fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Staś dostał szansę na zdrowy rozwój

Nie­sa­mowity postęp jaki dokonał się w dzie­dzinie medycyny, dał ogromne moż­li­wości na szybką dia­gnozę pre­na­talną i terapię dla dzieci. Staś jako pierwszy nowo­rodek w Polsce otrzymał w swojej pierwszej dobie życia, jeden z naj­droż­szych leków na świecie, na rdze­niowy zanik mięśni.

Chłopczyk urodził się w Uni­wer­sy­teckim Szpitalu Kli­nicznym we Wro­cławiu. Po 21 godzinach od przyjścia na świat, otrzymał lek nusi­nersen na rdze­niowy zanik mięśni. Ten lek zali­czany jest do jednego z naj­droż­szych medy­ka­mentów na świecie w leczeniu wszystkich typów rdze­niowego zaniku mięśni (SMA).

Chłopczyk został zdia­gno­zowany w pierw­szych tygo­dniach ciąży i dzięki temu lek czekał w aptece szpi­talnej na naro­dziny Stasia. Szybkie wdro­żenie leczenia zwięk­szyło szanse małego pacjenta na zdrowy rozwój i nor­malne życie. Do podania leku wykonano dziecku punkcję lędź­wiową. Lekarze informują, że bardzo ważny jest czas podania leku, im wcze­śniej tym lepiej. Dzieci, które były szybko poddane terapii, ruchowo roz­wijają się niemal tak dobrze jak ich zdrowi rówie­śnicy.

We Wro­cławiu pro­gramy lekowe z wyko­rzy­staniem nusi­nersenu pro­wadzi Klinika Neu­ro­logii Uni­wer­sy­tec­kiego Szpitala Kli­nicznego przy ul. Borow­skiej (program dla doro­słych) i Oddział Neu­ro­logii Dzie­cięcej Dol­no­ślą­skiego Szpitala Spe­cja­li­stycznego im. T. Mar­ci­niaka przy ul. Fiel­dorfa (program dla dzieci).

Kobiety w ciąży często nie wiedzą, że mają prawo do wyko­nania badań pre­na­talnych, które dają szansę na zdia­gno­zo­wanie i ura­to­wanie nie­na­ro­dzonego dziecka. Dia­gno­styka ta idzie w parze z ciągłym dosko­na­leniem się chi­rurgii pre­na­talnej. Mamy przecież spek­ta­ku­larne osią­gnięcia w tej dzie­dzinie. Ope­racje w łonie matki były do nie­dawna w fazie eks­pe­ry­men­talnej. Teraz wyko­nywane są na szeroką skalę. Dostępne są coraz to lepsze techniki obra­zo­wania dziecka w łonie matki, co ratuje jego życie bądź daje szansę na unik­nięcie ciężkiej nie­peł­no­spraw­ności po uro­dzeniu. Ope­racje wewnątrz­ma­ciczne podej­mowane są, gdy lekarz uzna, że dają one szansę na uzy­skanie lep­szych rezul­tatów niż wdro­żenie terapii pouro­dze­niowo. W Polsce prze­pro­wa­dzono już szereg ope­racji nie­na­ro­dzonych dzieci m.in.: ope­racje roz­sz­czepu krę­go­słupa i wodo­głowia, prze­pu­kliny prze­po­nowej, wad serca, odbar­czania tor­bieli, poda­wania płynu owo­dniowego w mało­wodziu, redu­ko­wania wie­lo­wodzia i uro­patii zapo­rowych.

Bardzo cieszy nas fakt, że medycyna pre­na­talna jest na tyle roz­wi­nięta, by dawać chorym dzieciom szansę na uro­dzenie, a tym samym na godne i szczę­śliwe dzie­ciństwo. Nie­stety, wiele kobiet w ciąży nie jest infor­mowana przez swoich gine­ko­logów o wszystkich moż­li­wo­ściach medycyny pre­na­talnej. W wielu przy­padkach słyszą jedynie wska­zanie do aborcji. Trzeba mieć nadzieję, że świa­domość wśród lekarzy się zmieni, bo przecież ich obo­wiązkiem są sta­rania o zacho­wanie zdrowia i życia dziecka, również przed jego uro­dzeniem.

JB
Źródło: tvp.info

%d bloggers like this: