fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Szokująca reklama eutanazji w Holandii

Sto­wa­rzy­szenie na rzecz Wolnej Euta­nazji prze­pro­wa­dziło wstrzą­sającą kam­panię zachę­cającą ludzi po 75. roku życia do „dobrej śmierci”. Spoty były emi­towane na kanałach tele­wi­zyjnych w porze naj­większej oglą­dal­ności.

Kam­pania pro­mowana była pod hasłem: „Nowa nor­malność to moż­liwość powrotu do powszechnej dys­kusji o końcu”. Spoty rekla­mujące euta­nazję emi­towane były zarówno w ogól­no­kra­jowej tele­wizji, jak i w sta­cjach komer­cyjnych. Szo­kującą kam­panię można było także znaleźć w mediach spo­łecz­no­ściowych, gdzie zachęcano do uśmier­cania ludzi star­szych.

Na jednym ze spotów pojawia się starsza kobieta, która jest zadbana i ele­gancka. Bierze udział w sesji foto­gra­ficznej, podczas której „zaprasza cię”, by zwrócić się do nich, „jeśli szukasz kogoś, kto może wes­przeć i zaspokoić twoje pra­gnienie śmierci”. W drugim spocie przed­sta­wiona jest młoda kobieta, koło której stoi krze­sełko reży­serskie, by dać do zro­zu­mienia, że „to ty musisz być reży­serem swojego życia”.

Euta­nazja w Holandii stanowi przy­czynę ponad 4 proc. wszystkich zgonów. Legalna jest także dla dzieci od 12. roku życia, jeśli zgodę wyrażą rodzice lub prawni opie­ku­nowie. Lekarz musi wówczas orzec, że ból pacjenta jest nie do znie­sienia i nie ma szans na poprawę. Prawo prze­wi­dujące legalną euta­nazję lub wspo­magane samo­bójstwo funk­cjonuje w Holandii od 2002 roku.

Jakiś czas temu w holen­derskim par­la­mencie złożono projekt prawa, który roz­szerza moż­liwość korzy­stania z euta­nazji dla każdego, kto skończył 75 lat bez względu na stan zdrowia. Według zwo­len­ników euta­nazji „życie w tym wieku można uznać za speł­nione”. Wcze­śniej Holandia pozwoliła na prawne zabi­janie osób z demencją. Holen­derscy obrońcy życia apelują o powstrzy­manie rekla­mo­wania euta­nazji i prze­strzegają, że poprzez tę szo­kującą kam­panię zwo­lennicy euta­nazji próbują wybadać grunt, by zobaczyć jak daleko mogą się jeszcze posunąć.

Życie ludzkie jest war­tością naj­waż­niejszą i fun­da­men­talną. Lega­li­zacja euta­nazji jest moralnie nie­do­pusz­czalna. Osoby, których sprawność życiowa jest osła­biona, wymagają szcze­gólnego sza­cunku i troski. Chorzy lub upo­śle­dzeni powinni być wspierani, by mogli pro­wadzić nor­malne życie. Zadaniem lekarza jest nieść ulgę w cier­pieniu, nie jest on powołany do tego by być katem i zabijać cier­pienie, zabi­jając przy tym pacjenta.

JB
Źródło: gosc.pl

%d bloggers like this: