Tylko życie ma przyszłość!

Stanowisko PO ws. aborcji

Za­rząd Kra­jo­wy Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy­jął sta­no­wi­sko ws. abor­cji. Par­tia opo­wie­dzia­ła się za pro­po­zy­cją, by wpro­wa­dzić prze­słan­kę do abor­cji z po­wo­du trud­nych wa­run­ków ży­cio­wych bądź za­gro­że­nia dla zdro­wia psy­chicz­ne­go ko­bie­ty. W pro­po­zy­cji PO dziec­ko moż­na by­ło­by po­zba­wić ży­cia do 12 ty­go­dnia ciąży.

Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska opra­co­wy­wa­ła sta­no­wi­sko ws. prze­pi­sów abor­cyj­nych w Pol­sce i tym spo­so­bem skrę­ci­ła moc­no w lewo.

PO za­pro­po­no­wa­ła pa­kiet praw ko­biet, któ­ry ma dać po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, aby ko­bie­ty mo­gły le­gal­nie za­bić swo­je dziec­ko. Wy­ra­zi­li po­par­cie dla abor­cji ze wzglę­du na „skraj­nie trud­ną oso­bi­stą sy­tu­ację ko­bie­ty” i „zdro­wie psy­chicz­ne ko­bie­ty”. Zda­niem po­słów PO pań­stwo mu­si za­gwa­ran­to­wać edu­ka­cję sek­su­al­ną, bez­płat­ny do­stęp do an­ty­kon­cep­cji, bez­płat­ny do­stęp do me­to­dy in-vi­tro i umoż­li­wić do­stęp bez re­cep­ty do an­ty­kon­cep­cji awaryjnej.

Bo­rys Bud­ka, prze­wod­ni­czą­cy PO uwa­ża, że w szcze­gól­nie trud­nych sy­tu­acjach oso­bi­stych, po speł­nie­niu okre­ślo­nych wa­run­ków to ko­bie­ta po­win­na pod­jąć de­cy­zję o uśmier­ce­niu swo­je­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka a pra­wo mu­si jej to umożliwić.

Trze­ba wszyst­kim przy­po­mi­nać, że dziec­ko jest by­tem ab­so­lut­nie od­ręb­nym – po­sia­da od­ręb­ne na­rzą­dy, czę­sto in­ną gru­pę krwi, a przede wszyst­kim in­ny kod ge­ne­tycz­ny. Dwa róż­ne ko­dy DNA za­wsze da­ją dwa od­dziel­ne or­ga­ni­zmy. Ży­cie czło­wie­ka roz­po­czy­na się od po­czę­cia. Praw­da ta nie jest kwe­stią świa­to­po­glą­do­wą czy do­gma­tem wia­ry, ale fak­tem na­uko­wym po­twier­dzo­nym set­ka­mi ba­dań naukowych.

Zwo­len­ni­cy abor­cji czę­sto przyj­mu­ją, że nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci od­czu­wa­ły ból do­pie­ro od 24 ty­go­dnia cią­ży. To wy­god­ny po­gląd dla osób uzna­ją­cych wcze­sną abor­cję za etycz­ną. Na­ukow­cy po­twier­dzi­li, że dziec­ko już w 7. ty­go­dniu od po­czę­cia od­czu­wa ból. Zwo­len­ni­cy abor­cji tak­że nie wie­dzą, kie­dy tak na­praw­dę za­czy­na bić ser­ce dziec­ka. Od­po­wiedź na to py­ta­nie po­win­ni znać wszy­scy po­sło­wie nie­za­leż­nie od wy­zna­wa­nych świa­to­po­glą­dów. W pro­gra­mie „Mi­nę­ła 8” w TVP In­fo to­czy­ła się ostra dys­ku­sja do­ty­czą­ca po­my­słu PO – „Pa­kie­tu dla Ko­biet”. Po­słan­ka Le­wi­cy Mo­ni­ka Paw­łow­ska za­py­ta­na przez pro­wa­dzą­ce­go, kie­dy za­czy­na się bi­cie ser­ca nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, od­po­wie­dzia­ła: „Oko­ło dru­gie­go try­me­stru za­czy­na się bi­cie ser­ca”. Do­pie­ro po chwi­li uświa­do­mi­ła so­bie swo­ją po­mył­kę. Przy­zna­ła, że ser­ce dziec­ka bi­je już od oko­ło pią­te­go ty­go­dnia ciąży.

W pią­tym ty­go­dniu cią­ży bi­je już ser­dusz­ko dziec­ka, a Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska pro­po­nu­je wpro­wa­dze­nie abor­cji na ży­cze­nie do 12 ty­go­dnia cią­ży. Pro­po­nu­je­my wszyst­kim rzą­dzą­cym, któ­rzy po­pie­ra­ją abor­cję na ży­cze­nie, aby naj­pierw do­kształ­ci­li się w roz­wo­ju dziec­ka, a do­pie­ro póź­niej wpro­wa­dza­li swo­je ustawy.

Każ­de prze­pro­wa­dze­nie abor­cji sta­no­wi na­ru­sze­nie przy­się­gi Hi­po­kra­te­sa i ety­ki le­kar­skiej, któ­ra na­ka­zu­je ra­to­wa­nie ży­cia, a nie je­go nisz­cze­nie. Nie­ste­ty abor­cja to we współ­cze­snym świe­cie jest naj­częst­szą przy­czy­ną śmierci.

Wszyst­kie prze­pi­sy, któ­re do­pusz­cza­ją abor­cje są nie­zgod­ne z pol­skim po­rząd­kiem praw­nym, za­rów­no z Kon­sty­tu­cją, co Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny po­twier­dził w ro­ku 1997 i 2020, jak rów­nież z in­ny­mi ak­ta­mi nor­ma­tyw­ny­mi. Usta­wa o rzecz­ni­ku praw dziec­ka uzna­je dziec­ko za isto­tę ludz­ką od po­czę­cia do ukoń­cze­nia 18 ro­ku życia.

 

JB
Źró­dło: tvp.info, rp.pl

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj