fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Prezydent RP: gratuluję i dziękuję

Z okazji jubi­leuszu naszego Sto­wa­rzy­szenia otrzy­ma­liśmy kil­ka­dziesiąt listów gra­tu­la­cyjnych. Za wszystkie bardzo dzię­kujemy! Odbieramy je jako wyraz zaufania i soli­darnego sta­nięcia obok osób naj­bar­dziej bez­bronnych i naj­bar­dziej potrze­bu­jących. Publi­kujemy treść listu, nade­słanego przez Andrzeja Dudę, Pre­zy­denta RP.  

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy

War­szawa, 19 maja 2019 roku

Orga­ni­za­torzy i Uczestnicy jubi­le­uszowych obchodów
Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka w Krakowie

Eks­ce­lencjo Księże Arcy­bi­skupie!
Czci­godni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!
Sza­nowne Panie i Sza­nowni Panowie!

Ser­decznie pozdrawiam wszystkich przy­byłych na obchody 20-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka. Z okazji jubi­leuszu gra­tu­lacje, słowa uznania i wdzięcz­ności kieruję do wszystkich osób i insty­tucji zaan­ga­żo­wanych i wspie­ra­jących dzia­łalność Sto­wa­rzy­szenia. Dziękuję za pro­mo­wanie postaw opartych na sza­cunku i god­ności przy­słu­gu­jących każdemu czło­wiekowi od poczęcia do natu­ralnej śmierci. Dziękuję też za aktywną troskę i wspie­ranie rodzin znaj­du­jących się w potrzebie, osób samotnie wycho­wu­jących dzieci i opie­kunów naj­młod­szych, dotkniętych niepełnosprawnością.

Uważam, że to, jak odnosimy się do naj­mniej­szych i naj­słab­szych, w tym także jeszcze nie­na­ro­dzonych, oraz jak odpo­wiadamy na – często ciche lub w ogóle nie­wy­po­wie­dziane – wołanie o pomoc ich rodziców, jest miarą naszego czło­wie­czeństwa i prak­tycznym spraw­dzianem wier­ności chrze­ści­jań­skiemu dzie­dzictwu. Chcę Państwu z serca pogra­tu­lować i podzię­kować za to, że swoją służbą, peł­nioną z zaan­ga­żo­waniem i poświę­ceniem, dają Państwo świa­dectwo i wzór, który inspiruje do dzia­łania inne osoby i środowiska.

Wreszcie, dziękuję Państwu również jako Pre­zydent Rze­czy­po­spo­litej, której Kon­sty­tucja stoi na straży oby­wateli i chroni życie ludzkie, będące jedną z fun­da­men­talnych war­tości w polskim prawie, tra­dycji i oby­czajach. Jestem prze­konany, że Państwa dzia­łalność stanowi ważny i cenny wkład w dzieło budo­wania spo­łe­czeństwa i kultury opartych na pojęciu dobra wspólnego, życz­li­wości i wza­jemnej solidarności.

Sądzę, że dzi­siejszym obchodom może towa­rzyszyć nuta żalu, że nie uczest­niczy w nich już zmarły przed rokiem śp. doktor inżynier Antoni Zięba, który był spi­ritus movens Państwa orga­ni­zacji i jednym z liderów całego ruchu pro-life w Polsce. Głęboko wierzę jednak, że dla zało­ży­ciela obecny jubi­leusz i wszystkie Państwa doko­nania byłyby powodem do dumy i radości, a jeszcze bar­dziej – moty­wacją do dal­szych wytrwałych działań na rzecz bliźnich.

I tego właśnie pragnę dziś życzyć Państwu: by satys­fakcja z osią­gnięć i wspólne Świę­to­wanie 20-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka przy­niosły wzmoc­nienie sił duchowych i stały się zachętą do kon­ty­nu­owana starań dla dobra bliźnich i z pożytkiem dla całego naszego narodu i Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj