Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Przyznano Nagrodę im. Sł. Bożego J. Ciesielskiego

„Świę­tość nie jest czy­nie­niem rze­czy nad­zwy­czaj­nych, ale to nad­zwy­czaj­ne prze­ży­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści.” (Jan Pa­weł II)

Janusz Wardak, ur. 1968 r, absolwent lingwistyki stosowanej UW, jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna, autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci i miłości małżeńskiej został tegorocznym laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Nagroda ta jest corocznie (od 1997 roku) przyznawana przez Kapitułę ustanowioną przez Fundację „Źródło”. Po zakończeniu działalności Fundacji w 2021 r. tę inicjatywę przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, w imieniu którego obecnie działa Kapituła Nagrody.

Na­gro­da im. Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Cie­siel­skie­go przy­zna­na zo­sta­ła już po raz 25. Co­rocz­nie otrzy­mu­ją ją oso­by, któ­re – dba­jąc o for­ma­cję wła­snej ro­dzi­ny – po­dej­mu­ją dzia­ła­nia na rzecz in­nych ro­dzin, ini­cju­ją i uczest­ni­czą we wspie­ra­niu roz­wo­ju pol­skich ro­dzin. Te­go­rocz­ny Lau­re­at przy­był na uro­czy­stość wraz z Żo­ną, An­ną i sze­ścior­giem (z dzie­się­cior­ga) dzieci.

fot. M.Pabis

Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski Ar­cy­biu­skup Ma­rek Je­dra­szew­ski zwra­ca­jąc się do Lau­re­ta, po­wie­dział, na­wią­zu­jąc do wrę­czo­nej na­gro­dy – Iko­ny Świę­tej Ro­dzi­ny – Ta­jem­ni­ca Świę­tej Ro­dzi­ny za­war­ta jest w ta­jem­ni­cy Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Ksiądz Ar­cy­bi­skup po­dzię­ko­wał mał­żeń­stwu Ward­ków: Pra­gnę wy­ra­zić wdzięcz­ność za to, co Pań­stwo zro­bi­li ze swo­im po­wo­ła­niem ży­cio­wym. Pań­stwo po­ka­zu­ją, jak pięk­ne jest ży­cie, jak war­to dla te­go ży­cia żyć i jak otwie­rać się na peł­nię ży­cia, któ­ra za­war­ta jest w Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Me­tro­po­li­ta wspo­mniał tak­że o piel­grzym­ce iko­ny Świę­tej Ro­dzi­ny, któ­ra roz­pocz­nie się 26 grud­nia br. w sank­tu­arium św. Ro­dzi­ny w Za­ko­pa­nem. Iko­na na­wie­dzi wszyst­kie de­ka­na­ty die­ce­zji kra­kow­skiej przy­po­mi­na­jąc o świę­to­ści mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny. Jej pe­re­gry­na­cja zwią­za­na jest z Ro­kiem Ro­dzi­ny „Amo­ris la­eti­tia” [ra­dość mi­ło­ści], ogło­szo­nym przez pa­pie­ża Fran­cisz­ka 19 mar­ca 2021 roku.

Po Księ­dzu Ar­cy­bi­sku­pie za­brał głos Lau­re­at na­gro­dy. „Kie­dy bli­żej po­zna­wa­łam je­go po­stać [Je­rze­go Cie­siel­skie­go] z ra­do­ścią od­kry­łem, jak wie­le nas łą­czy. Przede wszyst­kim łą­czy­ło nas pra­gnie­nie, by po wyj­ściu z dusz­pa­ster­stwa aka­de­mic­kie­go utrzy­mać in­ten­syw­ność ży­cia du­cho­we­go w co­dzien­nym ży­ciu. Do­dał tak­że – Ta na­gro­da jest dla mnie tak­że do­strze­że­niem dzia­łal­no­ści gru­py ro­dzin, do któ­rej zo­sta­li­śmy włą­cze­ni, a z ła­ską Bo­żą te róż­ne ini­cja­ty­wy da­wa­ły do­bre owo­ce. Lau­re­at wspo­mniał o nie­zwy­kłej umie­jęt­no­ści do­bre­go wy­ko­rzy­sta­nia cza­su przez Je­rze­go Cie­siel­skie­go. „Za­miast mar­twić się, na­rze­kać – on szu­kał roz­wią­zań, aby re­ali­zo­wać mi­sję da­ną mu przez Bo­ga”. Ja­nusz War­dak po­dzię­ko­wał swo­jej żo­nie, An­nie z któ­rą re­ali­zu­ją sze­reg dzia­łań na rzecz umoc­nie­nia ro­dzin: „Nie zro­bił­bym te­go wszyst­kie­go bez Ani. (…) Chce­my, aby jak naj­wię­cej ro­dzin po­dą­ża­ło dro­gą świętości”.

Po Kon­fe­ren­cji Pra­so­wej w ba­zy­li­ce św. Flo­ria­na spra­wo­wa­na by­ła Msza św. w in­ten­cji ry­chłej be­aty­fi­ka­cji Czci­god­ne­go Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Cie­siel­skie­go oraz w in­ten­cjach te­go­rocz­ne­go Lau­re­ata Nagrody.

Słu­ga Bo­ży Je­rzy Cie­siel­ski (1929–1970) swo­im ży­ciem da­wał świa­dec­two mi­ło­ści Bo­ga i bliź­nich. Z je­go oso­bą wią­żą się trzy cha­rak­te­ry­stycz­ne okre­śle­nia: „oj­ciec ro­dzi­ny, in­ży­nier i na­uko­wiec, chrze­ści­ja­nin XX wie­ku”. Jan Pa­weł II pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi świa­ta na­uki w ko­le­gia­cie św. An­ny w Kra­ko­wie (8 VI 1997 r.) po­wie­dział o nim: Po­słu­gę uczo­ne­go – po­słu­gę my­śle­nia – uczy­nił dro­gą do świętości.

Ja­nusz War­dak – ur. 1968 r., ab­sol­went Lin­gwi­sty­ki sto­so­wa­nej Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, je­den z za­ło­ży­cie­li i pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Aka­de­mia Fa­mi­lij­na. Au­tor wy­kła­dów, warsz­ta­tów i ar­ty­ku­łów po­świę­co­nych wy­cho­wa­niu dzie­ci, mi­ło­ści mał­żeń­skiej i ży­ciu ro­dzin­ne­mu. Do­rad­ca ro­dzin­ny. Przez kil­ka lat – wi­ce­dy­rek­tor ds. wy­cho­waw­czych szko­ły dla chłop­ców „Ża­gle” Sto­wa­rzy­sze­nia „Ster­nik” w War­sza­wie. Ini­cja­tor kam­pa­nii „Mniej ekra­nu, wię­cej ro­dzi­ny”. Pro­wa­dzą z żo­ną „Aka­de­mię War­da­ków” (www.wardakowie.pl) oraz wy­daw­nic­two War­da­ko­wie, a tak­że warsz­ta­ty warsz­ta­ty dla firm – Life&work: Na­szą mi­sją jest wspie­ra­nie me­ne­dże­rów i pra­cow­ni­ków firm w osią­ga­niu lep­szej har­mo­nii mię­dzy ży­ciem za­wo­do­wym i ro­dzin­nym, a przez to zwięk­sza­nie ich efek­tyw­no­ści i sa­tys­fak­cji z pra­cy. Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że za­miast rów­no­wa­gi („work-li­fe ba­lan­ce”) czło­wiek po­wi­nien szu­kać w ży­ciu sy­ner­gii, zmie­rza­jąc do sta­nu, któ­ry moż­na okre­ślić ja­ko „jed­ność ży­cia”. Szczę­śli­wy mąż od 26 lat, oj­ciec dzie­się­cior­ga dzie­ci w wie­ku od 5 do 25 lat. Ra­zem z żo­ną, An­ną, kon­sul­tor Ra­dy ds. Ro­dzi­ny Epi­sko­pa­tu Polski.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj