fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Trybunał Konstytucyjny za życiem

Aborcja euge­niczna jest nie­zgodna z kon­sty­tucją! Tak orzekł Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny w pełnym składzie. Dziś czas na kolejny krok, aby zapewnić odpo­wiednią opiekę każdemu dziecku rodzącemu się z poważną chorobą.

Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny orzekł w pełnym składzie, że przepis ustawy o pla­no­waniu rodziny zezwa­lający na dopusz­czalność aborcji w przy­padku dużego praw­do­po­do­bieństwa cięż­kiego i nie­od­wra­calnego upo­śle­dzenia płodu albo nie­ule­czalnej choroby zagra­ża­jącej jego życiu jest nie­zgodny z kon­sty­tucją. W uza­sad­nieniu wskazano, że życie ludzkie jest war­tością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy kon­sty­tu­cyjne, powinno ono być chro­nione przez usta­wo­dawcę.

Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny nie mógł orzec inaczej, ponieważ nasza Kon­sty­tucja RP stoi na straży ludz­kiego życia od poczęcia. Do tej pory mie­liśmy absur­dalną sytuację, bo każdy wie, że czło­wiekiem jesteśmy od poczęcia. To fakt bio­lo­giczny, medyczny i nie­pod­wa­żalny.

Kon­sty­tu­cyjne zasady ochrony życia ludz­kiego od poczęcia są także w Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, gdzie napisano wprost, że dzieckiem się jest od poczęcia do ukoń­czenia 18 lat. Także Kodeks karny mówi o życiu dziecka poczętego i chroni jego życie.

Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny roz­pa­trzył wniosek, wysłu­chując przed­sta­wi­cieli wnio­sko­dawców – posłów PiS: Bar­tło­mieja Wró­blew­skiego oraz Piotra Uściń­skiego, posłanki Barbary Bartuś repre­zen­tu­jącej Sejm oraz prok. Roberta Her­nanda oraz Andrzeja Stan­kow­skiego repre­zen­tu­jących Pro­ku­ratora Gene­ralnego. Pytania stronom zadawali m.in. sędzia Piotr Psz­czół­kowski oraz Leon Kieres.

Wyrok zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie: Piotr Psz­czół­kowski oraz Leon Kieres.

Orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego ma moc powszechnie obo­wią­zującą i jest osta­teczne. Nie może być zaskarżone w oparciu o przepisy prawa mię­dzy­na­ro­dowego.

Po ogło­szeniu przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny orze­czenia o nie­zgod­ności przepisu ustawy z Kon­sty­tucją RP, nastąpi teraz ogło­szenie go w Dzienniku Urzę­dowym. Dotych­czasowy zapis utraci moc obo­wią­zującą i nie będzie mógł być sto­sowany.

Rzecznik pre­zy­denta RP Błażej Spy­chalski wyraził sta­no­wisko pre­zy­denta Andrzeja Dudy: „Wyrażamy satys­fakcję, że Try­bunał stanął po stronie życia”.

Teraz jest czas na kolejny krok, aby zapewnić odpo­wiednią opiekę każdemu nie­peł­no­sprawnemu dziecku. Anita Czer­wińska rzecz­niczka PiS zapewniła, że: „program „Za życiem” zostanie posze­rzony, aby zapewnić opiekę każdemu dziecku rodzącemu się z poważną chorobą czy wadami. Dodała również, że żadna kobieta i dziecko nie zostaną pozo­sta­wieni bez pomocy. Zaape­lowała do opo­zycji by poparli dzia­łania i przy­łą­czyli się do prac w komisji.

 

JB
Źródło: trybunal.gov.pl, tvp.info

 

 

 

%d bloggers like this: