sek, wy­słu­chu­jąc przed­sta­wi­cie­li wnio­sko­daw­ców – po­słów PiS: Bar­tło­mie­ja Wró­blew­skie­go oraz Pio­tra Uściń­skie­go, po­słan­ki Bar­ba­ry Bar­tuś re­pre­zen­tu­ją­cej Sejm oraz prok. Ro­ber­ta Her­nan­da oraz An­drze­ja Stan­kow­skie­go re­pre­zen­tu­ją­cych Pro­ku­ra­to­ra Ge­ne­ral­ne­go. Py­ta­nia stro­nom za­da­wa­li m.in. sę­dzia Piotr Psz­czół­kow­ski oraz Le­on Kieres.

Wy­rok za­padł w peł­nym skła­dzie. Zda­nia od­ręb­ne zło­ży­li sę­dzio­wie: Piotr Psz­czół­kow­ski oraz Le­on Kieres.

Orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go ma moc po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cą i jest osta­tecz­ne. Nie mo­że być za­skar­żo­ne w opar­ciu o prze­pi­sy pra­wa międzynarodowego.

Po ogło­sze­niu przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orze­cze­nia o nie­zgod­no­ści prze­pi­su usta­wy z Kon­sty­tu­cją RP, na­stą­pi te­raz ogło­sze­nie go w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym. Do­tych­cza­so­wy za­pis utra­ci moc obo­wią­zu­ją­cą i nie bę­dzie mógł być stosowany.

Rzecz­nik pre­zy­den­ta RP Bła­żej Spy­chal­ski wy­ra­ził sta­no­wi­sko pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy: „Wy­ra­ża­my sa­tys­fak­cję, że Try­bu­nał sta­nął po stro­nie życia”.

Te­raz jest czas na ko­lej­ny krok, aby za­pew­nić od­po­wied­nią opie­kę każ­de­mu nie­peł­no­spraw­ne­mu dziec­ku. Ani­ta Czer­wiń­ska rzecz­nicz­ka PiS za­pew­ni­ła, że: „pro­gram „Za ży­ciem” zo­sta­nie po­sze­rzo­ny, aby za­pew­nić opie­kę każ­de­mu dziec­ku ro­dzą­ce­mu się z po­waż­ną cho­ro­bą czy wa­da­mi. Do­da­ła rów­nież, że żad­na ko­bie­ta i dziec­ko nie zo­sta­ną po­zo­sta­wie­ni bez po­mo­cy. Za­ape­lo­wa­ła do opo­zy­cji by po­par­li dzia­ła­nia i przy­łą­czy­li się do prac w komisji.

 

JB
Źró­dło: trybunal.gov.pl, tvp.info

 

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj