Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

PE przyjął rezolucję w sprawie aborcji w Polsce

Par­la­ment Eu­ro­pej­ski 11 li­sto­pa­da w świę­to Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski przy­jął re­zo­lu­cję ws. abor­cji i we­zwał do „znie­sie­nia za­ka­zu abor­cji, za­gra­ża­ją­ce­go ży­ciu kobiet”.

Re­zo­lu­cja zo­sta­ła przy­ję­ta 373 gło­sa­mi za, przy 124 prze­ciw i 55 wstrzy­mu­ją­cych się. Przy­go­to­wa­na by­ła przez: Eu­ro­pej­ską Par­tię Lu­do­wą, So­cja­li­stów i De­mo­kra­tów, Od­no­wić Eu­ro­pę, Zie­lo­nych i GUE. Ro­bert Bie­droń zło­żył po­praw­ki do tek­stu, uzu­peł­nia­jąc go m.in. o in­for­ma­cję o śmier­ci 30-lat­ki z Pszczyny.

W przy­ję­tej re­zo­lu­cji eu­ro­po­sło­wie wzy­wa­ją pol­ski rząd do za­pew­nie­nia, że już żad­na ko­bie­ta w Pol­sce nie umrze z po­wo­du te­go re­stryk­cyj­ne­go prawa.

W ko­mu­ni­ka­cie PE po­dał, że 30-let­nia Po­lka zmar­ła na sep­sę, po­nie­waż le­ka­rze nie prze­pro­wa­dzi­li ra­tu­ją­cej jej ży­cie abor­cji, cze­ka­jąc na ob­umar­cie pło­du z po­wo­du ogra­ni­czeń do­ty­czą­cych le­gal­nych abor­cji w Pol­sce. Eu­ro­po­sło­wie prze­gło­so­wa­li re­zo­lu­cję nie do­ma­ga­jąc się kon­kret­nych da­nych na te­mat śmier­ci p. Izy, na przy­kład wy­ni­ków sek­cji zwłok.

Eu­ro­po­sło­wie w re­zo­lu­cji „zde­cy­do­wa­nie po­tę­pia­ją bez­praw­ne orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z dnia 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r. wpro­wa­dza­ją­ce nie­mal cał­ko­wi­ty za­kaz abor­cji i za­gra­ża­ją­ce tym sa­mym zdro­wiu i ży­ciu ko­biet”. To stwier­dze­nie jest jaw­nym na­ru­sze­niem na­sze­go sys­te­mu praw­ne­go. Po raz ko­lej­ny Par­la­ment Eu­ro­pej­ski bez­praw­nie wtrą­ca się w na­szą kwe­stię abor­cyj­ną a zgod­nie z przy­ję­ty­mi trak­ta­ta­mi, nie le­ży to w je­go kom­pe­ten­cji. Mó­wie­nie, że w Pol­sce obo­wią­zu­je nie­mal cał­ko­wi­ty za­kaz abor­cji jest błęd­ne, po­nie­waż na­dal obo­wią­zu­je wy­ją­tek do­ty­czą­cy ra­to­wa­nia ży­cia i zdro­wia mat­ki a tak­że wy­ją­tek gdy za­cho­dzi uza­sad­nio­ne po­dej­rze­nia, że cią­ża jest skut­kiem czy­nu za­bro­nio­ne­go (gwał­tu, ka­zi­rodz­twa czy pedofilii).

Co wię­cej, Par­la­ment Eu­ro­pej­ski wzy­wa tak­że pol­ski rząd do: „szyb­kie­go i peł­ne­go za­gwa­ran­to­wa­nia do­stę­pu do bez­piecz­nych, le­gal­nych i bez­płat­nych usług abor­cyj­nych dla wszyst­kich kobiet”.

Za­zna­czy­li, że jest nie­do­pusz­czal­ne aby: „z po­wo­du re­stryk­cyj­ne­go pra­wa ko­bie­ty mu­sia­ły szu­kać abor­cji, nie­speł­nia­ją­cych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa, wy­jeż­dżać za gra­ni­cę w ce­lu ich do­ko­na­nia lub do­no­sić cią­żę wbrew swo­jej wo­li, tak­że w przy­pad­ku śmier­tel­ne­go upo­śle­dze­nia płodu”.

Iza­be­la Kloc (PiS) wy­ja­śni­ła, że: „Trze­ba po­wie­dzieć ja­sno, że Par­la­ment Eu­ro­pej­ski zdo­mi­no­wa­li fa­na­ty­cy – za­śle­pie­ni wro­go­wie praw­dzi­wej de­mo­kra­cji, zdol­ni do po­tę­pia­nia pra­wa i naj­waż­niej­szych in­sty­tu­cji pań­stwa człon­kow­skie­go wbrew praw­dzie i wbrew ja­kim­kol­wiek nor­mom. Ci lu­dzie osią­gnę­li już ta­ki po­ziom aro­gan­cji, że nie wi­dzą w tym żad­ne­go pro­ble­mu. Ten pro­ces jest prze­ra­ża­ją­cy i mu­si być w któ­rymś mo­men­cie po­wstrzy­ma­ny, w prze­ciw­nym ra­zie kry­zys Unii Eu­ro­pej­skiej bę­dzie się pogłębiał”.

Abor­cja za­wsze jest po­gwał­ce­niem fun­da­men­tal­ne­go pra­wa ży­cia te­go naj­słab­sze­go i cał­ko­wi­cie bez­bron­ne­go dziec­ka. Jest to prze­jaw naj­bar­dziej nie­spra­wie­dli­wej dys­kry­mi­na­cji. Na­le­ży za­zna­czyć, że na­sza kwe­stia po­li­ty­ki w za­kre­sie ochro­ny zdro­wia ni­gdy nie zo­sta­ła prze­ka­za­na Unii Eu­ro­pej­skiej i na­le­ży ona do wy­łącz­nych kom­pe­ten­cji na­sze­go pań­stwa. Pra­wo do ży­cia jest pod­sta­wo­wym pra­wem. Zgod­nie z art. 6 Mię­dzy­na­ro­do­we­go Pak­tu Praw Oby­wa­tel­skich i Po­li­tycz­nych, „każ­da isto­ta ludz­ka ma przy­ro­dzo­ne pra­wo do ży­cia. Pra­wo to po­win­no być chro­nio­ne przez usta­wę i nikt nie mo­że być sa­mo­wol­nie po­zba­wio­ny życia”.

 

JB
Źró­dło: tvp.info

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj