fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Po 7 operacjach pokonał koronawirusa

Trzy letni Fran­cisco Guedes Bombini „Chico” z zespołem Downa prze­szedł 7 ope­racji i pokonał COVID-19. Fani nazywają go „Super Chico!”

Mały chłopczyk jest gwiazdą Insta­grama i ma ponad 190 tys. obser­wu­jących. Jego zdjęcia zdo­bywają po 20 tys. polubień. Fran­cisco ma zespół Downa i mieszka w Bauru na południu Bra­zylii, w stanie São Paulo. W ciągu 3 lat życia, chłopczyk prze­szedł 7 ope­racji w ramach leczenia ciężkich zaburzeń czyn­ności nerek, pro­blemów z sercem, nie­do­czyn­ności tar­czycy i prze­wle­kłych chorób płuc, które powstały na skutek 3 mie­sięcy prze­by­wania pod respi­ra­torem.

Fran­cisco należy do grupy wyso­kiego ryzyka zaka­żenia się wirusem COVID-19. Gdy lekarze oznajmili rodzicom, że ich dziecko ma pozy­tywny wynik testu, byli prze­rażeni. Wie­dzieli, że ryzyko śmierci jest bardzo wysokie. Głównymi objawami u małego chłopca były bóle ciała, a w szcze­gól­ności bóle brzuszka. Maluch znosił chorobę bardzo dzielnie i po 14 dniach lekarze poin­for­mowali rodzinę, że Chico defi­ni­tywnie pokonał koro­na­wirusa. Skradł serca nie tylko całego per­sonelu medycznego wal­czącego o jego zdrowie, ale również ludzi na całym świecie.

Mały wojownik podbija serca uro­czymi zdję­ciami, które rodzice publikują na Insta­gramie. Ma dużą liczbę fanów, którzy okrzyknęli go mianem „Super Chico”! Jego mama powie­działa: „Możemy żyć tylko jednym dniem naraz. Nigdy nie wiemy, co przy­niesie jutro. Możemy jednak pod­chodzić do niego z nadzieją. Nawet kiedy sytuacja wygląda fatalnie, zawsze jest szansa, że okaże się lepiej, niż się spo­dziewamy.”

Jedno należy zaak­cen­tować, każde dziecko jest cudem – jedynym, wyjąt­kowym i nie­za­stą­pionym. Nawet to dziecko co ma pora­żenie mózgowe, to z roz­sz­czepem wargi, to co ma nadmiar chro­mo­somów i to w pełni sprawne. Każde z nich jest cudem i w każdym z nich jest piękno.

 

JB
Źródło: pl.aleteia.org

%d bloggers like this: