fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Przesłanie XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra, 23 marca 2019

My, uczestnicy XXXIX Piel­grzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, mając wciąż w żywej pamięci Ś.P. Inży­niera Anto­niego Ziębę – nie­stru­dzonego Piel­grzyma, orga­ni­zatora poprzednich 38-miu Piel­grzymek Obrońców Życia na Jasną Górę, chcemy kon­ty­nuować Jego ideę corocznego zawie­rzania sprawy obrony życia Jasno­gór­skiej Boga­ro­dzicy. Wciąż pamiętamy Jego pełne ufności słowa z ostatniej piel­grzymki „ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!” Umoc­nieni tą nadzieją nie możemy być obo­jętni na ataki na życie i rodzinę, które wciąż podej­mowane są w naszej Ojczyźnie

  1. Aborcja a ochrona życia od poczęcia

Szcze­gólnym okru­cień­stwem jest zabi­janie w łonach matek dzieci, u których podej­rzewa się poważną wadę wro­dzoną. Małym pacjentom przy­sługuje nie tylko prawo do życia, ale również prawo do opieki medycznej świad­czonej według naj­wyż­szych stan­dardów. Ape­lujemy więc o jak naj­szybsze uchwa­lenie oby­wa­tel­skiego pro­jektu „Zatrzymaj Aborcję”. Przy­po­minamy, że zarówno państwo, jak też wiele orga­ni­zacji kościelnych czy sto­wa­rzyszeń i fun­dacji pro-life świadczy realną pomoc dla rodzin i matek, które dowie­działy się o tzw. nie­pla­no­wanej ciąży lub u których dzieci nie­na­ro­dzonych podej­rzewa się poważne wady wro­dzone. Na polu pomocy cha­ry­ta­tywnej ciągle jest jeszcze wiele do zro­bienia, ale już teraz potrze­bujące rodziny mogą sko­rzystać z pomocy mate­rialnej, psy­cho­lo­gicznej, prawnej czy medycznej. Godna pro­mocji jest też idea hospicjów per­ina­talnych i godziwsze ich finan­so­wanie z budżetu państwa. W tej chwili w całej Polsce ist­nieje kil­ka­naście tego typu miejsc, podczas gdy każdego roku kil­ka­naście tysięcy rodziców słyszy nie­po­myślną dia­gnozę pre­na­talną dla swojego dziecka.

  1. Ide­ologia gender i żądania ruchu LGBT

W Bożym planie stwo­rzenia – który mamy odczytać, a nie kwe­stio­nować – ist­nieje człowiek reali­zujący się jako kobieta lub męż­czyzna. Kobieta i męż­czyzna są różni choć równi w swej god­ności. Wpro­wa­dzanie do szkół ide­ologii gender, która nie ma żadnych podstaw nie tylko w wiedzy naukowej, ale również w zdrowym roz­sądku, jest więc poważnym naru­szeniem fun­da­men­talnego prawa rodziców – pierw­szych wycho­wawców i gwałtem na deli­katnej psy­chice dziecka i nasto­latka. Ape­lujemy zatem o realne prze­strze­ganie kon­sty­tu­cyjnych praw rodziców. Jeśli one okazują się nie­wy­star­czające, ape­lujemy do poli­tyków, w tym Rzecznika Praw Dziecka, o stwo­rzenie lep­szych gwa­rancji prawnych ochrony dzieci przed demoralizacją.

  1. In vitro a sza­cunek do życia od poczęcia

Szacuje się, że w Polsce ok. 100 tys. dzieci prze­trzy­my­wanych jest w pojem­nikach z ciekłym azotem – tyle embrionów, pod­danych tzw. krio­kon­ser­wacji, czeka powolna śmierć w kli­nikach in vitro. Trzeba też upo­mnieć się o życie dzieci zabi­janych w wyniku tzw. selek­tywnej aborcji, wpi­sanej w pro­cedurę in vitro. To z miłości do tych dzieci Bóg – a w Jego imieniu Kościół – potępia in vitro. Domagamy się zaprze­stanie finan­so­wania tej pro­cedury z budżetu podat­ników. Pro­mujmy napro­tech­no­logię jako etyczną i sku­teczną metodę leczenia nie­płod­ności, sza­nującą godność i życie zarówno rodziców jak i dziecka.

 

Woj­ciech Zięba, Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Człowieka
Paweł Wosicki, Polska Fede­racja Ruchów Obrony Życia
Halina i Czesław Chy­trowie, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Adam Kisiel, Kru­cjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Do pobrania: PRZESŁANIE XXXIX Piel­grzymki Obrońców Życia Jasna Góra, 23 marca 2019

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj