fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Stanowisko PO ws. aborcji

Zarząd Krajowy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej przyjął sta­no­wisko ws. aborcji. Partia opo­wie­działa się za pro­po­zycją, by wpro­wadzić prze­słankę do aborcji z powodu trudnych warunków życiowych bądź zagro­żenia dla zdrowia psy­chicznego kobiety. W pro­po­zycji PO dziecko można byłoby pozbawić życia do 12 tygodnia ciąży.

Plat­forma Oby­wa­telska opra­co­wywała sta­no­wisko ws. prze­pisów abor­cyjnych w Polsce i tym spo­sobem skręciła mocno w lewo.

PO zapro­po­nowała pakiet praw kobiet, który ma dać poczucie bez­pie­czeństwa, aby kobiety mogły legalnie zabić swoje dziecko. Wyrazili poparcie dla aborcji ze względu na „skrajnie trudną oso­bistą sytuację kobiety” i „zdrowie psy­chiczne kobiety”. Zdaniem posłów PO państwo musi zagwa­ran­tować edu­kację sek­sualną, bez­płatny dostęp do anty­kon­cepcji, bez­płatny dostęp do metody in-vitro i umoż­liwić dostęp bez recepty do anty­kon­cepcji awaryjnej.

Borys Budka, prze­wod­ni­czący PO uważa, że w szcze­gólnie trudnych sytu­acjach oso­bi­stych, po speł­nieniu okre­ślonych warunków to kobieta powinna podjąć decyzję o uśmier­ceniu swojego nie­na­ro­dzonego dziecka a prawo musi jej to umożliwić.

Trzeba wszystkim przy­po­minać, że dziecko jest bytem abso­lutnie odrębnym – posiada odrębne narządy, często inną grupę krwi, a przede wszystkim inny kod gene­tyczny. Dwa różne kody DNA zawsze dają dwa oddzielne orga­nizmy. Życie czło­wieka roz­po­czyna się od poczęcia. Prawda ta nie jest kwestią świa­to­po­glądową czy dogmatem wiary, ale faktem naukowym potwier­dzonym setkami badań naukowych.

Zwo­lennicy aborcji często przyjmują, że nie­na­ro­dzone dzieci odczuwały ból dopiero od 24 tygodnia ciąży. To wygodny pogląd dla osób uzna­jących wczesną aborcję za etyczną. Naukowcy potwier­dzili, że dziecko już w 7. tygodniu od poczęcia odczuwa ból. Zwo­lennicy aborcji także nie wiedzą, kiedy tak naprawdę zaczyna bić serce dziecka. Odpo­wiedź na to pytanie powinni znać wszyscy posłowie nie­za­leżnie od wyzna­wanych świa­to­po­glądów. W pro­gramie „Minęła 8” w TVP Info toczyła się ostra dys­kusja doty­cząca pomysłu PO – „Pakietu dla Kobiet”. Posłanka Lewicy Monika Paw­łowska zapytana przez pro­wa­dzącego, kiedy zaczyna się bicie serca nie­na­ro­dzonego dziecka, odpo­wie­działa: „Około dru­giego try­mestru zaczyna się bicie serca”. Dopiero po chwili uświa­domiła sobie swoją pomyłkę. Przy­znała, że serce dziecka bije już od około piątego tygodnia ciąży.

W piątym tygodniu ciąży bije już ser­duszko dziecka, a Plat­forma Oby­wa­telska pro­ponuje wpro­wa­dzenie aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Pro­po­nujemy wszystkim rzą­dzącym, którzy popierają aborcję na życzenie, aby naj­pierw dokształcili się w rozwoju dziecka, a dopiero później wpro­wa­dzali swoje ustawy.

Każde prze­pro­wa­dzenie aborcji stanowi naru­szenie przy­sięgi Hipo­kratesa i etyki lekar­skiej, która nakazuje rato­wanie życia, a nie jego nisz­czenie. Nie­stety aborcja to we współ­czesnym świecie jest naj­częstszą przy­czyną śmierci.

Wszystkie przepisy, które dopusz­czają aborcje są nie­zgodne z polskim porządkiem prawnym, zarówno z Kon­sty­tucją, co Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny potwierdził w roku 1997 i 2020, jak również z innymi aktami nor­ma­tywnymi. Ustawa o rzeczniku praw dziecka uznaje dziecko za istotę ludzką od poczęcia do ukoń­czenia 18 roku życia.

 

JB
Źródło: tvp.info, rp.pl

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj