Tylko życie ma przyszłość!

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem w Suwałkach

Le­szek Le­woc, Dy­rek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Po­mo­cy Ro­dzi­nie w Su­wał­kach za­pra­sza na Po­grzeb Dzie­ci Zmar­łych Przed Na­ro­dze­niem po­łą­czo­ny z od­sło­nię­ciem po­mni­ka Dziec­ka Nie­na­ro­dzo­ne­go w dniu 18 ma­ja 2020 r.

Msza Świę­ta Po­grze­bo­wa zo­sta­nie od­pra­wio­na w Sank­tu­arium Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go (ko­ściół p.w. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pa­na Je­zu­sa) przy ul. Ko­ściusz­ki 58 o godz. 15:00.

Po­grzeb dzie­ci zmar­łych przed na­ro­dze­niem speł­nia po­trój­ną ro­lę. Po pierw­sze dzie­ci zmar­łe na sku­tek po­ro­nie­nia ma­ją swój grób, w peł­nym te­go sło­wa zna­cze­niu, po dru­gie jest to sym­bo­licz­ne miej­sce mo­dli­twy dla ro­dzi­ców, któ­rzy utra­ci­li dziec­ko du­żo wcze­śniej i nie wie­dzą co się z nim sta­ło, po trze­cie jest to for­ma za­du­my dla osób, któ­re nie są do koń­ca prze­ko­na­ne o tym, że z czło­wie­kiem ma­my do czy­nie­nia od mo­men­tu poczęcia.

Mia­sto Su­wał­ki na wła­sny koszt do­ko­nu­je po­chów­ku dzie­ci zmar­łych przed na­ro­dze­niem 4 ra­zy w ro­ku. Od 2016 r. do­ko­na­no 17 po­chów­ków i 411 dzie­ci utra­co­nych zna­la­zło god­ne miej­sce na cmentarzu.

W br. po­grze­by od­bę­dą się 18 wrze­śnia i 11 grudnia.

 

Dy­rek­tor MOPR w Suwałkach
Le­szek Lewoc

Do po­bra­nia: Po­grzeb Dzie­ci Zmar­łych Przed Na­ro­dze­niem w Suwałkach

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj