fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Rodzice zawierzyli zmarłe dzieci Bożemu Miłosierdziu – relacja z rekolekcji

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka współ­or­ga­ni­zowało II Reko­lekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka Tobie, Panie, zaufałem wespół z Ośrodkiem For­macji Litur­gicznej w Zawi­choście i Dusz­pa­ster­stwem Rodziców Dzieci Utra­conych przy Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach. Patronat nad reko­lek­cjami spra­wowało Dusz­pa­sterstwo Rodziców Die­cezji San­do­mier­skiej oraz Dusz­pa­sterstwo Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej. Reko­lekcje miały zasięg ogól­no­polski i trwały cztery dni: od 30 kwietnia do 3 maja 2019 r. Ten wyjątkowy czas sku­pienia i refleksji 20 rodziców przeżyło w Ośrodku For­macji Litur­gicznej w Zawi­choście k. Sandomierza.

W ramach pro­gramu rodzice otrzymali wsparcie w prze­pra­co­waniu żałoby poprzez posługę sakra­men­talną, kie­row­nictwo duchowe, modlitwę indy­wi­dualną i wspól­notową, warsztaty psy­cho­lo­giczne oraz indy­wi­dualne i mał­żeńskie kon­sul­tacje psy­cho­lo­giczne. W ramach for­macji litur­giczno-modli­tewnej rodzice zawie­rzali siebie i zmarłe dzieci Bożemu Miło­sierdziu – w pierwszy dzień zawie­rzano matki, w drugi dzień ojców, w trzeci zmarłe dzieci. Ostatni dzień reko­lekcji miał cha­rakter dzięk­czynny za dar ich życia. Szcze­gólnym momentem reko­lekcji była Msza święta zawie­rzenia utra­conych dzieci Bożemu Miło­sierdziu spra­wowana przez ks. bpa Krzysztofa Nit­kie­wicza, ordy­na­riusza die­cezji san­do­mier­skiej. Udział Księdza Biskupa w reko­lek­cjach dopełniła wspólna kolacja z rodzicami.

Posługę reko­lek­cjo­nisty i ojca duchownego pełnił ks. dr Janusz Kościelniak, wykła­dowca kato­lickiej nauki spo­łecznej i opiekun Dusz­pa­sterstwa Rodziców Dzieci Utra­conych dzia­ła­jącego przy kra­kowskim Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia. Warsztaty i porad­nictwo psy­cho­lo­giczne prze­pro­wa­dziła dla reko­lek­tantów doświad­czona psy­cholog, mgr Alicja Fur­manik. Do modlitwy metodą lectio divina wpro­wa­dziła rodziców s. dr Anna Hyszko CR, dyrektor Ośrodka For­macji Litur­gicznej w Zawi­choście. Koor­dy­nator ds. pogrzebów dzieci martwo uro­dzonych Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, Piotr Guzdek, jako spe­cja­lista nauk o rodzinie wygłosił dla uczest­ników reko­lekcji kon­fe­rencje i udzielał indy­wi­du­alnych kon­sul­tacji, odpo­wiadał za for­mację litur­giczną oraz ani­mował przebieg całego wydarzenia.

Zamysłem orga­ni­za­torów reko­lekcji było kon­struk­tywne towa­rzy­szenie w żałobie przez wsparcie duchowe i psy­cho­lo­giczne rodzicom z doświad­czeniem utraty dziecka w okresie pre­na­talnym, jak również dzieci, które odeszły w póź­niej­szych okresach roz­wo­jowych, bez względu na wiek i oko­licz­ności śmierci. Reko­lekcje sta­nowią przy­go­to­wanie do II Ogól­no­pol­skiej Piel­grzymki Rodzin Dzieci Utra­conych do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie. Tego­roczna piel­grzymka odbędzie się pod patro­natem metro­polity kra­kow­skiego, abpa Marka Jędra­szew­skiego, w Dzień Dziecka – w sobotę, 1 czerwca br. Orga­ni­za­torzy planują koleje edycje rekolekcji.

 

Piotr Guzdek

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj