Tylko życie ma przyszłość!

Przesłanie XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra, 23 marca 2019

My, uczest­ni­cy XXXIX Piel­grzym­ki Obroń­ców Ży­cia na Ja­sną Gó­rę, ma­jąc wciąż w ży­wej pa­mię­ci Ś.P. In­ży­nie­ra An­to­nie­go Zię­bę – nie­stru­dzo­ne­go Piel­grzy­ma, or­ga­ni­za­to­ra po­przed­nich 38-miu Piel­grzy­mek Obroń­ców Ży­cia na Ja­sną Gó­rę, chce­my kon­ty­nu­ować Je­go ideę co­rocz­ne­go za­wie­rza­nia spra­wy obro­ny ży­cia Ja­sno­gór­skiej Bo­ga­ro­dzi­cy. Wciąż pa­mię­ta­my Je­go peł­ne uf­no­ści sło­wa z ostat­niej piel­grzym­ki „ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!” Umoc­nie­ni tą na­dzie­ją nie mo­że­my być obo­jęt­ni na ata­ki na ży­cie i ro­dzi­nę, któ­re wciąż po­dej­mo­wa­ne są w na­szej Ojczyźnie

  1. Abor­cja a ochro­na ży­cia od poczęcia

Szcze­gól­nym okru­cień­stwem jest za­bi­ja­nie w ło­nach ma­tek dzie­ci, u któ­rych po­dej­rze­wa się po­waż­ną wa­dę wro­dzo­ną. Ma­łym pa­cjen­tom przy­słu­gu­je nie tyl­ko pra­wo do ży­cia, ale rów­nież pra­wo do opie­ki me­dycz­nej świad­czo­nej we­dług naj­wyż­szych stan­dar­dów. Ape­lu­je­my więc o jak naj­szyb­sze uchwa­le­nie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu „Za­trzy­maj Abor­cję”. Przy­po­mi­na­my, że za­rów­no pań­stwo, jak też wie­le or­ga­ni­za­cji ko­ściel­nych czy sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji pro-li­fe świad­czy re­al­ną po­moc dla ro­dzin i ma­tek, któ­re do­wie­dzia­ły się o tzw. nie­pla­no­wa­nej cią­ży lub u któ­rych dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych po­dej­rze­wa się po­waż­ne wa­dy wro­dzo­ne. Na po­lu po­mo­cy cha­ry­ta­tyw­nej cią­gle jest jesz­cze wie­le do zro­bie­nia, ale już te­raz po­trze­bu­ją­ce ro­dzi­ny mo­gą sko­rzy­stać z po­mo­cy ma­te­rial­nej, psy­cho­lo­gicz­nej, praw­nej czy me­dycz­nej. God­na pro­mo­cji jest też idea ho­spi­cjów per­ina­tal­nych i go­dziw­sze ich fi­nan­so­wa­nie z bu­dże­tu pań­stwa. W tej chwi­li w ca­łej Pol­sce ist­nie­je kil­ka­na­ście te­go ty­pu miejsc, pod­czas gdy każ­de­go ro­ku kil­ka­na­ście ty­się­cy ro­dzi­ców sły­szy nie­po­myśl­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziecka.

  1. Ide­olo­gia gen­der i żą­da­nia ru­chu LGBT

W Bo­żym pla­nie stwo­rze­nia – któ­ry ma­my od­czy­tać, a nie kwe­stio­no­wać – ist­nie­je czło­wiek re­ali­zu­ją­cy się ja­ko ko­bie­ta lub męż­czy­zna. Ko­bie­ta i męż­czy­zna są róż­ni choć rów­ni w swej god­no­ści. Wpro­wa­dza­nie do szkół ide­olo­gii gen­der, któ­ra nie ma żad­nych pod­staw nie tyl­ko w wie­dzy na­uko­wej, ale rów­nież w zdro­wym roz­sąd­ku, jest więc po­waż­nym na­ru­sze­niem fun­da­men­tal­ne­go pra­wa ro­dzi­ców – pierw­szych wy­cho­waw­ców i gwał­tem na de­li­kat­nej psy­chi­ce dziec­ka i na­sto­lat­ka. Ape­lu­je­my za­tem o re­al­ne prze­strze­ga­nie kon­sty­tu­cyj­nych praw ro­dzi­ców. Je­śli one oka­zu­ją się nie­wy­star­cza­ją­ce, ape­lu­je­my do po­li­ty­ków, w tym Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka, o stwo­rze­nie lep­szych gwa­ran­cji praw­nych ochro­ny dzie­ci przed demoralizacją.

  1. In vi­tro a sza­cu­nek do ży­cia od poczęcia

Sza­cu­je się, że w Pol­sce ok. 100 tys. dzie­ci prze­trzy­my­wa­nych jest w po­jem­ni­kach z cie­kłym azo­tem – ty­le em­brio­nów, pod­da­nych tzw. krio­kon­ser­wa­cji, cze­ka po­wol­na śmierć w kli­ni­kach in vi­tro. Trze­ba też upo­mnieć się o ży­cie dzie­ci za­bi­ja­nych w wy­ni­ku tzw. se­lek­tyw­nej abor­cji, wpi­sa­nej w pro­ce­du­rę in vi­tro. To z mi­ło­ści do tych dzie­ci Bóg – a w Je­go imie­niu Ko­ściół – po­tę­pia in vi­tro. Do­ma­ga­my się za­prze­sta­nie fi­nan­so­wa­nia tej pro­ce­du­ry z bu­dże­tu po­dat­ni­ków. Pro­muj­my na­pro­tech­no­lo­gię ja­ko etycz­ną i sku­tecz­ną me­to­dę le­cze­nia nie­płod­no­ści, sza­nu­ją­cą god­ność i ży­cie za­rów­no ro­dzi­ców jak i dziecka.

 

Woj­ciech Zię­ba, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka
Pa­weł Wo­sic­ki, Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Życia
Ha­li­na i Cze­sław Chy­tro­wie, Du­cho­wa Ad­op­cja Dziec­ka Poczętego
Adam Ki­siel, Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzieci

Do po­bra­nia: PRZESŁANIE XXXIX Piel­grzym­ki Obroń­ców Ży­cia Ja­sna Gó­ra, 23 mar­ca 2019

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj