fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Ręka nadziei

Jedno z naj­słyn­niej­szych zdjęć na świecie zostało zro­bione przez ame­ry­kań­skiego foto­grafa Michaela Clan­cy’ego, podczas zabiegu kory­go­wania roz­sz­czepu krę­go­słupa u nie­na­ro­dzonego dziecka. Bohater zdjęcia ma już 21 lat.

Naj­bar­dziej nie­zwykłe zdjęcie w historii medycyny, zostało zro­bione 19 sierpnia 1999 roku w szpitalu Van­derbilt Uni­versity Medical Center w Nashville w USA na zle­cenie pro­gramu „USA Today”. Lekarze prze­pro­wa­dzali wówczas ope­rację pre­na­talną na 21-tygo­dniowym dziecku w łonie matki, które wychyliło maleńką rączkę i chwyciło palec chi­rurga Josepha Brunera, jakby w podzię­ko­waniu za dar życia.

Oto jak fotograf Michael Clancy opisuje tę historię: „Kątem oka widziałem, jak macica się trzęsie, ale w pobliżu nie było nikogo. Trzęsło się od wewnątrz. Nagle całe ramię wysunęło się z otworu, po czym cofnęło, aż ukazała się tylko mała dłoń. Lekarz wyciągnął rękę i pod­niósł tą dłoń, która zare­agowała i ści­snęła palec lekarza. Jakby testując siłę, lekarz potrząsnął małą pięścią. Samuel trzymał się mocno. Zro­biłem zdjęcie! Łał! Stało się to tak szybko, że pie­lę­gniarka stojąca obok zapytała: Co się stało? – Dziecko wycią­gnęło rękę – powie­działem. O. Robią to cały czas – odpo­wie­działa”.

Samuel urodził się w czwartek, 2 grudnia, o 18.25 w Nor­thside Hospital, ważył 2500 g i miał 51 cm wzrostu. Teraz chłopak ma już nie­spełna 21 lat, a ope­racja przy­niosła pozy­tywny skutek. Mimo roz­sz­czepu krę­go­słupa męż­czyzna może poruszać się o wła­snych siłach, a wózka używa jedynie przy dłuż­szych dystansach.

To zdjęcie obiegło cały świat, zna­lazło się na okładkach i w pro­gramach tele­wi­zyjnych naj­więk­szych stacji. Jest dowodem na to, że dziecko w 21. tygodniu ciąży daje oznaki życia, a jego paluszki u rąk są ufor­mowane. Zdjęcie pokazuje nie­na­ro­dzone dziecko, które jest w pełni osobą i w której dostrzegamy kogoś, kto powinien dostać swoją szansę na życie i na zdrowie. Każdy lekarz, ma nieść nadzieję i pomoc, a jego powo­łaniem zawsze powinna być ochrona życia i zdrowia ludz­kiego. Życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia i nie jest to przedmiot naukowej dys­kusji, ale nie­za­prze­czalny fakt.

 

JB
Źródło: tvp.info, michaelclancy.com

%d bloggers like this: