Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Radom: 1,5 tys. osób wzięło udział w marszu dla życia

1,5 tys. osób wzię­ło udział w Mar­szu dla Ży­cia i Ro­dzi­ny, któ­ry 22 ma­ja prze­szedł uli­ca­mi Ra­do­mia. Wy­da­rze­nie roz­po­czę­ło się od ce­le­bra­cji Mszy świę­tej w ko­ście­le far­nym pod prze­wod­nic­twem bi­sku­pa Mar­ka So­lar­czy­ka, a za­koń­czy­ło fe­sty­nem rodzinnym. 

Wi­ta­jąc wier­nych bp Ma­rek So­lar­czyk na­wią­zał do be­aty­fi­ka­cji Pau­li­ny Ja­ri­cot – za­ło­ży­ciel­ki Pa­pie­skie­go Dzie­ła Roz­krze­wia­nia Wia­ry i za­ło­ży­ciel­ki ru­chu Ży­we­go Ró­żań­ca: „Sta­je­my dzi­siaj we wspól­no­cie ro­dzin ca­łej na­szej die­ce­zji. Sta­je­my rów­nież w dniu be­aty­fi­ka­cji Pau­li­ny Ja­ri­cot we wspól­no­cie tych, któ­rzy gło­szą mi­łość Bo­ga in­nym w dzie­le roz­krze­wie­nia wia­ry i któ­rzy spra­wia­ją przez mo­dli­twę ró­żań­co­wą w dzie­le Ży­we­go Ró­żań­ca, by ta mi­łość by­ła sil­na, po­ko­ny­wa­ła wszel­kie trud­no­ści i przy­no­si­ła ob­fi­te owo­ce” – mó­wił ksiądz bi­skup Ma­rek Solarczyk.

W ho­mi­lii mó­wił, że ha­sło te­go­rocz­ne­go mar­szu: „I ślu­bu­ję ci!”, bę­dzie oka­zją do od­no­wie­nia na­szej wier­no­ści w prze­ży­wa­niu ży­cio­wych po­wo­łań, a szcze­gól­nie umoc­nie­nia jed­no­ści w ro­dzi­nach i od­no­wie­nia da­ru Mi­ło­ści, ja­ki Bóg ofia­ro­wał mał­żon­kom w Sa­kra­men­cie Mał­żeń­stwa: „Sto­jąc wo­bec Bo­ga, źró­dła mi­ło­ści, od­nów­my na­szą wia­rę, po­nów­my na­szą go­to­wość do te­go, że chce­my być wier­ni w tych wszyst­kich ślu­bach, i zro­bi­my wszyst­ko, aby na­sza tro­ska i od­da­nie, by­ły za­wsze moc­ne i aby chro­ni­ło to co jest da­rem Bo­ga i Je­go ży­cia i mi­ło­ści” – po­wie­dział ksiądz bi­skup Marek.

Bp Ma­rek So­lar­czyk na­wią­zał rów­nież do trwa­ją­cych od 1 ma­ja w die­ce­zji ra­dom­skiej du­cho­wych przy­go­to­wa­niach do 50. rocz­ni­cy dnia, gdy w Ra­do­miu, po sze­ściu la­tach uwię­zie­nia przez wła­dze ko­mu­ni­stycz­ne, na szlak na­wie­dze­nia wró­cił ob­raz Mat­ki Bo­żej Czę­sto­chow­skiej. W związ­ku z tą rocz­ni­cą, w ko­lej­nych ty­go­dniach roz­wa­ża­ne są po­szcze­gól­ne Ślu­by Ja­sno­gór­skie. W czwar­tym ty­go­dniu wier­ni pro­szą o wy­peł­nie­nie się w na­szym ży­ciu ślu­bu „sta­nia na stra­ży nie­ro­ze­rwal­no­ści mał­żeń­stwa, bro­nie­nia god­no­ści ko­bie­ty, czu­wa­nia na pro­gu ogni­ska do­mo­we­go, aby przy nim ży­cie Po­la­ków by­ło bez­piecz­ne”. Cen­tral­ne uro­czy­sto­ści od­bę­dą się 18 czerw­ca w Radomiu.

Ks. Sła­wo­mir Adam­czyk mó­wił, że ce­lem mar­szu by­ło więk­sze wy­eks­po­no­wa­nie mi­ło­ści mał­żeń­skiej:  „I dla­te­go na ha­sło te­go wy­da­rze­nia wy­bra­li­śmy sło­wa: ‘I ślu­bu­ję Ci’. Dla­te­go cie­szę się, że wśród nas jest ty­le mał­żeństw, bo to wy dzi­siaj je­ste­ście głów­ny­mi bo­ha­te­ra­mi” – mó­wił die­ce­zjal­ny dusz­pa­sterz rodzin.

Po Eu­cha­ry­stii uczest­ni­cy prze­szli dep­ta­kiem, a na­stęp­nie wzię­li udział w fe­sty­nie ro­dzin­nym. Wy­stą­pił ze­spół księ­ży „Jak Naj­bar­dziej”. By­ły za­ba­wy dla dzie­ci i kon­kur­sy dla rodzin.

Ten marsz to pięk­na uro­czy­stość ma­ni­fe­stu­ją­ca obec­ność ro­dzin we współ­cze­snym świe­cie. Ro­dzi­na jest azy­lem, gdzie za­wsze moż­na wró­cić i gdzie cze­ka­ją na nas otwar­te ramiona.

 

JB
Źró­dło: KAI

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj