Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Rodzinna wakacyjna akcja dla życia

Rodzinna wakacyjna akcja dla życia

Ma­ciej i Mar­ta ra­zem ze swo­imi dzieć­mi Ka­ro­lem, Ma­ją i We­ro­ni­ką chcą uświa­do­mić spo­łe­czeń­stwu, że cho­re dzie­ci ma­ją pra­wo do ży­cia. Choć ich naj­młod­sza cór­ka We­ro­ni­ka ma ze­spół Do­wna, jest dla nich ogrom­nym da­rem. Ta uśmiech­nię­ta czte­ro­lat­ka wno­si w ich ży­cie mi­łość i radość.

Ma­ciej Ko­mo­row­ski, je­go 11-let­nia cór­ka Ma­ja i 13-let­ni syn Ka­rol prze­ja­dą w te­go­rocz­ne wa­ka­cje na ro­we­rach znacz­ną część pol­skie­go wy­brze­ża. Po­ko­na­ją po­nad 500 ki­lo­me­trów. Wy­ru­szą ze Świ­no­uj­ścia. Rajd za­koń­czą we Wła­dy­sła­wo­wie, do­cie­ra­jąc wcze­śniej na Hel. Ich tra­sa pro­wa­dzić bę­dzie szla­kiem la­tar­ni mor­skich. Ter­min wy­pra­wy: 16–25 lip­ca 2021 r. W jej cza­sie żo­na Ma­cie­ja, Mar­ta Ko­mo­row­ska, bę­dzie prze­by­wać ra­zem z naj­młod­szą có­recz­ką, 4‑letnią We­ro­ni­ką z ze­spo­łem Do­wna, na tur­nu­sie re­ha­bi­li­ta­cyj­nym we Władysławowie.

Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy od­po­wia­da­ją za dia­ko­nię ewan­ge­li­za­cji Ru­chu Świa­tło-Ży­cie die­ce­zji wło­cław­skiej. Ma­ciej jest rów­nież człon­kiem Ze­spo­łu ds. No­wej Ewan­ge­li­za­cji w tej die­ce­zji. Wspól­nie wy­my­śli­li wa­ka­cyj­ną ak­cję pro-li­fe i ewan­ge­li­za­cyj­ną w jed­nym oraz za­pla­no­wa­li du­żą ak­cję in­for­ma­cyj­ną o niej in­ter­ne­cie. Chcą, by każ­de­go dnia ich po­sty do­cie­ra­ły do po­nad 30 tys. od­bior­ców. – Mi­sją na­sze­go raj­du ro­we­ro­we­go jest dzie­le­nie się wia­rą i tym, jak wy­glą­da na­sza co­dzien­ność od cza­su po­ja­wie­nia się We­rki, któ­ra wy­ma­ga sta­łej re­ha­bi­li­ta­cji w do­mu i w przed­szko­lu in­te­gra­cyj­nym. Jest ona dla nas ogrom­nym da­rem. Wno­si do na­szej ro­dzi­ny bar­dzo du­żo mi­ło­ści i ra­do­ści. Rów­no­cze­śnie po­ma­ga w za­cho­wy­wa­niu od­po­wied­nich prio­ry­te­tów, spo­wol­nie­niu tem­pa ży­cia i nie­sta­wia­niu so­bie nie­re­al­nych ocze­ki­wań – opo­wia­da Maciej.

– Wie­rzy­my, że in­ter­ne­to­wa for­ma pre­ewan­ge­li­za­cji mo­że po­bu­dzać ser­ca lu­dzi do wia­ry i re­al­nie wpły­wać na zmia­nę po­staw. Po­łą­cze­nie trwa­ją­ce­go wy­da­rze­nia na ży­wo z ak­tyw­nym za­an­ga­żo­wa­niem lu­dzi w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych bę­dzie atrak­cyj­ne tak­że dla mło­dzie­ży, któ­rą chce­my go­rą­co za­chę­cić do śle­dze­nia na­szych ro­we­ro­wych zma­gań, prze­my­śleń z tra­sy oraz do ob­ser­wo­wa­nia po­stę­pów We­rki w cza­sie tur­nu­su re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go – uzupełnia.

– W co­dzien­nych re­la­cjach bę­dzie­my dzie­lić się na­szym do­świad­cze­niem Bo­żej mi­ło­ści. Po­ka­że­my, jak dba­my o bu­do­wa­nie re­la­cji w mał­żeń­stwie i w ro­dzi­nie. Bar­dzo za­le­ży nam na tym, by jak naj­wię­cej osób do­wie­dzia­ło się od nas, że po­ja­wie­nie się dziec­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią wca­le nie mu­si ozna­czać wy­co­fa­nia ro­dzi­ny z ży­cia spo­łecz­ne­go czy jej styg­ma­ty­za­cji. Za­pra­sza ją ono je­dy­nie do za­an­ga­żo­wa­nia na nie­zna­nych jej wcze­śniej po­lach – wy­ja­śnia Mar­ta Ko­mo­row­ska. – Swo­ją wa­ka­cyj­ną ak­cją w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych za­mie­rza­my przy­po­mnieć i uświa­do­mić lu­dziom, że dzie­ciom i oso­bom z ze­spo­łem Do­wna, ale rów­nież z in­ny­mi cho­ro­ba­mi i nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, na­le­ży się miej­sce w na­szym spo­łe­czeń­stwie – dodaje.

Rajd jest dla ro­dzi­ny Ko­mo­row­skich jed­ną z wie­lu oka­zji w cią­gu ro­ku, by dzie­lić się z in­ny­mi po­sta­wą za ży­ciem. W cza­sie ro­we­ro­wej wy­pra­wy Ma­cie­jo­wi, Mai i Ka­ro­lo­wi bę­dą to­wa­rzy­szyć sło­wa Słu­gi Bo­że­go ks. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go, któ­re­go ro­dzi­na wy­bra­ła na opie­ku­na raj­du: „Był czas, gdy ostrze­ga­li­śmy: ra­tuj­cie w Pol­sce czło­wie­ka! Ra­tuj­cie no­we ży­cie! Ra­tuj­cie pra­wo czło­wie­ka do uro­dze­nia się na pol­skiej zie­mi! – Opusz­cza­no rę­ce. Ostrze­ga­no mnie: te­go te­ma­tu nie na­le­ży po­ru­szać, bo jest nie­bez­piecz­ny. Ja nie wi­dzę w nim te­ma­tu po­li­tycz­ne­go, wi­dzę te­mat na­ro­do­wy: mo­ral­no­ści i ety­ki na­ro­do­wej… (…) To jest wal­ka o czło­wie­ka. Wal­ka o naród!”.

Re­la­cje z po­szcze­gól­nych eta­pów Raj­du Ro­we­ro­we­go Szla­kiem La­tar­ni Mor­skich oraz z tur­nu­su re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go ma­łej, uśmiech­nię­tej i ra­do­snej We­rki bę­dzie moż­na śle­dzić na Fa­ce­bo­oku i In­sta­gra­mie: @SoWeLove – Tak Więc Kochamy.

Rajd Ro­we­ro­wy Szla­kiem La­tar­ni Mor­skich swo­im ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ob­ję­li bp Krzysz­tof Węt­kow­ski, or­dy­na­riusz die­ce­zji wło­cław­skiej, Ora­to­rium św. Ja­na Bo­sko w Alek­san­dro­wie Ku­jaw­skim oraz Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

 

Aga­ta Gołda

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj