Tylko życie ma przyszłość!

Ręka nadziei

Jed­no z naj­słyn­niej­szych zdjęć na świe­cie zo­sta­ło zro­bio­ne przez ame­ry­kań­skie­go fo­to­gra­fa Mi­cha­ela Clan­cy­’e­go, pod­czas za­bie­gu ko­ry­go­wa­nia roz­sz­cze­pu krę­go­słu­pa u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka. Bo­ha­ter zdję­cia ma już 21 lat. 

Naj­bar­dziej nie­zwy­kłe zdję­cie w hi­sto­rii me­dy­cy­ny, zo­sta­ło zro­bio­ne 19 sierp­nia 1999 ro­ku w szpi­ta­lu Van­der­bilt Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter w Na­shvil­le w USA na zle­ce­nie pro­gra­mu „USA To­day”. Le­ka­rze prze­pro­wa­dza­li wów­czas ope­ra­cję pre­na­tal­ną na 21-ty­go­dnio­wym dziec­ku w ło­nie mat­ki, któ­re wy­chy­li­ło ma­leń­ką rącz­kę i chwy­ci­ło pa­lec chi­rur­ga Jo­se­pha Bru­ne­ra, jak­by w po­dzię­ko­wa­niu za dar życia.

Oto jak fo­to­graf Mi­cha­el Clan­cy opi­su­je tę hi­sto­rię: „Ką­tem oka wi­dzia­łem, jak ma­ci­ca się trzę­sie, ale w po­bli­żu nie by­ło ni­ko­go. Trzę­sło się od we­wnątrz. Na­gle ca­łe ra­mię wy­su­nę­ło się z otwo­ru, po czym cof­nę­ło, aż uka­za­ła się tyl­ko ma­ła dłoń. Le­karz wy­cią­gnął rę­kę i pod­niósł tą dłoń, któ­ra za­re­ago­wa­ła i ści­snę­ła pa­lec le­ka­rza. Jak­by te­stu­jąc si­łę, le­karz po­trzą­snął ma­łą pię­ścią. Sa­mu­el trzy­mał się moc­no. Zro­bi­łem zdję­cie! Łał! Sta­ło się to tak szyb­ko, że pie­lę­gniar­ka sto­ją­ca obok za­py­ta­ła: Co się sta­ło? – Dziec­ko wy­cią­gnę­ło rę­kę – po­wie­dzia­łem. O. Ro­bią to ca­ły czas – odpowiedziała”.

Sa­mu­el uro­dził się w czwar­tek, 2 grud­nia, o 18.25 w Nor­th­si­de Ho­spi­tal, wa­żył 2500 g i miał 51 cm wzro­stu. Te­raz chło­pak ma już nie­speł­na 21 lat, a ope­ra­cja przy­nio­sła po­zy­tyw­ny sku­tek. Mi­mo roz­sz­cze­pu krę­go­słu­pa męż­czy­zna mo­że po­ru­szać się o wła­snych si­łach, a wóz­ka uży­wa je­dy­nie przy dłuż­szych dystansach.

To zdję­cie obie­gło ca­ły świat, zna­la­zło się na okład­kach i w pro­gra­mach te­le­wi­zyj­nych naj­więk­szych sta­cji. Jest do­wo­dem na to, że dziec­ko w 21. ty­go­dniu cią­ży da­je ozna­ki ży­cia, a je­go pa­lusz­ki u rąk są ufor­mo­wa­ne. Zdję­cie po­ka­zu­je nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko, któ­re jest w peł­ni oso­bą i w któ­rej do­strze­ga­my ko­goś, kto po­wi­nien do­stać swo­ją szan­sę na ży­cie i na zdro­wie. Każ­dy le­karz, ma nieść na­dzie­ję i po­moc, a je­go po­wo­ła­niem za­wsze po­win­na być ochro­na ży­cia i zdro­wia ludz­kie­go. Ży­cie ludz­kie za­czy­na się w chwi­li po­czę­cia i nie jest to przed­miot na­uko­wej dys­ku­sji, ale nie­za­prze­czal­ny fakt.

 

JB
Źró­dło: tvp.info, michaelclancy.com

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj