Tylko życie ma przyszłość!

Rodzice zawierzyli zmarłe dzieci Bożemu Miłosierdziu – relacja z rekolekcji

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka współ­or­ga­ni­zo­wa­ło II Re­ko­lek­cje dla ro­dzi­ców w ża­ło­bie po śmier­ci dziec­ka To­bie, Pa­nie, za­ufa­łem we­spół z Ośrod­kiem For­ma­cji Li­tur­gicz­nej w Za­wi­cho­ście i Dusz­pa­ster­stwem Ro­dzi­ców Dzie­ci Utra­co­nych przy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach. Pa­tro­nat nad re­ko­lek­cja­mi spra­wo­wa­ło Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzi­ców Die­ce­zji San­do­mier­skiej oraz Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Re­ko­lek­cje mia­ły za­sięg ogól­no­pol­ski i trwa­ły czte­ry dni: od 30 kwiet­nia do 3 ma­ja 2019 r. Ten wy­jąt­ko­wy czas sku­pie­nia i re­flek­sji 20 ro­dzi­ców prze­ży­ło w Ośrod­ku For­ma­cji Li­tur­gicz­nej w Za­wi­cho­ście k. Sandomierza.

W ra­mach pro­gra­mu ro­dzi­ce otrzy­ma­li wspar­cie w prze­pra­co­wa­niu ża­ło­by po­przez po­słu­gę sa­kra­men­tal­ną, kie­row­nic­two du­cho­we, mo­dli­twę in­dy­wi­du­al­ną i wspól­no­to­wą, warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne oraz in­dy­wi­du­al­ne i mał­żeń­skie kon­sul­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne. W ra­mach for­ma­cji li­tur­gicz­no-mo­dli­tew­nej ro­dzi­ce za­wie­rza­li sie­bie i zmar­łe dzie­ci Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu – w pierw­szy dzień za­wie­rza­no mat­ki, w dru­gi dzień oj­ców, w trze­ci zmar­łe dzie­ci. Ostat­ni dzień re­ko­lek­cji miał cha­rak­ter dzięk­czyn­ny za dar ich ży­cia. Szcze­gól­nym mo­men­tem re­ko­lek­cji by­ła Msza świę­ta za­wie­rze­nia utra­co­nych dzie­ci Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu spra­wo­wa­na przez ks. bpa Krzysz­to­fa Nit­kie­wi­cza, or­dy­na­riu­sza die­ce­zji san­do­mier­skiej. Udział Księ­dza Bi­sku­pa w re­ko­lek­cjach do­peł­ni­ła wspól­na ko­la­cja z rodzicami.

Po­słu­gę re­ko­lek­cjo­ni­sty i oj­ca du­chow­ne­go peł­nił ks. dr Ja­nusz Ko­ściel­niak, wy­kła­dow­ca ka­to­lic­kiej na­uki spo­łecz­nej i opie­kun Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzi­ców Dzie­ci Utra­co­nych dzia­ła­ją­ce­go przy kra­kow­skim Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia. Warsz­ta­ty i po­rad­nic­two psy­cho­lo­gicz­ne prze­pro­wa­dzi­ła dla re­ko­lek­tan­tów do­świad­czo­na psy­cho­log, mgr Ali­cja Fur­ma­nik. Do mo­dli­twy me­to­dą lec­tio di­vi­na wpro­wa­dzi­ła ro­dzi­ców s. dr An­na Hysz­ko CR, dy­rek­tor Ośrod­ka For­ma­cji Li­tur­gicz­nej w Za­wi­cho­ście. Ko­or­dy­na­tor ds. po­grze­bów dzie­ci mar­two uro­dzo­nych Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, Piotr Guz­dek, ja­ko spe­cja­li­sta na­uk o ro­dzi­nie wy­gło­sił dla uczest­ni­ków re­ko­lek­cji kon­fe­ren­cje i udzie­lał in­dy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cji, od­po­wia­dał za for­ma­cję li­tur­gicz­ną oraz ani­mo­wał prze­bieg ca­łe­go wydarzenia.

Za­my­słem or­ga­ni­za­to­rów re­ko­lek­cji by­ło kon­struk­tyw­ne to­wa­rzy­sze­nie w ża­ło­bie przez wspar­cie du­cho­we i psy­cho­lo­gicz­ne ro­dzi­com z do­świad­cze­niem utra­ty dziec­ka w okre­sie pre­na­tal­nym, jak rów­nież dzie­ci, któ­re ode­szły w póź­niej­szych okre­sach roz­wo­jo­wych, bez wzglę­du na wiek i oko­licz­no­ści śmier­ci. Re­ko­lek­cje sta­no­wią przy­go­to­wa­nie do II Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych do Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie. Te­go­rocz­na piel­grzym­ka od­bę­dzie się pod pa­tro­na­tem me­tro­po­li­ty kra­kow­skie­go, ab­pa Mar­ka Ję­dra­szew­skie­go, w Dzień Dziec­ka – w so­bo­tę, 1 czerw­ca br. Or­ga­ni­za­to­rzy pla­nu­ją ko­le­je edy­cje rekolekcji.

 

Piotr Guz­dek

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj