fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Spadek poparcia dla aborcji

W 8 euro­pej­skich krajach spadło poparcie dla aborcji. Naj­większy zwrot za życiem nastąpił w Niem­czech i we Francji.

Bry­tyjska agencja Ipsos MORI, zaj­mująca się badaniem rynku, opu­bli­kowała wyniki ankiety doty­czącej podejścia do aborcji i ochrony życia nie­na­ro­dzonych. Ankiety prze­pro­wa­dzono w 25 krajach, w tym 10 euro­pej­skich. Prze­pytano 17,5 tys. osób z czego 70 proc. uważa, że według nich aborcja powinna być dozwolona. W porów­naniu z rokiem 2016 nastąpił spadek poparcia dla aborcji o 5 punktów pro­cen­towych.

W krajach euro­pej­skich nastąpił znaczny spadek poparcia dla aborcji: Niemcy (9 proc.), Francja (6 proc) i Hisz­pania (5 proc.) oraz Polska (2 proc.). We Wło­szech i Szwecji spadek o 3 proc., nato­miast 2 proc. odno­towano w Wielkiej Bry­tanii i 1 proc. na Węgrzech. Nie­stety jedynym krajem euro­pejskim, gdzie nastąpił wzrost zwo­len­ników aborcji jest Belgia (2 proc.).

Bry­tyjska agencja Ipsos MORI porównała także, wyniki prze­pro­wa­dzone w Europie z podobnymi son­dażami pro­wa­dzonymi na innych kon­ty­nentach. Zauważono, że od 2014 r. naj­większy spadek zwo­len­ników aborcji nastąpił w Turcji (15 proc.) i Repu­blice Połu­dniowej Afryki (10 proc.). Naj­większy wzrost poparcia odno­towano nato­miast w Korei Połu­dniowej (20 proc. więcej), Meksyku (13 proc.), Rosji (10 proc.) i Argen­tynie (8 proc.).

Agencja podała także, że naj­mniejszy wskaźnik poparcia dla aborcji obserwuje się w Malezji i wynosi on 24 proc. Nato­miast w pierwszej dzie­siątce krajów o naj­mniejszym poparciu aborcji, zna­lazły się tylko dwa kraje roz­wi­nięte – Stany Zjed­no­czone i Japonia.

Bardzo cieszy nas, że rośnie grupa osób, którzy świa­domie i kon­se­kwentnie opo­wiadają się za obroną życia, poprzez zakaz abor­cyjnego zabi­jania dzieci. Prze­ry­wanie ciąży jest zabój­stwem bez­bronnego czło­wieka. Przy­po­minamy, że dziecko od chwili poczęcia ma nie­zby­walne prawo do życia, którego nikomu nie wolno naruszać. Zabicie dziecka jest zawsze pozba­wieniem spo­łe­czeństwa nie­po­wta­rzalnej osoby, która mogłaby coś wnieść w życie świata i w jego historię.

Źródło: Vatican News, ipsos.com

%d bloggers like this: