Tylko życie ma przyszłość!

Teksas chroni życie

W Tek­sa­sie uchwa­lo­no usta­wę za­ka­zu­ją­cą abor­cji po szó­stym ty­go­dniu cią­ży. No­we pra­wo po­zwa­la na wno­sze­nie po­zwów cy­wil­nych prze­ciw­ko le­ka­rzom, per­so­ne­lo­wi, a na­wet ro­dzi­nie lub przy­ja­cio­łom, któ­rzy „po­ma­ga­ją i współ­uczest­ni­czą w ta­kich procedurach”.

13 ma­ja Se­nat Te­xa­su za­twier­dził usta­wę „Te­xas He­art­be­at Act” za­ka­zu­ją­cą abor­cji od „mo­men­tu, kie­dy bi­je ser­ce dziec­ka”. Zo­sta­ła ona prze­gło­so­wa­na przez po­nad­par­tyj­ne gło­so­wa­nie 18–12 i prze­sła­na do pod­pi­su do gu­ber­na­to­ra Gre­ga Ab­bot­ta. Pra­wo mia­ło­by wejść w ży­cie 1 wrze­śnia 2021 r. Gu­ber­na­tor Greg Ab­bott za­po­wie­dział już pod­pi­sa­nie usta­wy. Po­dzię­ko­wał tak­że urzęd­ni­kom za „cięż­ką pra­cę” nad no­wą re­gu­la­cją: „Pod­pi­sa­łem 11 praw chro­nią­cych ży­cie nie­win­nych lu­dzi przed abor­cją, ale trze­ba zro­bić wię­cej. Bi­cie ser­ca jest uni­wer­sal­ną ozna­ką ży­cia i dla­te­go tak wie­lu Tek­sań­czy­ków uwa­ża, że gdy zo­sta­nie wy­kry­te bi­cie ser­ca nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, na­le­ży je chro­nić” – na­pi­sał na Twit­te­rze na kil­ka dni przed uchwa­le­niem ustawy.

Po pod­pi­sa­niu usta­wy Te­xas He­art­be­at Act zo­sta­ną wstrzy­ma­ne wszyst­kie abor­cje po szó­stym ty­go­dniu cią­ży. No­we pra­wo nie na­kła­da obo­wiąz­ku eg­ze­kwo­wa­nia za­ka­zu. Po­zwa­la na­to­miast każ­dej oso­bie na po­cią­ga­nie le­ka­rzy do od­po­wie­dzial­no­ści na dro­dze pry­wat­nych pro­ce­sów są­do­wych. No­we pra­wo bę­dzie tak­że ści­ga­ło wszyst­kich, któ­rzy świa­do­mie an­ga­żu­ją się w po­stę­po­wa­nie, po­ma­ga­ją lub wspo­ma­ga­ją wy­ko­na­nie lub na­kła­nia­nie do abor­cji, w tym opła­ce­nie lub zwrot kosz­tów abor­cji po­przez ubez­pie­cze­nie lub w in­ny spo­sób. Usta­wa nie ka­rze ko­biet, któ­re pod­da­ją się aborcji.

Te­xas He­art­be­at Act to naj­sil­niej­sza usta­wa pro-li­fe od cza­su Roe v. Wade.

Tek­sas do­łą­czył do kil­ku­na­stu sta­nów, któ­re wpro­wa­dzi­ły usta­wy „bi­cia ser­ca”. Ostat­nio par­la­men­ty Ida­ho, Ten­nes­see, Ar­kan­sas, Okla­ho­my i Ohio prze­gło­so­wa­ły re­gu­la­cje wpro­wa­dza­ją­ce wyż­szy po­ziom ochro­ny ży­cia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Ini­cja­ty­wy te jed­nak po­zo­sta­ją na róż­nych eta­pach legislacji.

 

JB
Źró­dło: cbsnews.com, lifesitenews.com

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj