Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Przesłanie obrońców życia

Dziecko na rękach. Fot.: https://pl.123rf.com/

19 or­ga­ni­za­cji pro-li­fe sfor­mu­ło­wa­ło apel skie­ro­wa­ny do pre­zy­den­ta, władz pań­stwo­wych i sa­mo­rzą­do­wych, a tak­że dzien­ni­ka­rzy o ze­rwa­nie z kul­tu­rą śmier­ci i jed­no­znacz­ne opo­wie­dze­nie się za życiem.

„Tyl­ko po­dej­mu­jąc ra­dy­kal­ny pro­gram od­no­wy mo­ral­nej, któ­rej waż­nym ele­men­tem jest uzna­nie pra­wa do ży­cia wszyst­kich lu­dzi bez wy­jąt­ku, mo­że­my po­wstrzy­mać po­twor­no­ści woj­ny i roz­la­nie się jej na ca­ły świat” – pi­szą w ode­zwie przed­sta­wi­cie­le ru­chów pro-life.

Po­ni­żej pre­zen­tu­je­my treść przesłania.

„Dziś naj­więk­szym za­gro­że­niem dla po­ko­ju jest abor­cja” – te sło­wa Św. Mat­ki Te­re­sy z Kal­ku­ty, wy­po­wie­dzia­ne przy oka­zji przy­zna­nia jej Po­ko­jo­wej Na­gro­dy No­bla w ro­ku 1979, szcze­gól­nie ak­tu­al­ne są dziś. W cza­sie bru­tal­nej woj­ny na Ukra­inie, któ­rej skut­ki już są od­czu­wal­ne w ca­łej Eu­ro­pie i na świe­cie, przy­po­mnie­nie tych słów rzą­dzą­cym i po­li­ty­kom, dzien­ni­ka­rzom i twór­com, or­ga­ni­za­cjom po­za­rzą­do­wym i ca­łe­mu spo­łe­czeń­stwu, uzna­je­my za ko­niecz­ność chwili.

Tyl­ko zde­cy­do­wa­ne prze­ciw­sta­wie­nie się sza­lo­nym po­my­słom uczy­nie­nia z abor­cji pra­wa czło­wie­ka, mo­że po­wstrzy­mać świat przed po­grą­że­niem się w woj­nie i cha­osie. Dla­te­go, tak­że w związ­ku z ob­cho­da­mi Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia (24 III) i Dnia Świę­to­ści Ży­cia (25 III) zwra­ca­my się z ape­lem do:

- Pre­zy­den­ta, eu­ro­par­la­men­ta­rzy­stów, par­la­men­ta­rzy­stów, sa­mo­rzą­dow­ców i wszyst­kich po­li­ty­ków, ma­ją­cych wpływ na kształ­to­wa­nie ła­du mię­dzy­na­ro­do­we­go i kra­jo­we­go o ra­dy­kal­ne ze­rwa­nie z agen­dą kul­tu­ry śmier­ci i jed­no­znacz­ne opo­wie­dze­nie się za życiem;

- dzien­ni­ka­rzy i od­po­wie­dzial­nych za kształ­to­wa­nie opi­nii pu­blicz­nej o wy­po­wia­da­nie się w du­chu sza­cun­ku dla ludz­kie­go ży­cia, od mo­men­tu po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci, bez wzglę­du na stan zdro­wia czy oko­licz­no­ści poczęcia;

- do or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych na rzecz le­ga­li­za­cji abor­cji w na­szym kra­ju o opa­mię­ta­nie i po­rzu­ce­nie pro­gra­mów, któ­re pod po­zo­rem wal­ki o pra­wa ko­biet, de­mo­ra­li­zu­ją spo­łe­czeń­stwo, krzyw­dzą dzie­ci i ich mat­ki oraz re­la­ty­wi­zu­ją war­tość ludz­kie­go życia;

- do wszyst­kich o nie­ule­ga­nie po­ku­sie ła­twe­go ży­cia kosz­tem krzyw­dy in­nych, w tym szcze­gól­nie dzie­ci po­czę­tych, ale nie­sie­nie wspar­cia i po­mo­cy tym, któ­rych ży­cie jest obec­nie szcze­gól­nie za­gro­żo­ne – po­czę­tym dzie­ciom i ukra­iń­skim uchodźcom.

Tyl­ko po­dej­mu­jąc ra­dy­kal­ny pro­gram od­no­wy mo­ral­nej, któ­rej waż­nym ele­men­tem jest uzna­nie pra­wa do ży­cia wszyst­kich lu­dzi bez wy­jąt­ku, mo­że­my po­wstrzy­mać po­twor­no­ści woj­ny i roz­la­nie się jej na ca­ły świat.

Ko­ali­cja dla Ży­cia i Ro­dzi­ny – Li­dia Sankowska-Grabczuk

Fun­da­cja „Głos dla Ży­cia” – dr Pa­weł Wosicki

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka – Woj­ciech Zięba

In­sty­tut ORDO CARITATIS – Lech Łuczyński

Sto­wa­rzy­sze­nie CIVITAS CHRISTIANA – Hen­ryk Koch

Fun­da­cja Mi­sja Służ­by Ro­dzi­nie – dr Piotr Wołochowicz

Fun­da­cja „Ży­cie i Ro­dzi­na” – Li­dia Klempis

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li NPR – An­na Dyndul

Pa­tro­nat nad Ro­dzi­ną – Ur­szu­la Wosicka

In­sty­tut Or­do Iu­ris – dr Je­rzy Kwaśniewski

Fun­da­cja „Sło­wo” – Jan Klawiter

Ruch 4 Mar­ca – Pa­weł Adamiak

Fun­da­cja Skrzy­dła Chwa­ły – Ar­tur Wolski

Sto­wa­rzy­sze­nie Ro­dzin Wie­lo­dziet­nych War­sza­wy i Ma­zow­sza – Wal­de­mar Wasiewicz

Żoł­nie­rze Chry­stu­sa – Pa­weł Jaworski

In­sty­tut Chrze­ści­jań­sko-Na­ro­do­wy im. Pro­fe­so­ra Wie­sła­wa Chrza­now­skie­go – An­drzej Przybysz

In­sty­tut Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny me­to­dą Rot­ze­ra – Jo­an­na Zalewska

Fun­da­cja „Chrze­ści­jań­skie Gra­nie” – Mi­chał Guzek

Spo­tka­nia Mał­żeń­skie – Je­rzy Grzybowski

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj