fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Ruch i zmysły

W 12. tygodniu życia Twoje dziecko ćwiczy wytrwale jak spor­towiec. Ale potrafi też płakać!

Maleństwo mierzy 7,5 cm dłu­gości i waży 14 g. Jest wiel­kości śred­niego jabłka.

Co się dzieje w 12. tygodniu ciąży?

Zapis elek­tro­en­ce­fa­lo­grafu (EEG) reje­struje wciąż nie­re­gu­larne fale mózgowe. Ich rytm jest jednak typowy dla naszego gatunku. Wykazują też coraz więcej cech cha­rak­te­ry­stycznych dla Twojego dziecka. Przy­sadka mózgowa roz­po­czyna wydzie­lanie hor­monów. Dzięki temu inte­gruje się praca mózgu i układu hor­mo­nalnego. Pracę zaczyna kora nadnerczy.

Stale wzmacnia się układ kostny. Coraz sprawniej pracują nerki, wydzie­lając mocz. Powstaje otwór odbytowy. Osta­teczny kształt zyskują struny głosowe. Roz­wijają się narządy arty­ku­la­cyjne (czyli wszystkie narządy jam nosowej, gar­dłowej i ustnej) i fona­cyjne (krtań). Dzięki tej ostatniej dziecko potrafi już płakać!

W wieku 12 tygodni dziecko robi znaczny postęp w rozwoju zmysłów. Tworzy się nerw wzrokowy, łączący gałkę oczną z częścią poty­liczną mózgu. Soczewka oka cały czas się rozwija. Uru­chamia się zmysł smaku. Dziecko, poły­kając wody płodowe, wyczuwa ich smak. Jeśli prze­sa­dziłaś z przy­prawami, może mu się to nie podobać!

Uru­chamia się zmysł smaku. Dziecko, poły­kając wody płodowe, wyczuwa ich smak. Jeśli prze­sa­dziłaś z przy­prawami, może mu się to nie podobać!

Ćwi­czenie czyni mistrza

Gdybyś mogła przyjrzeć się dokładnie ruchom Twojego maleństwa, zauwa­ży­łabyś, że w porów­naniu z poprzednimi tygo­dniami stają się coraz szybsze, płyn­niejsze. Stają się też coraz bar­dziej celowe, mogą nawet układać się w sekwencje. Dziecko porusza tułowiem i głową, rękami i nogami, obraca dłonie i stopy, porusza paluszkami. Pro­stuje i zgina koń­czyny, unosi się i opada, faluje, drży. Potrafi używać mięśni mimicznych, marszczy brwi, otwiera i zamyka usta, porusza gałkami ocznymi. Doskonali ssanie. Mały spor­towiec podejmuje pierwsze próby ruchów odde­chowych klatki pier­siowej. Ćwiczy też poły­kanie i wypie­ranie płynu owo­dniowego. Nowością jest, że w kon­kretny ruch zaan­ga­żowane są tylko te mięśnie, których to dotyczy. W poprzednich tygo­dniach, aby np. zamknąć usta, dziecko musiało napiąć wszystkie mięśnie twarzy. Nie­prze­rwany trening ruchowy może trwać do 7,5 minuty, a odpo­czynek 5,5 min.

Chłopiec czy dziewczynka?

Płeć Twojego dziecka została okre­ślona w pierwszym momencie jego życia, w chwili zapłod­nienia. Teraz podczas dokładnego badania USG, jeśli dziecko ułoży się odpo­wiednio, będziecie mogli ją poznać. Pamiętaj, że to, co powie Ci lekarz, nie jest jednak pewne na 100 proc.! Możesz też poprosić lekarza, by nie zdradzał Wam płci dziecka, nawet jeśli uda mu się ją roz­poznać. Przy okazji możesz się zasta­nowić, czy masz jakieś pre­fe­rencje odnośnie do płci dziecka? Jeśli tak, to z jakimi prze­ko­na­niami czy lękami one się wiążą? Może to dobry moment na refleksję na temat Twojego podejścia do kobie­cości i męskości.

Jak się czujesz, mamo?

Koniec pierw­szego try­mestru i początek dru­giego to na ogół czas dobrego samo­po­czucia. Ustają dole­gli­wości związane z początkiem ciąży, a brzuch jeszcze nie jest zbyt duży, jeśli w ogóle zdążył się powiększyć. Dowiedz się, jakie badania (oprócz stan­dar­dowych: mor­fo­logia i mocz) czekają Cię w ciągu naj­bliż­szych tygodni. W dalszym ciągu pamiętaj o zróż­ni­co­wanej diecie, bogatej w wapń i białko. Jedz dużo warzyw i owoców. Nie rezygnuj z lekkiej gim­na­styki. Daj sobie codziennie czas na wypo­czynek i odprę­żenie. Myśl z akcep­tacją o Twoim dziecku i korzystaj z bli­skości z mężem! Jeśli ciąża prze­biega pra­wi­dłowo, nie macie prze­ciw­wskazań, by cieszyć się seksem. Wielkość brzucha nie będzie prze­szkodą – znajdźcie pozycję, która będzie dla Was wygodna. Prze­ciw­wska­zania medyczne to łożysko przo­dujące, ryzyko poro­nienia lub przed­wcze­snego porodu. W razie wąt­pli­wości skon­sultuj się z lekarzem!

Wiek Twojego dziecka może się nie­znacznie różnić od wyli­czonego w gabi­necie lekarskim. Lekarz liczy od daty Twojej ostatniej mie­siączki. My liczymy od poczęcia. Między tymi dwoma datami może być około dwóch tygodni różnicy.

 

Mag­dalena i Marek Urlichowie

 

Biblio­grafia:

W. Fijał­kowski, Jestem od poczęcia. Pamiętnik dziecka w pierwszej fazie życia, Czę­sto­chowa 2002

Z. Koń­czewska-Murdzek, M. Murdzek-Wierz­bicka, Kochane od poczęcia. Rozwój dziecka w łonie matki, Lublin 2018