Tylko życie ma przyszłość!

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z dezaprobatą przyjmuje informację o skierowaniu do prac w komisji obywatelskiego projektu „Zatrzymaj Aborcję”.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z dez­aprobatą przyjmuje infor­mację o skie­ro­waniu do prac w komisji oby­wa­tel­skiego pro­jektu „Zatrzymaj Aborcję”.

Już drugą kadencję Prawo i Spra­wie­dliwość ma więk­szość par­la­men­tarną oraz moż­liwość szyb­kiego pro­ce­do­wania ustaw. Mimo to nie chce od 2,5 roku przyjąć tego pro­jektu i sku­tecznie go zamraża w kolejnej komisji.

Oby­wa­telski projekt „Zatrzymaj Aborcję” został złożony w Sejmie 30 listopada 2017 r. Było zatem bardzo dużo czasu na nanie­sienie do niego ewen­tu­alnych poprawek. O tym, że Prawo i Spra­wie­dliwość ma moż­liwość szyb­kiego przyj­mo­wania ustaw dowiodły ostatnio gło­so­wania doty­czące m.in. tarczy anty­kry­zy­sowej czy gło­so­wania kore­spon­den­cyjnego. Od początku IX kadencji (od listopada 2019 r.) Sejm uchwalił ponad 40 ustaw.

Zamra­żanie przed­mio­towego pro­jektu jest sprzeczne z pro­gramami wybor­czymi Prawa i Spra­wie­dli­wości gdzie w 2014 r. zostało zapisane: „Współ­cześnie chodzi przede wszystkim o ochronę życia od poczęcia (…). W tych kwe­stiach nasze sta­no­wisko jest jasne – bronimy i będziemy bronić życia (…)”, a w 2019 r. – „Nasz sza­cunek dla życia roz­ciąga się na całe jego trwanie”.

Jesteśmy zbu­dowani wystą­pieniem Rzecznika Praw Oby­wa­tel­skich, Mikołaja Pawlaka, który 15 kwietnia br., swoim wystą­pieniem w Sejmie uświa­domił posłom, że Ustawa o Rzeczniku Praw dziecka w art. 2. pkt. 1. stanowi, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osią­gnięcia peł­no­let­ności i stanął na straży pod­sta­wowego, nie­zby­walnego prawa wszystkich pol­skich obywateli.

Każdy człowiek ma prawo do życia, także ten chory i nie­peł­no­sprawny, a życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Obrońcy życia w Polsce nigdy nie zaak­ceptują aborcji euge­nicznej, która nie jest niczym innym jak zabi­janiem bez­bronnych ludzi, którzy sami nie mogą domagać się reali­zacji swojego pod­sta­wowego prawa, prawa do życia.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj