Tylko życie ma przyszłość!

Przesłanie 40. Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra 20 marca 2021

My, przed­sta­wi­ciele pol­skich ruchów obrony życia czło­wieka i praw rodziny, zebrani przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej w trudnym czasie pan­demii, przy­po­minamy i apelujemy:

1. Życie bez wyjątków

Sto­sunek do daru życia jest miarą czło­wie­czeństwa. Prawo do życia przy­sługuje każdemu czło­wiekowi, nie­za­leżnie od jego wieku i stanu zdrowia. Aborcja jest naj­większym okru­cień­stwem, jakie człowiek zdołał przed­się­wziąć, nad­uży­wając swojej wol­ności. To bez­względna przemoc wobec bez­bronnego dziecka. To nie­spra­wie­dliwość osta­teczna i nie­od­wra­calna – nie­winny człowiek inten­cjo­nalnie pozba­wiany jest życia. Z kon­se­kwen­cjami aborcji musi się zmagać jego matka, dźwi­gając je często samotnie w swoim sumieniu do końca życia.

Dla wie­rzących prawo Boże jest war­tością nad­rzędną, ale trzeba pod­kreślić, że obo­wiązek ochrony życia wynika z prawa natu­ralnego. Życie jest war­tością pod­stawową, uni­wer­salną, ponadwy­zna­niową i powinno być chro­nione, nie­za­leżnie od religii czy świa­to­po­glądu. Dostrzegł to naród polski, prze­gło­so­wując obo­wią­zującą Kon­sty­tucję. Jej artykuł 38. stanowi, że „Rzecz­po­spolita Polska zapewnia każdemu czło­wiekowi prawną ochronę życia”. Dlatego ape­lujemy o respek­to­wanie tego prawa, które przy­należy osobie ludzkiej w każdej fazie życia, także pre­na­talnej. Domagamy się od poli­tyków zaprze­stania poszu­ki­wania form tzw. nowego kom­promisu abor­cyjnego, który w rze­czy­wi­stości byłyby kolejną formą eugeniki – nie­zgodną z prawem natu­ralnym, prawem Bożym i Konstytucją.

2. Rze­telna dys­kusja o aborcji

Debata na temat aborcji jest możliwa jedynie wtedy, kiedy opiera się o argu­menty naukowe. Od wielu lat obser­wujemy, że grupy pro­abor­cyjne nie są zain­te­re­sowane takim dys­kursem. Ich nar­racja rządzi się innymi prawami: dez­in­for­macją, mani­pu­lacją i kłam­stwem, co ma na celu wpro­wa­dzanie opinii publicznej w błąd i wywo­ły­wanie reakcji skrajnie emo­cjo­nalnych. Osta­tecznym celem ruchów pro­abor­cyjnych jest pozy­skanie jak naj­większej liczby zwo­len­ników tzw. aborcji na życzenie, zmiana poli­tyczna i anu­lo­wanie prawa chro­niącego ludzkie życie.

Do osób doma­ga­jących się zabi­jania dzieci nie­na­ro­dzonych ape­lujemy o mani­fe­sto­wanie swoich poglądów w gra­nicach prawa, o zaprze­stanie nisz­czenia mienia publicznego podczas tzw. czarnych pro­testów i sto­so­wanie się do rygorów sani­tarnych, wpro­wa­dzonych na czas pan­demii w celu ochrony życia i zdrowia obywateli.

3. Nie­zbędna pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Od wielu lat dzie­siątki orga­ni­zacji pomo­cowych apelują o realne wsparcie dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Prosimy o wsłu­chanie się w głos rodziców, którzy skarżą się: „Nie mamy na leki. Nie mamy na reha­bi­li­tacje. Nie mamy na chleb”. Ape­lujemy do rzą­dzących o zaprze­stanie dys­kry­mi­no­wania tej grupy spo­łecznej. Domagamy się umoż­li­wienia pod­jęcia legalnej pracy rodzicom pobie­ra­jącym świad­czenia pie­lę­gna­cyjne oraz zwięk­szenia zasiłku pie­lę­gna­cyjnego, który wynosi obecnie 215,84 zł mie­sięcznie. To nie­do­pusz­czalne zanie­dbanie, że postulaty rodziców od lat są mar­gi­na­li­zowane i wrzucane do naj­głęb­szych szuflad w poli­tycznych biurkach. Realne wsparcie rodziców jest też jedyną roz­sądną odpo­wiedzią na napiętą sytuację spo­łeczną i poli­tyczną, wyni­kającą z likwi­dacji prze­słanki euge­nicznej do aborcji.

Woj­ciech Zięba, Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Człowieka
Paweł Wosicki, Polska Fede­racja Ruchów Obrony Życia i Rodziny
Halina i Czesław Chy­trowie, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Adam Kisiel, Kru­cjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj